IPTPP3/4512-15/15-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektów pod nazwą:

  1. ...” oraz
  2. ....”.

Tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz uiszczenie opłaty. Wniosek został uzupełniony w ustawowym terminie.

Niniejsza interpretacja została wydana w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu wskazanego w punkcie 1.

W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu wskazanego w punkcie 2, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie ... zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011r. Nr 78, poz. 855 z poźn. zm.). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych podpisało dwie umowy z Samorządem Województwa ... na realizację projektów:

  • w dniu 26 sierpnia 2014r. podpisano umowę przyznania pomocy na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „....”. Kopia umowy w załączniku.
  • w dniu 13 sierpnia 2014 podpisano umowę przyznania pomocy na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „....”. Kopia umowy w załączniku.

Przedmiotem projektu „....” było przeprowadzenie konkursu kiszenia kapusty, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu jak kapusta, marchew, sól, zapewnienie nagród dla zwycięzców, nagłośnienie imprezy oraz wyżywienie dla uczestników imprezy.

Przedmiotem projektu „Tradycyjnie i aktywnie wypoczynek dzieci i młodzieży” było zorganizowanie czterech wycieczek dla uczestników, dwie na basen, jedna do ....parku i jedna do Wioski ...., zapewnienie pracownika socjalnego do opieki nad uczestnikami oraz wyżywienie dla uczestników wypoczynku.

W ramach realizacji ww. umów Stowarzyszenie będzie ponosiło koszty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008r.). Zgodnie z zapisami powyższego Rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów realizacji projektów na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady, (WE) nr 1698/2005. Tym samym koszty poniesione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji umów kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Stowarzyszenie ... nie jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS i nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie składa deklaracji VAT-7. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że towary i usługi nabyte w ramach ww. umów nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Wszystkie faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki przez Stowarzyszenie w ramach realizowanych projektów wystawione będą na Stowarzyszenie .... Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z koniecznością dołączenia do wniosków o płatność (refundacji poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź jej braku odliczenia poniesionego w wydatkach podatku VAT, Stowarzyszenie .... jest zobligowane do uzyskania takiej interpretacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Stowarzyszenie .... może odliczać podatek VAT poniesiony w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Pytanie dotyczy dwóch projektów: „....” i „....”.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie ... jest zdania, iż nie może odliczyć podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zmianami), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem, Stowarzyszenie wykonując wyłącznie czynności statutowe (zwolnione) zawarte w poz. 10 załącznika nr 4 do Ustawy o podatku od towaru i usług nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Stowarzyszenie .... zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń, działa na podstawie przepisów ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych podpisało z Samorządem Województwa ... umowę na realizację projektu pn. „....”, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotem ww. projektu było przeprowadzenie konkursu kiszenia kapusty, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, zapewnienie nagród dla zwycięzców, nagłośnienie imprezy oraz wyżywienie dla uczestników imprezy. Towary i usługi nabyte w ramach ww. projektu nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki przez Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu wystawione będą na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi nabyte w ramach ww. projektu nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie może odliczać podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Dodatkowo należy stwierdzić, że wskazany przez Wnioskodawcę w stanowisku Załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 r. został uchylony przez art. 1 ust. 18 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r., nr 226, poz. 1476). Aktualnie kwestia zwolnień z opodatkowania została uregulowana w Rozdziale 2 Działu VIII ustawy (art. 43 i 44).

Jako element opisu zdarzenia przyszłego przyjęto, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.