IPTPP3/4512-29/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP3/4512-29/15-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „<...>”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „<...>”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku VAT. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest i nigdy nie była czynnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o ptu (zwolnienie podmiotowe) nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o ptu. Wnioskodawca nie składa deklaracji PIT-7. Ochotnicza Straż Pożarna w dniu 23.12.2014 roku podpisała umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa na realizacje operacji w ramach programu OSI 4 „LEADER” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii działania” z zakresu Małych Projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „<...>”.

Operacja ma na celu promocje lokalnych walorów kulturowych, turystycznych wsi, oraz 5 gmin znajdujących się na obszarze działania LGD „<...>” i regionu poprzez wyposażenie zespołu <...> w <...> stroje ludowe i prezentacje w nich folkloru <...>. Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 września 1991 r.- o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicza Straż Pożarna prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, mając na celu zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych. Ochotnicza Straż Pożarna, oprócz działań ratowniczo-gaśniczych i profilaktyki przeciw - pożarowej i bezpieczeństwa przeciw - pożarowego, prowadzi szeroko zakreślone działania w zakresie profilaktyki anty-nałogowej, sporto-wychowawczym oraz kulturalno-oświatowym, poprzez organizowanie programów i uroczystości cyklicznych takich jak: <...>. Działalność ta wykonywana jest nieodpłatnie.

Operacja „<...>”, której dotyczy umowa z dnia 23.12.2014 zawarta pomiędzy OSP a Samorządem Województwa, skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców-mieszkańców <...> i ościennych gmin powiatu i województwa.

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest i nigdy nie było czynnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o ptu (zwolnienie podmiotowe) nie prowadzi działalności gospodarczej a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o ptu, Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu operacji „<...>” jest promocja lokalnych walorów kulturowych i turystycznych, poprzez wyposażenie zespołu <...> w <...> stroje ludowe i prezentacja twórczości folkloru na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, integracja lokalnych struktur działających na rzecz lokalnych społeczności oraz integracja społeczności regionu. Do wykonania zadania OSP zakupi artykuły spożywcze do przygotowania potraw tradycyjnych dla regionu świętokrzyskiego, zakupi artykuły do wykonania tradycyjnych dekoracji świętokrzyskich jak wycinanki, szydełkowanie, haftowanie do wykonania operacji. Wszystkie działania i wykonane ze środków produkty będą udostępnione nieodpłatnie. W wyniku realizacji tego projektu Wnioskodawca, OSP, nie osiągnie żadnych przychodów.

Działalność OSP związana z realizacją ww. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. OSP nie stanie się czynnym podatnikiem VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej (w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i korzysta bowiem ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 113 ust. l ustawy od podatku od towarowi usług.

W związku z powyższym Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczanego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej.

W świetle art. 88 ust. 4 o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego niestosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca realizuje projekt w ramach programu osi 4 „LEADER” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013, pn. „<...>”. Celem operacji jest promocja lokalnych walorów kulturowych i turystycznych, poprzez wyposażenie zespołu <...> w <...> stroje ludowe i prezentacja twórczości folkloru na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, integracja lokalnych struktur działających na rzecz lokalnych społeczności oraz integracja społeczności regionu. Do wykonania zadania Wnioskodawca zakupi artykuły spożywcze do przygotowania potraw tradycyjnych dla regionu, zakupi artykuły do wykonania tradycyjnych dekoracji jak wycinanki, szydełkowanie, haftowanie do wykonania operacji. Wszystkie działania i wykonane ze środków produkty będą udostępnione nieodpłatnie. W wyniku realizacji tego projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „<...>”, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-173/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/4512-215/14/LŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.