IPTPP3/4512-413/15-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku realizacji zadania pn.: „....”, Miasto nie będzie miało prawnej możliwości odliczenia podatku VAT?
IPTPP3/4512-413/15-4/UNRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. kanalizacja
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 listopada 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Miasto zamierza zrealizować zadanie pn.: „...” m.in. dzięki dofinansowaniu udzielanemu przez Ministerstwo Środowiska ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz dofinansowaniu w formie pożyczki udzielanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w 2015 roku. Na etapie budowlanym inwestycja jest realizowana przez Miasto czyli jednostkę samorządu terytorialnego. Miasto jest właścicielem gruntów, na których realizowane jest zadanie.

Po zakończeniu prac infrastruktura będzie stanowić własność Miasta. Na zadanie będą składać się następujące inwestycje:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ......”,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: ......”,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ...... (etap II)”.

Aglomeracja została ustanowiona rozporządzeniem Wojewody .... z dn. 16.05.2005 r., ..... z dn. 08.07.2005 r. na podstawie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i znajduje się w załączniku do Uchwały Rady Miasta nr ..... z dnia 29 marca 2005 r. Obszar aglomeracji obejmuje Miasto oraz Gminę z następującymi miejscowościami: ..... Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, a także poprawa zarządzania środowiskiem. Celami bezpośrednim: projektu są:

 • polepszenie standardu ochrony środowiska,
 • racjonalna gospodarka wodno-ściekowa,
 • zmniejszenie ilość ścieków przedostających się do gleby,
 • poprawa warunków życia mieszkańców.

Obecnie na terenie objętym zadaniem gospodarka ściekowa odbywa się poprzez gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach. Zbiorniki te w większości przypadków nie są w dobrym stanie technicznym lub pojemność ich nie pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki ściekowej.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej ww. ulicach pozwoli na podłączenie się przyległych posesji do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wykonanie przedmiotowej inwestycji pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta, a w szczególności pozwoli na wyeliminowanie uciążliwego i kosztownego wywozu ścieków na oczyszczalnie miejską. Mieszkańcy ww. ulic posiadają zbiorniki na gromadzenie ścieków bytowych (szamba), których stan techniczny w większości wypadkach jest zły. Ścieki z szamb wywożone są wozami asenizacyjnymi na Grupową Oczyszczalnię Ścieków, co wiąże się z dużymi kosztami eksploatacyjnymi dla mieszkańców ulicy. W związku z tym wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta K. pozwoli na przepięcie ścieków co poprawi warunki fitosanitarne całego terenu. Budowa kanałów ściekowych w ww. ulicach umożliwi zaspokojenie zbiorowych potrzeb skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, ponieważ istniejące kanały ściekowe są kanałami starymi wymagającymi przebudowy.

Miasto K. jako jednostka samorządu terytorialnego działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.). W myśl art. 2 ust.1 ww. ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (na podst. art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 cyt. ustawy). Zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz kanalizacji.

Efekty realizowanego projektu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Miasto K. jest zarejestrowane jako podatnik VAT-czynny. Nowo wybudowana infrastruktura będzie własnością Miasta. Faktury w związku z realizacją ww. inwestycji będą wystawiane na Miasto.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru ścieków przy wykorzystaniu sieci kanalizacyjnej będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które pobierać będzie opłaty za przesył i oczyszczanie ścieków. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usług w zakresie oczyszczania ścieków jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. PWiK rozlicza się z GOŚ w zakresie oczyszczania ścieków. W obu spółkach Miasto posiada 100% udziałów.

Stroną umów na odbiór ścieków będzie spółka miejska, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w której Miasto ma 100% udziałów.

Miasto, będące Beneficjentem projektu zgodnie z zapisami art. 57 rozporządzenia (WE) NR .... będzie odpowiedzialne za zachowanie trwałości nowopowstałego majątku, w związku z powyższym nie przekaże sieci kanalizacyjnej innemu podmiotowi.

Stroną umów na odbiór ścieków będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za świadczone usługi będzie wystawiało faktury VAT w imieniu własnym i na własny rachunek.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku realizacji zadania pn.: „....”, Miasto nie będzie miało prawnej możliwości odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Koszt podatku VAT kwalifikuje się do współfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW tylko wówczas, gdy został faktycznie i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta i nie może zostać odzyskany, tzn. beneficjent nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie w kraju jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zagadnienia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT sprowadza się więc do odpowiedzi na pytanie czy w świetle wymienionej wyżej ustawy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego czy też nie.

Miasto zamierza zrealizować projekt pn.: „....” przy wykorzystaniu środków unijnych oraz środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie prac budowlanych Miasto zleci wyłonionym w trybie prawa zamówień publicznych wykonawcom, mającym prawo i możliwość odliczania podatku od towarów i usług. Natomiast możliwości takiej nie posiada samo miasto, które ostatecznie ponosi koszt podatku od towarów i usług opłacając wystawione przez wykonawców faktury.

Po zakończeniu realizacji inwestycji nowo wybudowana infrastruktura będzie własnością Miasta. Przy tak ukształtowanym stosunku właścicielskim Miasto jako beneficjent środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz z WFOŚiGW nie będzie miało możliwości odliczenia podatku VAT. Podatek ten zatem będzie kosztem kwalifikowanym.

Miasto oświadcza, że całe ww. zadanie nie będzie miało związku ze sprzedażą opodatkowaną ani sprzedażą zwolnioną.

Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, jak również gospodarki wodnej oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza zrealizować zadanie pn.: „....” m.in. dzięki dofinansowaniu udzielanemu przez Ministerstwo Środowiska ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz dofinansowaniu w formie pożyczki udzielanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w 2015 roku. Na etapie budowlanym inwestycja jest realizowana przez Miasto czyli jednostkę samorządu terytorialnego. Budowa kanałów ściekowych umożliwi zaspokojenie zbiorowych potrzeb skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, ponieważ istniejące kanały ściekowe są kanałami starymi wymagającymi przebudowy. Nowo wybudowana infrastruktura będzie własnością Miasta. Faktury w związku z realizacją ww. inwestycji będą wystawiane na Miasto. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż –jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.