IPTPP3/4512-192/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia.
IPTPP3/4512-192/15-2/OSinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja jest organizacją non-profit. Wykonuje ona tylko czynności zwolnione z podatku od towarów i usług i po wyrejestrowaniu się jest zwolnionym podatnikiem VAT (wyrejestrowanie od 1 kwietnia 2007).

Do statutowych celów Fundacji należy m.in. podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej. Realizuje ona obecnie wiele projektów finansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa.

Jednym z nich jest projekt realizowany od dnia 1 stycznia 2015 roku pt. „...”.

Projekt ten jest finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców), w 10% ze środków budżetu państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych Fundacji.

Zarządzające na poziomie krajowym środkami europejskimi Centrum Obsługi Projektów Europejskich podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, nałożyło na Fundację obowiązek dołączenia do raportu finansowego, kopię indywidualnej interpretacji potwierdzającą, że Fundacja nie może odzyskać opłaconego podatku VAT, (co jest warunkiem kwalifikowalności podatku od towarów i usług). Uzyskanie takiej interpretacji jest, zatem niezbędne do rozliczenia już wydanych środków i uzyskania dalszej części dofinansowania projektu.

Środki z dotacji zgodnie z umową przechowywane są na ogólnym rachunku Fundacji (nie ma obowiązku korzystania z odrębnego subkonta).

Faktury za zakupione towary i usługi będą wystawiane na Wnioskodawcę, czyli Fundację.

Dofinansowanie odbędzie się w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, wdrażanego w latach 2007-2013, jako część programu ogólnego „...”.

Fundacja od 1 kwietnia 2007 roku nie składa deklaracji VAT-7, jest zwolnionym podatnikiem VAT. Fundacja jest zarejestrowanym, ale nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja będąca zwolnionym podatnikiem VAT (wyrejestrowanie od 1 kwietnia 2007) jest uprawniona do odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców w 10% ze środków budżetu państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych Fundacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie jest uprawniona do odliczania lub odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców), w 10% ze środków budżetu państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych Fundacji.

Zgodnie z art. 86 ustawy, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na fakt, iż jako nieprowadząca działalności gospodarczej organizacja non-profit Fundacja nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani do jego odzyskania (wyrejestrowanie od 1 kwietnia 2007). W związku z powyższym, podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie.

Wykorzystywane środki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatek VAT płacony w cenach zakupywanych do projektu towarów i usług, nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. Fundacji nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z otrzymanych od Centrum Obsługi Projektów Europejskich kwot na realizację projektu „...” nie wynika żadna sprzedaż, a więc dotacja nie ma wpływu na cenę, tym samym, więc nie jest wliczana do obrotu. Stąd nie ma prawnej możliwości do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniach na deklaracji VAT-7 z Urzędem Skarbowym. Jeśli niemożliwym jest odliczenie podatku VAT na deklaracji VAT-7 od Urzędu Skarbowego, dlatego może on być kosztem kwalifikowalnym w realizowanym projekcie. W budżecie realizowanego projektu kosztem kwalifikowalnym są wartości brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją non-profit. Wykonuje ona tylko czynności zwolnione z podatku od towarów i usług i po wyrejestrowaniu się jest zwolnionym podatnikiem VAT (wyrejestrowanie od l kwietnia 2007). Do statutowych celów Fundacji należy m.in. podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej. Realizuje ona obecnie wiele projektów finansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa. Jednym z nich jest projekt realizowany od dnia 1 marca 2014 roku pt. „...”. Faktury za zakupione towary i usługi będą wystawiane na Wnioskodawcę. Dofinansowanie odbędzie się w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, wdrażanego w latach 2007-2013, jako część programu ogólnego „...”. Fundacja od 1 kwietnia 2007 roku nie składa deklaracji VAT 7, jest zwolnionym podatnikiem VAT. Fundacja jest zarejestrowanym, ale nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie będzie miał zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W oparciu o powołane wyżej przepisy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.