IPTPP3/443-227/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP3/443-227/14-2/BJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Stowarzyszenie .... nie prowadzi działalności gospodarczej i z tego tytułu nie osiąga przychodów, nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz nie występuje cel zarobkowy, natomiast prowadzona działalność ma charakter non-profit. Stowarzyszenie zgodnie z celami statutowymi prowadzi działalność w obszarze pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje obecnie projekt „...” finansowany w 75% z Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich), w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych. Program Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w ramach którego realizowany jest projekt, wdrażany jest w perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Instytucja zarządzająca na poziomie krajowym środkami europejskimi (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych) nałożyła na Stowarzyszenie obowiązek dołączenia do raportu finansowego kopii indywidualnej interpretacji potwierdzającej, że Stowarzyszenie nie może odzyskać opłacanego podatku VAT (co jest warunkiem kwalifikowalności podatku od towarów i usług). Uzyskanie takiej interpretacji jest niezbędne do rozliczenia wydatkowanych środków i uzyskania kolejnych transz dotacji.

Informacje o realizowanym projekcie i cele, na jakie zostały wydatkowane środki z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu Państwa i środków własnych: Projekt „...” zakłada podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie długofalowych działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej między koalicją organizacji pozarządowych z .... i ..... oraz 4 państw UE: Portugalii, Hiszpanii, Austrii i Czech. Projekt realizowany jest w terminie: 01.07.2014 r.-30.06.2015 r.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Spotkania metodologiczne kadry projektu.
 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 3. Sesja zdjęciowa i wydanie międzynarodowych kalendarzy integracyjnych.
 4. Administracja strony internetowej projektu.
 5. Nawiązanie współpracy zagranicznej z ekspertami i organizacjami z państw UE.
 6. Przygotowanie i realizacja wizyt studyjnych w Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Czechach.
 7. Przygotowanie publikacji dobrych praktyk.
 8. Przygotowanie i organizacja Międzynarodowego Kongresu integracyjnego.
 9. Zamykanie projektu.

Poniesione wydatki zgodnie z budżetem dotyczą przede wszystkim: kosztów personelu i bieżącego, kompleksowego zarządzania, kosztów podróży i utrzymania, organizacji wizyt studyjnych, międzynarodowej konferencji, kosztów zakupu sprzętu, wynajmu lokalu, przygotowania i realizacji materiałów promocyjnych, wydania kalendarza i publikacji.

Wydatki poniesione na realizację projektu są na bieżąco dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na rzecz Wnioskodawcy.

Efekty projektu zostaną wykorzystane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie .... jest uprawnione do odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich), w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15 % ze środków własnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź jest przecząca. Stowarzyszenie ... nie jest uprawnione do odliczania lub odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich), w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% środków własnych Stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 86 ustawy, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca - Stowarzyszenie ... prowadzi działalność o charakterze non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie występuje cel zarobkowy. Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani jego odzyskania. W związku z tym, podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca- Stowarzyszenie .... nie prowadzi działalności gospodarczej i z tego tytułu nie osiąga przychodów oraz nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie zgodnie z celami statutowymi prowadzi działalność w obszarze pożytku publicznego i obecnie realizuje projekt pn.„...”, finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych. Program Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w ramach którego realizowany jest projekt, wdrażany jest w perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Wydatki poniesione na realizację projektu (koszty personelu i bieżącego, kompleksowego zarządzania, koszty podróży i utrzymania, organizacji wizyt studyjnych, międzynarodowej konferencji, koszty zakupu sprzętu, wynajmu lokalu, przygotowania i realizacji materiałów promocyjnych, wydania kalendarza i publikacji) są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na rzecz Wnioskodawcy. Efekty projektu zostaną wykorzystane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ jak wynika z opisu sprawy, efekty projektu zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Stowarzyszenie .... nie jest uprawnione do odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy - towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-24/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/4512-62/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.