IPTPP3/4512-226/15-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu pn. ,,...”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w latach 2010-2013 w związku zakupem sprzętu dokonanym w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w latach 2010-2013 w związku zakupem sprzętu dokonanym w ramach realizacji projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przychodnia ... jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w księdze rejestrowej nr ...... w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę ....

Usługi świadczone są w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa

w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Przychodni ... - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Wykonywana działalność sklasyfikowana jest numerem PKWiU 86.90 C, 86.90.Z, 86.21Z oraz 86.22Z. Usługi te zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od VAT.

Przychodnia .... podpisała z Instytucją Zarządzającą Województwa ... w ... umowę na dofinansowanie projektu pn...”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania stanowiła 50 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 171 500 zł.

Wysokość dofinansowania stanowiła kwotę 85 750 zł. Pozostałe wydatki Przychodnia ... pokryła z własnych środków.

Inwestycje zostały zrealizowane w latach 2010- 2013. Przedmiotem przedsięwzięcia był zakup sprzętu okulistycznego (autorofraktometru, perymetru, tonometru), laryngologicznego(tympanometru, videofiberoskopu, videonystagmografu) oraz programu komputerowegodo obsługi Przychodni.

Sprzęt został zakupiony w czasie, gdy Przychodnia nie była czynnym podatnikiem VAT, w związku z czym koszt zakupu sprzętu oraz oprogramowania był kosztem kwalifikowalnym, który w całości podlegał zwrotowi w ramach podpisanej umowy. Przychodnia, od 5 lutego 2015 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poza przychodami z tytułu świadczenia usług zdrowotnych osiąga przychody opodatkowane VAT z zakresu badań psychologicznych.

Zakupy sprzętu okulistycznego, laryngologicznego oraz programu komputerowego dokonane w ramach ww. projektu wiążą się z realizacją podstawowego przedmiotu działalności Przychodni, tj. ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej od VAT.

Sprzęt okulistyczny i laryngologiczny wykorzystywany jest do czynności medycznych. Licencja na program komputerowy do obsługi Przychodni w ramach projektu była zakupionana okres jednego roku, obecnie jest odnawiana, co 12 miesięcy z własnych środków finansowych.

Dzięki zakupionemu sprzętowi Przychodnia realizuje usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Wdrożenie projektu inwestycyjnego umożliwiło Wnioskodawcy rozszerzenie zakresu dotychczas prowadzonej działalności. Okres trwałości projektu wynosi 3 lata tj. do 31.12.2016.

Na mocy umowy zawartej, Przychodnia ... została zobowiązana

do dostarczenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania VAT w zakresie realizowanego projektu, składanej w czasie okresu trwałości projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Przychodnia .... może odliczyć podatek VAT, który poniosła w latach 2010-2013, zakupując sprzęt w ramach realizowanego projektu z funduszy unijnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Przychodnia ... nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, poniesionego w latach 2010-2013 zakupując sprzęt okulistyczny, laryngologiczny oraz program komputerowy.

Przede wszystkim Przychodnia nie była w tym czasie czynnym podatnikiem podatku VAT (dopiero od 5 lutego 2015 stała się czynnym podatnikiem), jak również realizacja usług medycznych związana z zakupem sprzętu w ramach podpisanej umowy jest zwolniona z podatku od towaru i usług zgodnie z art. 43 ustawy o VAT. Sprzęt okulistyczny i laryngologiczny wykorzystywany jest do czynności medycznych. Licencja na program komputerowy do obsługi Przychodni w ramach projektu była zakupiona na okres jednego roku, obecnie jest odnawiana

z własnych środków finansowych.

Otrzymanie powyższej interpretacji o braku podstaw do odliczenia podatku VAT jest niezbędne celem złożenia w Urzędzie Marszałkowskim w ..., jako załącznik do sprawozdania z realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i świadczy usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Usługi te zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od opodatkowania. Wnioskodawczyni podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.. „...”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007-2013. Inwestycje zostały zrealizowane w latach 2010-2013 i ich przedmiotem był zakup sprzętu okulistycznego (autorofraktometru, perymetru, tonometru), laryngologicznego (tympanometru, videofiberoskopu, videonystagmografu) oraz programu komputerowego do obsługi Przychodni. Sprzęt został zakupiony w czasie, gdy Przychodnia nie była czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca od 5 lutego 2015 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy sprzętu okulistycznego, laryngologicznego oraz programu komputerowego dokonane w ramach ww. projektu wiążą się z realizacją podstawowego przedmiotu działalności Przychodni, tj. ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej od VAT. Sprzęt okulistyczny i laryngologiczny wykorzystywany jest do czynności medycznych. Licencja na program komputerowy do obsługi Przychodni w ramach projektu była zakupiona na okres jednego roku, obecnie jest odnawiana, co 12 miesięcy z własnych środków finansowych. Okres trwałości projektu wynosi 3 lata tj. do 31.12.2016.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

Zatem warunkiem skorzystania z ww. prawa do odliczenia podatku naliczonego jest, aby odliczenia tego dokonywał zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT oraz, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a więc nie były wykorzystywane do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku nie jest spełniony, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu - jak wskazała Wnioskodawczyni - są wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej od podatku VAT. Zatem, Wnioskodawczyni nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowana nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy wskazać, że Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zaistniałego stanu faktycznego), w którym jednoznacznie wskazano, iż zakupy sprzętu okulistycznego, laryngologicznego oraz programu komputerowego dokonane w ramach ww. projektu wiążą się z realizacją podstawowego przedmiotu działalności Wnioskodawcy, tj. ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej od VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zaistniałego stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedziałsię lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawyz dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U.z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwaniedo usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.