IPTPP3/4512-186/15-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca realizując ww. projekt może odzyskać uiszczony podatek VAT?
IPTPP3/4512-186/15-2/BJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania uiszczonego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „.......” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości odzyskania uiszczonego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „....” oraz
 • uznania zapłaconego podatku VAT za koszt kwalifikowalny projektu.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w ewidencji Starosty Powiatu ..... Wnioskodawca realizuje projekt „....” współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 4Leader). Projekt realizowany jest na mocy Umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa ....

Wnioskodawca złożył do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał VAT w kosztach kwalifikowalnych. Czyli Wnioskodawca ubiega się o włączenie należnego podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu, co wiąże się z tym, że otrzyma refundację kosztów projektu w kwocie brutto, a zatem razem z wartością podatku VAT, ponieważ nie będąc podatnikiem VAT nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma też możliwości odliczenia tego podatku. Podstawa prawna: art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.).

OSP ... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotem projektu ..... jest remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP.

Prace polegają na: na zerwaniu drewnianej podłogi, wywiezieniu podkładu starej podłogi (piasek, szlaka), przygotowanie nowego podkładu, wylaniu płyty betonowej, odizolowanie styropianem podłogi od podłoża, wylaniu wylewki samopoziomującej, położeniu płytek ceramicznych podłogowych, oraz położeniu fugi, wykonanie sokoliku wokół ścian. Następnie zostaną wymienione drzwi wejściowe do sali wraz z futryną. Instalacje elektryczne znajdujące się w ścianach zostaną wykute i wymienione na nową wraz z puszkami, włącznikami i kontaktami. Ściany oczyszczone ze starej farby, poszpachlowane w miejscach ubytków oraz w miejscach po wymianie instalacji elektrycznej, zagruntowane, oraz pomalowane farbą łatwo zmywalną. Sufit zostanie obniżony, wykonany stelaż, poprowadzone zostaną w nim przewody do instalacji elektrycznej (projektor, lampy, klimatyzacja, zasilanie projektora, elektrycznego wysuwu ściany do projekcji), jak i do instalacji projektora multimedialnego. Sufit zostanie ocieplony wełną mineralną. Poszycie zostanie wykonane w technologii Armstrong.

Zakupione ławki zostaną osadzone na stałe w ziemi (zabetonowanie), podłoże pod ławkami zostanie utwardzone i wyłożone kostką brukową, druga część remontu, a więc wyposażenie i uruchomienie świetlicy polegać będzie na zakupie routera z funkcją transmisji bezprzewodowej, podłączenie go do działającego Internetu dwoma zakupionymi laptopami.

Do sieci zostanie również zintegrowana drukarka, następnie zakupiona jednostka centralna zostanie również bezprzewodowo podłączona do Internetu oraz do projektora multimedialnego oraz do Ampli tunera.

Zakupione usługi/mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu zostanie wykorzystane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury dokonujące zakupu towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu zostaną wystawione na Ochotniczą Straż Pożarna w .....

Ww. projekt ma na celu stworzenie pierwszego w powiecie miejsca umożliwienie przez całą dobę mieszkańcom obszaru oraz turystom poruszającym się po trasach rowerowych ... (remiza OSP .... jest położona bezpośrednio przy trasie ... nr ..., ... nr ... oraz około ... metrów od ... nr ....), jak i turystom zwiedzającym atrakcje miejscowości (......) dostępu do zasobów globalnych sieci WWW.

Dzięki modernizacji świetlicy OSP ... zostanie wprowadzona innowacyjna na skalę powiatu, bezpłatna, działająca całą dobę, usługa dostępu do Internetu przez modernizację świetlicy, wyposażenie jej w sprzęt komputerowy do eksploracji zasobów WWW oraz przez wykonanie Wi-ławki, gdzie niezależnie od pory dnia turyści i mieszkańcy mogą na urządzeniach mobilnych nieodpłatnie skorzystać z Internetu. Przez wykorzystanie narzędzie internetowych oddziaływanie projektu będzie ponad lokalne, ponieważ WWW ma charakter globalny. Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców oraz wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania, ponieważ przez modernizację i udostępnienie świetlicy OSP dla mieszkańców zostanie stworzone miejsce, gdzie dzieci, młodzież i dorośli otrzymają możliwość spotkania się, skorzystania z Internetu, doskonalenia zawodowego na portalach e-learningowych, obejrzenia wspólnie ciekawych wydarzeń kulturalno-sportowych, konwersacji przy ciepłej herbacie i kawie, jak również przez wykorzystanie świetlicy do szkoleń pożarniczych SPSJ OSP część I i II Szkoleń specjalistycznych w zakresie ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego strażaków gminy oraz do szkoleń dedykowanych dla różnych grup zawodowych oraz jako miejsce zebrań i spotkań różnych organizacji społecznych (LZS, Stowarzyszenie ...).

Efekt działania:

 1. Jeden ekran do projekcji
 2. Jeden komputer klasy PC
 3. Jeden router bezprzewodowy
 4. Dwa akces pointy
 5. Dwie ławki parkowe
 6. Dwa laptopy
 7. Jeden klimatyzator
 8. Jeden zestaw głośników
 9. Dwie tablice informacyjne
 10. Jedna zmodernizowana świetlica

Osiągnięcie celu: Wykonanie wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych oraz instalacja systemów informatycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca realizując ww. projekt może odzyskać uiszczony podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż nie figuruje on w ewidencji podatników VAT nie może otrzymać zwrotu podatku VAT, zgodnie z art. 88, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 535 z późn. zm.), a zatem należny podatek VAT powinien zostać uznany za koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości odzyskania uiszczonego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „......” - jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna realizuje projekt „...” współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 4Leader). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione usługi oraz mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu zostanie wykorzystane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury dotyczące ww. projektu zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT. W omawianej sprawie ww. warunki uprawniający do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz efekty realizacji projektu będą służyć do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że Wnioskodawca nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz efekty realizacji projektu będą służyć do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretację wydano w zakresie możliwości odzyskania uiszczonego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „....”.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-334/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/4512-482/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.