IPTPP3/4512-386/15-5/UNR | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „....”
IPTPP3/4512-386/15-5/UNRinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. powiat
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zwrot
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „......”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 października 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu pn.: „.....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Działania III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne Powiat występuje o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie poniesiony w związku z planowaną realizacją ww. projektu.

Zakres realizacji projektu obejmuje:

 1. przygotowanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8, a dotychczasową drogą krajowa 12 (14) tj. opracowania: koncepcji wielobranżowych, projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów Inwestorskich, Specyfikacji Technicznego wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych,
 2. przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujące się w pasie projektowanej drogi powiatowej, o której w punkcie c) niniejszego zakresu realizacji, polegającego na wypłacie odszkodowań wywłaszczonym w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu przez Powiat,
 3. budowę nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 w km. 163+595,95, a dotychczasową drogą krajową 12 (14) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Z., a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E (ul. T.) w miejscowości Ostrówek (w korytarzu drogi planuje się umieszczenie: jezdni, zieleni izolacyjnej, ścieżki rowerowej, chodnika, rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego, telekomunikacyjnego kanału technologicznego, pasa infrastrukturalnego, przeznaczonego na przyszłą budowę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb energetyczną gazową, wodną i kanalizacyjną przy czym infrastruktura ta będzie wykonana w ramach odrębnych projektów inwestycyjnych i nie stanowi zakresu rzeczowego projektu, o którym wyżej mowa).

Długość planowanego odcinka wyniesie około 4,3 km, w tym około 1655 metrów znajdować się będzie na terenie powiatu ł, a około 2645 metrów znajdować się będzie na terenie powiatu z. W toku realizacji projektu prowadzone będą również działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu kierowane do opinii publicznej, informujące o współfinansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UH) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. Realizacja planowanego projektu przewidywana jest w formie projektu partnerskiego, w którym funkcję lidera pełnić ma Powiat, a pozostałymi partnerami projektu mają być Powiat, Miasto, Gmina i Gmina. Prawa i obowiązki stron określa umowa partnerstwa, której podstawy prawne zawarcia to art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a i art. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i która zakłada ustanowienie Lidera projektu Powiat jako reprezentującego wszystkie strony Umowy Partnerstwa w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu. Zakres realizacji projektu, opisany w niniejszej treści opisu stanu faktycznego dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego partnerów i lidera stron umowy partnerstwa wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 (art. 19 ust. 2 i 4 oraz art. 20 pkt 3), zapisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz zapisów ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r„ poz. 595 z późn. zm.). Zakres ten planuje się zlecić wykonawcy wyłonionemu w ramach zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zarządzanie projektem w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem prac projektowych i budowlanych również zostanie powierzone podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Lider Powiat ponosić będzie wszelkie wydatki związane z zakresem rzeczowym projektu z wyjątkiem wypłaty odszkodowań wywłaszczonym w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu, które to odszkodowania płacić będzie partner Powiat. Partnerzy projektu będą partycypować w sfinansowaniu wkładu własnego projektu i nie będą ponosić wydatków związanych z jego realizacją z wyjątkiem wypłaty odszkodowań, o których mowa wyżej. Środki pieniężne stanowiące wkład własny partnerów przekazywany będzie liderowi Powiatowi w formie dotacji udzielanej na podstawie zarówno ww. ustaw ustrojowych jak i zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 685, z późn. zm.) głównie w klasyfikacji budżetowej odpowiednio dla partnera Powiatu 662 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu (lidera Powiatu) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a dla partnerów gmin Gminy Miasta, Gminy, Gminy (paragraf jak wyżej w części dotyczącej oświetlenia) oraz 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na wyodrębniony rachunek bankowy otworzony przy budżecie Powiatu.

Majątek powstały w wyniku realizacji Projektu należeć będzie wyłącznie do stron umowy partnerskiej.

Majątek powstały w wyniku budowy drogi powiatowej w granicach pasa drogowego leżącego na terenie powiatu należeć będzie do:

 1. Powiatu w zakresie pasa drogowego wraz z należącym do niego pasem infrastrukturalnym, w którym umieszczone będą sieci oraz kanał teletechniczny,
 2. Gminy oraz Gminy Miasta w zakresie oświetlenia, zgodnie z właściwością.

Majątek powstały w wyniku budowy drogi powiatowej w granicach pasa drogowego leżącego na terenie powiatu należeć będzie do:

 1. Powiatu w zakresie pasa drogowego wraz z należącym do niego pasem infrastrukturalnym oraz kanałem teletechnicznym,
 2. Gminy w zakresie oświetlenia, zgodnie z właściwością.

Zarządcą - Operatorem majątku powstałego w wyniku budowy drogi powiatowej w granicach pasa drogowego leżącego na terenie powiatu będzie:

 1. Zarząd Powiatu w zakresie pasa drogowego wraz z należącym do niego pasem Infrastrukturalnym, w którym umieszczone będą sieci oraz kanał teletechniczny,
 2. Gmina oraz Miasto w zakresie oświetlenia, zgodnie z właściwością.

Zarządcą - Operatorem majątku powstałego w wyniku budowy drogi powiatowej w granicach pasa drogowego leżącego na terenie powiatu będzie:

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w zakresie pasa drogowego wraz z należącym do niego pasem infrastrukturalnym, w którym umieszczone będą sieci oraz kanał teletechniczny,
 2. Gmina w zakresie oświetlenia, zgodnie z właściwością.

Przekazanie zrealizowanych nakładów projektu przez Powiat zostanie przeprowadzone nieodpłatnie na podstawie protokołów przekazania i służył będzie społecznościom jednostek samorządu terytorialnego partnerów i lidera do realizacji zadań publicznych tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W piśmie z dnia 22 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w ramach realizacji projektu faktury VAT dokumentujące zakupy wystawiane będą na Lidera – Powiat. Przekazanie wkładów własnych przez Partnerów na rzecz Lidera nie będzie następowało na podstawie faktur VAT. Przekazanie środków dotyczących wkładu własnego stanowić będzie dotację celową udzielaną przez Partnerów Liderowi – Powiatowi na mocy umowy/porozumienia stron i na tej podstawie również rozliczanej (noty księgowe). Wnioskodawca – Powiat nie będzie wystawiał faktur na rzecz Partnerów projektu dotyczących przekazania mienia. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na konto Lidera Powiatu. Przekazane przez Partnerów środki finansowe nie będą przekraczać wartości otrzymanego przez nich powstałego mienia, o którym mowa we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poprawnie zostało założone, że Powiat nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „.....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020...

Zdaniem Wnioskodawcy: planowana realizacja projektu pn.: „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 nie spowoduje powstania prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn, zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższe oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego oznaczającego powstanie zobowiązania podatkowego.

Planowana realizacja projektu polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej, przeprowadzeniu procesu odszkodowawczego, wybudowaniu drogi powiatowej wraz z umieszczeniem w korytarzu drogi, jezdni, zieloni izolacyjnej, ścieżki rowerowej, chodnika, rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego, telekomunikacyjnego kanału technologicznego) w części na terenie powiatu i w części na terenie powiatu.

Zgodnie ze szczegółowo przedstawionym opisem sposobu realizacji projektu, będzie to projekt partnerski Powiatu, Powiatu, Gminy Miasta, Gminy, Gminy - gdzie funkcję lidera projektu pełnił będzie powiat (poza częścią procesów odszkodowawczych dotyczących nieruchomości leżących na terenie powiatu - gdzie realizatorem będzie Powiat), a partnerzy będą współfinansowali wkład własny projektu poprzez wpłatę środków (udzielenie dotacji) Liderowi - Powiatowi.

Powiat zleci jednocześnie wykonane projektu wykonawcy wyłonionemu w trybie zamówień publicznych. Powstałe w wyniku realizacji mienie zostanie przekazane nieodpłatnie - partnerom projektu.

Zakres projektu pn.: „......” dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego - partnerów i lidera stron umowy partnerstwa wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774, 870 (art. 19 ust. 2 i 4 oraz art. 20 pkt 3) oraz zapisów ustawy – Prawo energetyczne art. 3 pkt 22 - odpowiadający zapasom art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz zapisom art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z poźn. zm.). Dodać należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Reasumując, planowana realizacja projektu nie spowoduje powstania prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Powiat – jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca zamierza przystąpić do realizacji projektu pn.: „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020, Działania III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Realizacja planowanego projektu przewidywana jest w formie projektu partnerskiego, w którym funkcję lidera pełnić ma Wnioskodawca, a pozostałymi partnerami projektu mają być Powiat, Miasto, Gmina i Gmina. Lider projektu reprezentuje wszystkie strony Umowy Partnerstwa w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu. Zakres realizacji projektu dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego partnerów i lidera. Zakres ten planuje się zlecić wykonawcy wyłonionemu w ramach zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zarządzanie projektem w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem prac projektowych i budowlanych również zostanie powierzone podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Lider Powiat ponosić będzie wszelkie wydatki związane z zakresem rzeczowym projektu z wyjątkiem wypłaty odszkodowań wywłaszczonym w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu, które to odszkodowania płacić będzie partner Powiat. Partnerzy projektu będą partycypować w sfinansowaniu wkładu własnego projektu i nie będą ponosić wydatków związanych z jego realizacją z wyjątkiem wypłaty odszkodowań, o których mowa wyżej. Środki pieniężne stanowiące wkład własny partnerów przekazywany będzie liderowi Powiatowi w formie dotacji celowej na wyodrębniony rachunek bankowy otworzony przy budżecie Powiatu. Majątek powstały w wyniku realizacji Projektu należeć będzie wyłącznie do stron umowy partnerskiej. Przekazanie zrealizowanych nakładów projektu przez Powiat zostanie przeprowadzone nieodpłatnie na podstawie protokołów przekazania i służył będzie społecznościom jednostek samorządu terytorialnego partnerów i lidera do realizacji zadań publicznych tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ramach realizacji projektu faktury VAT dokumentujące zakupy wystawiane będą na Lidera – Powiat. Przekazanie wkładów własnych przez Partnerów na rzecz Lidera nie będzie następowało na podstawie faktur VAT. Przekazanie środków dotyczących wkładu własnego stanowić będzie dotację celową udzielaną przez Partnerów Liderowi na mocy umowy/porozumienia stron i na tej podstawie również rozliczanej (noty księgowe). Wnioskodawca nie będzie wystawiał faktur na rzecz Partnerów projektu dotyczących przekazania mienia. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na konto Lidera. Przekazane przez Partnerów środki finansowe nie będą przekraczać wartości otrzymanego przez nich powstałego mienia, o którym mowa we wniosku.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego, w tym miejscu należy przywołać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że opodatkowanie tym podatkiem zakłada realizację czynności przez strony, w ramach której ustala się cenę lub świadczenie. W wydawanych wyrokach Trybunał, który wielokrotnie zajmował się kwestią odpłatności świadczeń, stwierdził, że kiedy działalność polega wyłącznie na świadczeniu usług bez bezpośredniej zapłaty, nie ma podstawy wymiaru podatku i z tego względu usługi nie są opodatkowane (np. wyrok w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma, pkt 12). Świadczenie usług tylko wtedy dokonywane jest „odpłatnie” w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy (obecnie art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), jeżeli pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywisty ekwiwalent usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy (np. wyroki w sprawach C-16/93, pkt 14, C-246/08 Komisja vs. Republika Finlandii, pkt 44). Istnienie odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy wyświadczoną usługą a otrzymanym ekwiwalentem świadczenia (wyrok C-246/08). Należy wskazać, że ww. tezy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście odpłatności (ceny) oraz wzajemności (ekwiwalentności) stosuje się odpowiednio, w drodze analogii, do odpłatnej dostawy towarów.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że działania podejmowane dla realizacji wspólnej inwestycji jaką jest realizacja projektu pn. „....”, dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach których jeden z partnerów zostaje wyznaczony na lidera projektu oraz partycypowania w kosztach projektu przez wszystkich partnerów poprzez przekazywanie liderowi odpowiednich środków finansowych w formie dotacji celowej, trudno doszukać się istnienia relacji pomiędzy korzyściami, jakie nabędą poszczególni uczestnicy, a wniesionym przez każdego z partnerów wkładem własnym do projektu.

W szczególności biorąc pod uwagę rodzaj wytworzonych w trakcie wspólnej inwestycji dóbr tj. wybudowana droga powiatowa, która będzie znajdować się na terenie powiatu oraz na terenie powiatu, stwierdzić należy, że partycypacja partnerów projektu w kosztach realizacji projektu nie będzie mogła, co do zasady, stanowić świadczenia ekwiwalentnego do czynności przekazania partnerom prawa do mienia powstałego podczas realizacji projektu. Trudno zatem uznać, że wkład własny gmin do takiego projektu będzie stanowił wynagrodzenie pozostające w bezpośrednim związku z przekazaniem tym partnerom prawa do mienia powstałego w trakcie realizacji inwestycji.

Oznacza to, że przekazanie przez Wnioskodawcę (lidera) efektów takiego rodzaju wspólnej inwestycji na rzecz poszczególnych partnerów projektu nie będzie stanowić świadczenia usług ani dostawy towarów w zamian za wynagrodzenie.

Ponadto, dokonując oceny porozumienia zawartego pomiędzy Liderem a Partnerami należy przyjąć, że realizacja projektu nie będzie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT.

Należy zatem uznać, że Powiat realizując opisany we wniosku projekt polegający na budowie drogi powiatowej, która znajdować się będzie na terenie powiatu oraz na terenie powiatu, nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania inwestycji celu publicznego, nie będzie wykorzystywał do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe oraz cyt. przepis art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy (liderowi) nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do podatku naliczonego związanego z wydatkami na nabycie towarów i usług dotyczących realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie będzie bowiem prowadzić działalności opodatkowanej podatkiem VAT, której służyłyby zakupione towary i usługi w związku z realizacją zadania. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych generujących po jego stronie podatek należny, ponieważ nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług będących wynikiem projektu, a realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in., pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniać tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „.....”, ponieważ mienie powstałe w ramach realizacji projektu będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.