IPTPP3/4512-18/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP3/4512-18/15-4/KKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W Parafii realizowane było zadanie pod nawą „<...>” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania Małe Projekty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na współfinansowanie powyższego zadania Parafia zawarła umowę z Samorządem Województwa z dnia 26 czerwca 2014 r. Parafia posiada faktury za wykonane prace tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych z wyprawą elewacyjną, remont posadzek, ścian i sufitów, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana osprzętu z przełożeniem istniejącej instalacji elektrycznej. Obecnie Parafia występuje do Samorządu Województwa o refundację poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową. Wartość zadania wyniosła <...> zaś wnioskowana kwota pomocy to: <...>.

Remont obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i sufitów, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę osprzętu z przełożeniem istniejącej instalacji elektrycznej. Dzięki modernizacji poprawił się stan budynku, będzie można go w całości wykorzystywać, zmniejszą się koszty utrzymania budynku które będzie można przeznaczyć na działania świetlicy. Posiadając odpowiednią infrastrukturę lokalni liderzy i ich inicjatywy będą wpływać na rozwijanie aktywności i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Do tej pory w organistówce odbywają się zajęcia chóru jak również spotkania młodych wolontariuszy. Dzięki realizacji operacji zwiększy się ilość dostępnych pomieszczeń (obecnie są w złym stanie technicznym) i będzie można założyć szkółkę muzyczną dla dzieci, rozwinąć pracę chóru i wdrożyć nowe propozycje dla młodzieży.

Parafia nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT, nie jest „płatnikiem” podatku od towarów i usług, a w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż usług opodatkowanych tym podatkiem. Dotacja przekazana zostanie Parafii na podstawie wniosku o płatność. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Małe Projekty”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do kosztów kwalifikowanych Parafia zaliczyć może podatek od towarów i usług. Dotacja służyć będzie na pokrycie kosztów związanych z remontem organistówki. W związku z powyższym Parafia we wniosku o dofinansowanie zakwalifikowała podatek od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji, bowiem nie ma możliwości w żaden sposób odliczenia podatku z tytułu realizacji inwestycji.

Pismem z dnia 25 marca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis zaistniałego stanu faktycznego o następujące informacje:

Parafia <...> nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu objętego zakresem pytania wykorzystywane będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyremontowany budynek będzie udostępniany nieodpłatnie. Faktury dokumentujące wydatki na zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu: „<...>” są wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od realizowanego działania: „<...>” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu Małych Projektów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania pt.: „<...>” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu Małych Projektów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarowi usług, obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Parafii prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Ponadto Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej. Analizując stan prawny i faktyczny, Parafia stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało Jej prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym zgodnie z powołaną zasadą VAT stanowi koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizował projekt pod nawą „<...>” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania Małe Projekty objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Remont obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i sufitów, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę osprzętu z przełożeniem istniejącej instalacji elektrycznej. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu objętego zakresem pytania wykorzystywane będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyremontowany budynek będzie udostępniany nieodpłatnie. Faktury dokumentujące wydatki na zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu są wystawione na Wnioskodawcę.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz mienie powstałe w wyniku realizacji projektu wykorzystywane będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>”, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1581/14/AP | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP1/4512-117/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.