IPTPP3/4512-108/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia.
IPTPP3/4512-108/15-4/ALNinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją budowlano-remontową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją budowlano-remontową.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 maja 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina M. będzie realizować inwestycję w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w M. na dz. Nr 239/2 oraz 1758.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace:

 • ocieplenie stropodachów;
 • ocieplenie ścian;
 • wymiana okien i drzwi;
 • modernizacja systemu grzewczego;
 • dodatkowo wykonywana jest modernizacja oświetlenia wbudowanego.

Większość obiektu użytkuje Zespół Szkół i Przedszkola w M. (Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Stołówka) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Budynek ZSiP w M., który obejmuje inwestycja w całości przeznaczony jest na cele edukacyjne i nie będzie wykorzystywany do celów opodatkowanych podatkiem, nie planuje się, bowiem odpłatnego wynajmowania pomieszczeń budynku szkoły.

Budynek służy wyłącznie realizowaniu statutowych zadań szkoły związanych z edukacją publiczną dzieci i młodzieży oraz zadań z zakresu opieki społecznej w ramach prowadzonego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wnioskodawca - Gmina M. - jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Gminę M..

Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1, pkt 6, 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), czyli edukacji publicznej, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Nie nastąpi przekazanie efektów projektu przez Gminę do Zespołu Szkół i Przedszkola w M. jak również do Środowiskowego Domu Samopomocy. Budynek, w którym mieszczą się te jednostki jest własnością Gminy M. a ZSiP oraz ŚDS korzystają z niego nieodpłatnie.

Na pytanie, „Do wykonywania jakich czynności będą służyły Wnioskodawcy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu, tj. do czynności:

 1. opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy
 2. zwolnionych od podatku od towarów i usług, czy
 3. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”,

Wnioskodawca wskazał, że „Nabywane w związku z realizacją projektu, towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Dotyczy to zarówno Zespołu Szkół i Przedszkola w M. jak również Środowiskowego Domu Samopomocy w M.. Bowiem, mimo, iż Gmina M. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonując określone w ustawie o samorządzie gminnym zadania własne jest objęta zwolnieniem od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie M., jako podatnikowi podatku VAT, przysługiwać będzie prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku inwestycji polegającej na ociepleniu stropodachów, ociepleniu ścian, wymianie okien i drzwi oraz modernizacji systemu grzewczego w budynku użytkowanym przez Zespól Szkół i Przedszkola w M. oraz Środowiskowy Dom Samopomocy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku inwestycji polegającej na ociepleniu stropodachów, ociepleniu ścian, wymianie okien i drzwi oraz modernizacji systemu grzewczego w budynku użytkowanym przez Zespół Szkół i Przedszkola w M. oraz Środowiskowy Dom Samopomocy nie nabędzie on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku ww. inwestycji czynności opodatkowane nie wystąpią, bowiem nie wystąpi żaden podatek należny związany bezpośrednio z użytkowaniem budynku przez Zespół Szkół i Przedszkola w M. oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

W świetle art. 2 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Ponadto zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności - zgodnie z art. 7 ust. l pkt 1 i 3 ww. ustawy - zadania własne obejmują m.in sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Tak, więc inwestycja polegająca na ociepleniu stropodachów, ociepleniu ścian, wymianie okien i drzwi oraz modernizacji systemu grzewczego w budynku ZSiP w M. jest wykonywaniem zadań własnych gminy.

Mimo iż Gmina M. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonując określone w ustawie o samorządzie gminnym zadania własne jest objęta zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku należnego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Gmina wykonuje jedno z jej zadań własnych, a towar nabywany w ramach realizacji inwestycji nie jest związany z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym Gminie M. nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie realizować inwestycję w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w M..

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace: ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego, dodatkowo wykonywana jest modernizacja oświetlenia wbudowanego.

Większość obiektu użytkuje Zespół Szkół i Przedszkola w M. (Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Stołówka) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Budynek ZSiP w M., który obejmuje inwestycja w całości przeznaczony jest na cele edukacyjne i nie będzie wykorzystywany do celów opodatkowanych podatkiem, nie planuje się, bowiem odpłatnego wynajmowania pomieszczeń budynku szkoły.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Gminę.

Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1, pkt 6, 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Nie nastąpi przekazanie efektów projektu przez Gminę do Zespołu Szkół i Przedszkola w M. jak również do Środowiskowego Domu Samopomocy. Budynek, w którym mieszczą się te jednostki jest własnością Gminy M. a ZSiP oraz ŚDS korzystają z niego nieodpłatnie.

Na pytanie, „Do wykonywania jakich czynności będą służyły Wnioskodawcy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu, tj. do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy zwolnionych od podatku od towarów i usług, czy niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”, Wnioskodawca wskazał, że „Nabywane w związku z realizacją projektu, towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Dotyczy to zarówno Zespołu Szkół i Przedszkola w M. jak również Środowiskowego Domu Samopomocy w M.. Bowiem, mimo, iż Gmina M. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonując określone w ustawie o samorządzie gminnym zadania własne jest objęta zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż opisana wyżej inwestycja nie będzie służyła Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym zadaniem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji budowlano-remontowej, ponieważ inwestycja nie będzie służyła Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.