IPTPP3/4512-26/15-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Operacja polega na przygotowaniu przez Stowarzyszenie .... operacji pn.: „.....”. Głównym celem operacji jest zorganizowanie warsztatów, na których członkowie Stowarzyszenia ..... opracowywują oraz przygotowywują się do stworzenia widowiska i programu śpiewaczo - tanecznego pt.”...” oraz obrzędowego „....”, które zostaną zaprezentowane szerszej widowni na różnego rodzaju festiwalach i imprezach.

Przedsięwzięcie obejmuje:

 1. Organizację 20 warsztatów (prób):
  1. Zatrudnienie osoby do opracowania melodii ludowych do programu śpiewaczo-tanecznego oraz widowiska obrzędowego - umowa o dzieło bez VAT.
  2. Zatrudnienie osoby, która ułoży choreografię do programu śpiewaczo - tanecznego oraz widowiska obrzędowego - umowa o dzieło bez VAT. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem Stowarzyszenia do profesjonalnego występu są konsultowane właśnie z osobami, którym zlecono opracowanie melodii i choreografii do programu. Ich zadaniem będzie przyuczenie grupy wystawiającej widowisko odpowiednich zachowań dla prezentowanego przedstawienia.
  3. Koszt dojazdu na warsztaty - Organizacja warsztatów obejmuje dowóz i odwóz członków 29-osobowego zespołu "...." z kilkunastu miejscowości z terenu, jak i poza terenem gminy .... na próby. W związku z tym, że członkowie zespołu stanowią osoby, których miejsce zamieszkania jest skupione na terenie całej gminy - 20 sołectw oraz z poza gminy 2 osoby, niezbędnym elementem projektu jest zorganizowanie dojazdu na warsztaty przez wynajętego przewoźnika.
  4. Zapewnienie zaplecza spożywczego podczas prób oraz warsztatów dla osób w nich uczestniczących poczęstunku podczas prób - podczas warsztatów członkowie Stowarzyszenia biorący udział w próbach/warsztatach będą mieli zapewniony skromny poczęstunek, liczony dla 29 osób na 20 prób.
 2. Zakup instrumentów muzycznych.
  1. Zakup trąbki.
  2. Zakup akordeonu.
  3. Zakup smyczka do kontrabasu.
  4. Zakup bębenka.

..... towarzyszy kapela składająca się z pięciu muzykantów grających na akordeonie, klarnecie, bębnie, kontrabasie oraz trąbce. Aby warsztaty oddały kunszt i ogromną pracę i zaangażowanie członków Stowarzyszenia, konieczny był zakup ww. instrumentów muzycznych do realizowanych programów, przedstawień. Zakupione w ramach projektu instrumenty muzyczne są wykorzystane podczas prób, warsztatów oraz w innych realizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach i imprezach. Powyższy zakup zwiększy zainteresowanie tutejszej młodzieży sceną folklorystyczną, zachęci młodych ludzi do ćwiczenia z zespołem i zainspiruje do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenie gminy.

 1. Zakup brakujących elementów strojów ludowych.
  1. Zakup ludowego obuwia scenicznego.
  2. Zakup regionalnych koszul męskich.
  3. Zakup kompletnego stroju damskiego.

Zespół .... istnieje już 10 lat, uczestniczy on czynnie w promocji Gminy na szczeblu krajowym, jak i zagranicznym, w związku z powyższym niezbędne było uzupełnienie brakujących elementów stroju ludowego charakterystycznego dla terenu objętego LSR. W tym celu zostały zakupione stroje ludowe oraz obuwie. Stowarzyszenie jest organizatorem licznych spotkań integracyjnych tj. spotkanie opłatkowe, festiwal kolęd, koncerty charytatywne, międzynarodowe spotkania z folklorem, pikniki i wiele innych.

 1. Koszty związane z organizacją spotkania integracyjnego podsumowującego przygotowane programy oraz widowiska.

Usługa cateringu dla członków Stowarzyszenia, beneficjentów oraz zaproszonych gości. W ramach projektu Stowarzyszenie na zakończenie zmagań związanych z opracowaniem oraz przygotowaniem widowiska oraz programu śpiewaczo-tanecznego zorganizuje imprezę integracyjną, która będzie podsumowaniem pracy wszystkich członków podczas 20 odbytych prób, kapeli oraz beneficjentów przedmiotowego przedsięwzięcia. Impreza ta odbędzie się w marcu w Zajeździe .......

Operacja ma na celu promocję lokalnej twórczości przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i historycznego, zagospodarowanie czasu wolnego społeczności oraz integrację społeczną mieszkańców. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności związany z jego funkcjonowaniem jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cytowanym przypisie. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT 7. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją projektu nie spowoduje przyniesienia żadnych przychodów. Realizacja projektu nie będzie skutkować w powstaniu obowiązku podatkowego Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym płatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu pn.:”....” z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca informuje, że wszystkie rachunki/faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie .... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych z realizacji projektu współfinansowanego z funduszy UE... (Działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie .... nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze źródeł UE. Stowarzyszenie dokonując zakupów towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. (Działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Stowarzyszenie .... realizuje projekt pn. „....”. Głównym celem projektu jest zorganizowanie warsztatów, na których członkowie Stowarzyszenia opracowywują oraz przygotowywują się do stworzenia widowiska i programu śpiewaczo - tanecznego oraz obrzędowego, które zostaną zaprezentowane szerszej widowni na różnego rodzaju festiwalach i imprezach. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności związany z jego funkcjonowaniem jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wszystkie rachunki/faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.