IPTPP3/4512-174/15-4/MWj | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizowanym projektem ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „..............” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „........”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Szpital jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT świadczącym w ramach działalności leczniczej usługi w zakresie opieki medycznej. Podstawową działalnością Szpitala jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w opiece stacjonarnej jak i ambulatoryjnej. Swoje funkcjonowanie opiera głównie na refundowaniu świadczeń w ramach umów finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na płaszczyźnie podatku od towarów i usług Szpital w przeważającym zakresie wykonuje usługi medyczne zwolnione z podatku VAT ( stawka zw.). W niewielkim zakresie, (ok. 0,22% całej sprzedaży w roku 2014) Szpital prowadzi również działalność opodatkowaną VAT. Dotyczy to w szczególności wynajmu pomieszczeń pod kioski, automaty z napojami, ksero dokumentacji medycznej oraz pobiera opłatę za pobyt osób towarzyszących przy porodach rodzinnych (w zakresie zwrotu kosztów).

Szpital dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Nie ma jednak możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ( art. 90 ust.1 ustawy) oraz takich w stosunku do których to prawo nie przysługuje. Ponieważ proporcja obliczona na podst. art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT wynosi dla sprzedaży opodatkowanej poniżej 2% (dokładnie 0,22% w roku 2014) Szpital uznaje, że proporcja ta wynosi 0% i nie odlicza podatku naliczonego.

W latach 2007-2015 Szpital realizuje projekt pn. „.......”. Inwestycja jest finansowana w 85% ze środków funduszy europejskich.

Celem ww. projektu unijnego jest: modernizacja kotłowni i wewnętrznych instalacji, montaż pomp ciepła, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie wiatrołapu. Przyjęte rozwiązania technologiczne wpłyną na obniżenie kosztów funkcjonowania budynków, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej a także na poprawę komfortu cieplnego wewnątrz budynku.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że :

Ad. 1

W odpowiedzi na pytanie: do jakich czynności Wnioskodawca wykorzystuje (wykorzystywał) towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. „..............................”:

  1. opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolnionych od opodatkowania tym podatkiem,
  3. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT...

Wnioskodawca wskazał: szpital wykorzystuje (wykorzystywał) towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. „................” do poprawy funkcjonowania budynków Szpitala. W ramach projektu zmodernizowano m.in. kotłownię, zamontowano pompy ciepła, ocieplono ściany zewnętrzne Szpitala, wymieniono okna. W budynkach tych świadczone są usługi zarówno opodatkowane podatkiem Vat (np. wynajem pomieszczeń pod kiosk i automaty z żywnością) jak i zwolnione (usługi medyczne). Szpital nie ma możliwości odrębnego określenia w wydatkach do ww. projektu kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których Szpitalowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz takich w stosunku do których to prawo nie przysługuje.

Ad. 2

Projekt obejmuje wydatki z lat 2007 – 2015. Proporcja o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług kształtowała się w każdym z lat objętych projektem poniżej 1% i wynosiła w roku:

2007 – 0,19%

2008 – 0,11%

2009 – 0,15%

2010 – 0,10%

2011 – 0,39%

2012 – 0,42%

2013 – 0,22%

2014 – 0,22%

Ad. 3 i 4

Projekt realizowany jest w latach 2007 – 2015. Faktury dokumentujące wydatki Szpitala na realizację ww. projektu wystawione były na ................w .............. w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizowanym projektem ...

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu pn. ”.........”

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, w których Szpital figuruje jako nabywca. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z tego podatku. Szpital nie jest w stanie odrębnie określić kwot podatku naliczonego związanych z poszczególnymi kategoriami czynności (tj. zwolnionymi i opodatkowanymi) i nie rozlicza się proporcją. Proporcja obliczona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT nigdy nie przekroczyła 2% i Szpital uznał, że proporcja ta wynosi 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., stanowi że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. stanowił, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Przepis art. 88 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r. stanowił, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W świetle art. 88 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r. stanowi, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast art. 90 ust. 1 ustawy, wskazuje że stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ustawy, jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwoty, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepis art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2011 r. stanowił, iż w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 i nie przekracza 2% -podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o której mowa w ust. 2.

W świetle art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 i nie przekracza 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, który w latach 2007-2015 realizuje projekt pn. „..................................”. Inwestycja jest finansowana w 85% ze środków funduszy europejskich. W ramach projektu unijnego przewidziana jest modernizacja kotłowni i wewnętrznych instalacji, montaż pomp ciepła, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie wiatrołapu. Przyjęte rozwiązania technologiczne wpłyną na obniżenie kosztów funkcjonowania budynków, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej a także na poprawę komfortu cieplnego wewnątrz budynku. Wszelkie faktury związane z realizacją projektu wystawiane są na Szpital w latach 2007 – 2015, który figuruje jako nabywca. Wnioskodawca nabywane towary i usługi w ramach realizowanego projektu wykorzystuje do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z tego podatku. Jednocześnie Szpital nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z poszczególnymi czynnościami, tj. zwolnionymi czy opodatkowanymi i nie rozlicza się proporcją. Proporcja obliczona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT nigdy nie przekroczyła 2% (2007 – 0,19%, 2008 – 0,11%, 2009 – 0,15%, 2010 – 0,10%, 2011 – 0,39%, 2012 – 0,42%, 2013 – 0,22%, 2014 – 0,22%) i Szpital uznał, że proporcja ta wynosi 0%.

Należy wskazać, że jeżeli w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej istnieje możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, natomiast nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Z kolei w przypadku, gdy w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej nie istnieje możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawca może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom przyporządkowanym działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Jak wynika z wniosku za żaden rok realizacji projektu proporcja nie przekroczyła 2%. Należy wskazać, iż stosownie do art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2 – 8 nie przekracza 2%, Wnioskodawca za okres do 31 marca 2011r. nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją ww. projektu.

Natomiast, stosownie do art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r. w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2 – 8 nie przekracza 2%, Wnioskodawca ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i tym samym nie jest zobligowany do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..............., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.