IPTPP3/4512-143/15-2/MWj | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy (...............) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w projekcie „.............” ?
IPTPP3/4512-143/15-2/MWjinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 05 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „..........– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „........

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Projekt: „....”, realizowany jest na mocy umowy ......... z .... zawartej między .......... a............... Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Projekt wpisuje się w Działanie 3 i realizuje zapisy zawarte w Wytycznych - Zgodność z Priorytetem 3: zwiększenie zdolności państw członkowskich w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich. Obszary, w które wpisuje się projekt: h) opracowywanie wskaźników i punktów odniesienia do oceny postępu na poziomie krajowym; i) opracowywanie wysokiej klasy narzędzi do monitorowania i systemów ocen polityk i środków służących integracji; j) zwiększanie akceptacji dla zjawiska migracji w społeczeństwach krajów przyjmujących, jak również dla środków służących integracji, poprzez kampanie zwiększające świadomość społeczną, w szczególności w mediach.

Projekt realizuje zapisy zawarte w Wytycznych - Zgodność z Działaniem 4: Projekt dotyczy celów szczegółowych zawartych w punkcie d). Analiza aktualnej sytuacji dotyczącej wiedzy o zjawisku imigracji i integracji umożliwia wskazanie następujących przykładów potrzeb (działania dotyczą art. 4 ust. 3 lit. f) decyzji Rady nr .............): a) badanie tego zjawiska, w tym badanie kierunków i charakteru imigracji w kontekście integracji; badanie potrzeb kraju pod kątem integracji imigrantów; potrzeb samych imigrantów, którzy przyjeżdżają do Polski; ich gotowości do integracji i zakresu ich integracji z polskim społeczeństwem, w tym monitorowanie poszczególnych grup narodowościowych/etnicznych/ religijnych i grup imigrantów szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany, kobiet, dzieci, osób starszych); badanie barier dla integracji; zjawiska dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii; b) wspieranie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju instytucji specjalizującej zwiększenie zdolności wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich w badaniu zagadnień integracji, co obejmuje rozszerzenie działań instytucji badawczych, które badają szeroko rozumiane zwiększenie zdolności państw członkowskich w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich kwestie związane z migracją, tak by uwzględniły integrację; c) wsparcie istniejącego systemu zbierania danych o obywatelach państw trzecich przebywających na terytorium Polski przez poprawę zdolności do zbierania, analizy i upowszechniania danych statystycznych związanych z integracją; d) monitorowanie postaw społecznych oraz emitowanych przez środki masowego przekazu informacji, które mają wpływ na integrację obywateli państw trzecich.

Projekt zakłada naukową analizę obrazu OPT wyłaniającego się z mediów ogólnopolskich i lokalnych. Celem projektu jest m.in. ustalenie, w jaki sposób media przyczyniają się, lub nie, do skutecznego prowadzenia działań integrujących OPT ze społeczeństwem przyjmującym oraz w jaki sposób organizacje i podmioty realizujące projekty EFI korzystają z narzędzi medialnych w celu wzmacniania procesów integracyjnych z OPT. Powstaną raporty tematyczne zebrane w publikacji - raporcie końcowym, będącym analizą zawartości materiałów dziennikarskich i pracy mediów, głównie pod kątem przedstawiania OPT i informowania o podejmowanych, inicjatywach integracyjnych organizacji i instytucji działających na rzecz OPT. Publikacja ta będzie dostępna wyłącznie dla grupy docelowej projektu. Kluczowym działaniem merytorycznym będą wywiady pogłębione i przeprowadzone ankiety z dziennikarzami poruszającymi tematykę OPT w swoich redakcjach i zatrudnionymi w powyższych redakcjach, pracownikami NGOs i podmiotami realizującymi projekty EFI w latach 2007 -2013 oraz z samymi OPT, którzy byli bohaterami prezentacji medialnych. Analizie poddane zostaną treści dotyczące OPT przekazywane przez wybrane media ogólnopolskie i lokalne, portale i serwisy internetowe. Zorganizowane zostanie seminarium prezentujące wyniki prac naukowych. Projekt będzie realizowany od 1.01.2014 do 30.06.2015.

W ramach projektu są dokonywane zakupy towarów i usług: tj. przejazdy, noclegi, sprzęt (rejestratory dźwięku, skaner linijkowy), wyżywienie, materiały popularyzujące projekt, opłaty notarialne, wynajem sali na seminarium zamykające, wynajem nagłośnienia i sprzętu multimedialnego na seminarium, dystrybucja pocztowa publikacji, przygotowanie i druk publikacji. Centrum Obsługi Projektów Europejskich wymaga od Beneficjenta kopii indywidualnej interpretacji Urzędu Skarbowego, potwierdzającej kwalifikowalność podatku od towarów i usług, którą należy obowiązkowo dołączyć do Raportu Finansowego. Podatek od towarów i usług jest kwalifikowalnym wówczas gdy realizując powyższy projekt, Beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (potwierdzenia zgłoszenia w załączeniu). Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu są wystawione na wnioskodawcę –..........

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy (...............) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w projekcie „.............” ...

Zdaniem Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy kwoty podatku VAT od towarów i usług w projekcie „.......” nie można odzyskać, bowiem zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności zwolnionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień § 3 ust. 1 pkt 13 (Dz. U. z 2013r. poz. 1722 z późn. zm.) są to usługi w zakresie kształcenia świadczone przez Uczelnie.

Zakupione towary i usługi nie będą stanowiły środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15000,00 PLN. W szczególności będą to: przejazdy, noclegi, sprzęt (rejestratory dźwięku, skaner linijkowy), wyżywienie, materiały popularyzujące projekt, opłaty notarialne, wynajem sali na seminarium zamykające, wynajem nagłośnienia i sprzętu multimedialnego na seminarium zamykające, dystrybucja pocztowa publikacji, przygotowanie i druk publikacji.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę przepis art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od wymienionych wyżej towarów i usług nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że u Wnioskodawcy, tj. ............został zrealizowany projekt pn. „.........”, na mocy umowy ......... z ....... zawartej między ...... a ........ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Projekt dotyczył zwiększenia zdolności państw członkowskich w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupione towary i usługi przez ....w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki są wystawiane na Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in., pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.............”, ponieważ towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług .

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ........, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.