IPTPP3/4512-35/15-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku oraz otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
IPTPP3/4512-35/15-4/BJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Tut. Organ pismem z dnia 20.03.2015 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. Wniosek uzupełniono z zachowaniem ustawowego terminu. Z uzupełnienia wniosku wynika, że wniosek z dnia 10.02.2015 r. został złożony w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją dwóch projektów pod nazwą:

 1. ...” oraz
 2. ...”.

Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego została wydana w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją pierwszego z ww. projektów.

W zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją drugiego z ww. projektów zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie „....”, zwane dalej ..., jest stowarzyszeniem, którego podstawowymi celami działania są:

 1. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, postaw i mechanizmów sprzyjających przestrzeganiu zasad demokracji i praw człowieka oraz tolerancji i szacunku dla innych,
 2. wzmacnianie tożsamości narodowej i europejskiej opartej na wspólnej historii i kulturze,
 3. rozwijanie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia,
 4. upowszechnianie kultury i sztuki, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 5. upowszechnianie nauki, działań naukowych i ich rezultatów,
 6. podejmowanie działań edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 7. organizowanie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. wspieranie inicjatyw społecznych i zawodowych mieszkańców,
 9. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 10. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
 11. ochrona przyrody i krajobrazu, wspierania rozwoju turystyki i agroturystyki.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, kursów i wykładów,
 2. organizowanie konkursów, wystaw, imprez kulturalnych i sportowych,
 3. inicjowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych i artystycznych,
 4. badania naukowe,
 5. działalność wydawniczą.

Wszystkie wyżej wymienione działania nie są prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Zważywszy na powyższy zakres celów, stowarzyszenie składa wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Środki finansowe na realizację tego działania pochodzą w 20% z budżetu państwa i 80% ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowane środki będą refundowane.

Obecnie SPTR realizuje dwa projekty:

 1. ....
 2. ....

W związku z realizacją pierwszego projektu Wnioskodawca ponosi koszty:

 • na podstawie umów cywilnoprawnych (honorarium autorskie za przekazane materiały, które są poddawane korekcie, redakcja tomu, skład i przygotowanie do druku, opracowanie oprawy graficznej i zdjęciowej, opracowanie scenariuszy lekcji, nagranie materiału – wynagrodzenie lektora itp.)
 • rachunków (najem sali, wydruk plakatów itp.)
 • faktur VAT (pozyskanie zdjęć z archiwów, druk publikacji, wytłoczenie płyt z nadrukiem i kopertami).

Całość projektu zamyka impreza promująca publikację. Impreza ma charakter nieodpłatny i jest skierowana głównie do młodzieży gimnazjalnej.

Wydana publikacja będzie rozdawana nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, jednak głównymi odbiorcami będą szkoły.

W związku z realizacją drugiego projektu Wnioskodawca ponosi koszty:

 • na podstawie umów cywilnoprawnych (dla prowadzących warsztaty dziennikarskie, filmowe, prasowe)
 • na podstawie rachunków (najem sali, wydruk plakatów itp.)
 • na podstawie faktur (wynajem autobusu).

Udział w warsztatach jest nieodpłatny i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

Do kosztów projektów, prowadzona jest oddzielna ewidencja księgowa, zgodna z wymogami ww. projektów. Wszystkie zakupione towary, mienie i usługi powstałe w wyniku realizacji projektów, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury dokumentujące zakup usług i towarów są wystawiane na Stowarzyszenie „...”.

Środki finansowe przekazywane w ramach Programu są kwalifikowane jako publiczne środki wspólnotowe i należy je traktować jako środki pomocowe Unii Europejskiej na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206).

Przekazane środki nie stanowią pomocy publicznej w świetle Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia 26 maja 2008r.).

Składane w ramach działania projekty nie wiążą się z wykonywaniem żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Dotacja nie wpływa też na obrót Wnioskodawcy.

Składane projekty realizowane są w ramach działalności statutowej, a ostateczny odbiorca uczestniczy w nich nieodpłatnie. W związku z ich realizacją, stowarzyszenie nie uzyskuje żadnych przychodów i nie występuje także sprzedaż opodatkowana.

Wnioskodawca jako stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, w związku z tym nie ma możliwości odzyskania VAT.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów należy stwierdzić, że stowarzyszeniu nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ jego realizacja nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną (zakupione w wyniku realizacji projektów towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT). Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wykonywane czynności poza realizacją celów statusowych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ jego realizacja nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną (zakupione w wyniku realizacji projektów towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT). Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wykonywane czynności poza realizacją celów statutowych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ..., nie będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie miało możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami ponoszonymi na realizację projektów w ramach bezpłatnej działalności statutowej (w ramach działania 4.1„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”)...

Czy w związku z przyszłymi zdarzeniami związanymi z realizacją czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych w ramach PROW (tj. np. dokonywanych w przyszłości zakupów opodatkowanych podatkiem VAT) .... będzie mógł wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o zwrot poniesionego w ramach planowanych zakupów podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektów.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikowi, o którym mowa art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Zważywszy na powyższe odliczyć można podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązanie podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, zgodnie z którą czynności zwolnione, są w zbliżonej sytuacji do sytuacji ostatecznego nabywcy (konsumenta) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na okoliczności, iż wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wykonywane zadania mają na celu realizację celów statutowych.

W związku ze składanymi projektami poniesione zostaną wydatki związano z ich realizacją. Co szczególnie ważne - udział w realizowanych projektach ostatecznych odbiorców jest nieodpłatny.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że stowarzyszeniu nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ jego realizacja nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto ... nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wykonywane czynności poza realizacją celów statusowych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - ...... realizuje projekt pn.”....”. W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca ponosi koszty na podstawie umów cywilnoprawnych (honorarium autorskie za przekazane materiały, które są poddawane korekcie, redakcja tomu, skład i przygotowanie do druku, opracowanie oprawy graficznej i zdjęciowej, opracowanie scenariuszy lekcji, nagranie materiału – wynagrodzenie lektora itp.); rachunków (najem sali, wydruk plakatów itp.) oraz faktur VAT (pozyskanie zdjęć z archiwów, druk publikacji, wytłoczenie płyt z nadrukiem i kopertami). Całość projektu zamyka impreza promująca publikację. Impreza ma charakter nieodpłatny i jest skierowana głównie do młodzieży gimnazjalnej. Wydana publikacja będzie rozdawana nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, jednak głównymi odbiorcami będą szkoły. Wszystkie zakupione towary, usługi i mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawiane na Wnioskodawcę. W związku z realizacją projektu, stowarzyszenie nie uzyskuje żadnych przychodów i nie występuje także sprzedaż opodatkowana. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz zakupione towary i usługi oraz mienie powstałe w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz zakupione towary i usługi oraz mienie powstałe w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-165/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/4512-24/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.