IPTPP3/443-92/13-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „<...>”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna w <...> jest osobą prawną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. W maju 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt ten występuje pod nazwą: „<...>”. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności kulturowej i rekreacyjnej obszaru LGD poprzez remont strażnicy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości X. Zgodnie z załączonymi kosztorysami, zostaną wykonane prace remontowe związane z modernizacją strażnicy OSP. Zakres prac obejmować będzie: roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne oraz wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stanowiącym ogólnodostępny sanitariat oraz korytarz prowadzący do świetlicy wiejskiej umiejscowionej w strażnicy OSP.

Znamiona modernizacji:

 • instalacja sanitarna - wiszący pisuar z zaworem spłukującym - 2 szt., montaż stelażu do w.c. oraz armatury spłukującej miski ustępowe, ręcznej, ściennej 3 kpl., urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 10 dm3 -1 kpl.;
 • prace remontowe - posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) - 12,4700 m2, sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - 8,7000 m2, gładź gipsowa, jednowarstwowa na sufitach 3,3000 m2, nowopowstałe ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły - 5,6800 m2,
 • częściowo nowa, częściowo rozbudowana instalacja elektryczna.

Głównym celem OSP, głównie orkiestry działającej przy OSP, jest praca na rzecz rozwoju kulturalnego regionu uwzględniająca rozwój kultury i tradycji, popularyzację muzyki wśród społeczności lokalnej, uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, piknikach. OSP w X realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. ciągłe doskonalenie swojego warsztatu muzycznego;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 3. uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach,
 4. organizację życia kulturalnego regionu, w tym organizacje koncertów noworocznych,
 5. propagowanie i wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego,
 6. pielęgnowanie tradycji i kultury regionu,
 7. współpraca z organizacjami samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz mieszkańców Miasta i okolic,
 8. współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta oraz gminy, powiatu, województwa,
 9. nawiązywanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz obszarów wiejskich,
 10. nawiązywanie współpracy z organizacjami poza granicami kraju mającymi podobne cele i założenia,
 11. promocję wsi i okolic w tym: opracowywanie plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 12. podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji zadań statutowych.

OSP w X otrzymało dofinansowanie na zrealizowanie projektu, obejmujące również pokrycie kosztów podatku VAT. Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu są wystawione na OSP. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przyznanym ze środków PROW dofinansowaniem na realizację zadania pn. „<...>” i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami, Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy; Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Nie posiada bowiem statusu płatnika zgodnie z art. 15 i następnym ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Art. 87 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „<...>” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności kulturowej i rekreacyjnej obszaru LGD. Zakres prac obejmować będzie: roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne oraz wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stanowiącym ogólnodostępny sanitariat oraz korytarz prowadzący do świetlicy wiejskiej umiejscowionej w strażnicy OSP. Wnioskodawca wskazał, że wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu są wystawione na OSP, a efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z wniosku – efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zainteresowany, w zakresie przedmiotowego projektu, nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia ww. warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „<...>”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie się pokrywał z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, a w szczególności wykorzystywania przez Zainteresowanego powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn.zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.