IPTPP3/443-218/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP3/443-218/14-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenia od podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 28 listopada 2014 r., data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „<...>” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „<...>”.

Wniosek ten został przekazany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim do załatwienia wg właściwości (data wpływu – 3 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarną, która powstała w 1926 roku, której celem jest między innymi prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w ramach realizacji projektu pt. „<...>” zaplanowała zakup wyposażenia kuchennego stanowiącego zaplecze świetlicy wiejskiej oraz organizację spotkania dla mieszkańców miejscowości 1,2,3. Obiekt w którym znajduje się obecnie świetlica wiejska jest w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej, która bezpłatnie ją udostępnia dla mieszkańców gminy Morawica, w szczególności dla powyższych mieszkańców. W obecnej chwili jedynym miejscem spotkań tutejszych mieszkańców jest budynek OSP, które nie dysponuje odpowiednim zapleczem kuchennym. Brak jest podstawowego sprzętu tj. kuchnia na której można przygotować posiłki, a także szafy chłodniczej do przechowywania artykułów spożywczych. Ponadto część wyposażenia kuchennego, która znajduje się w świetlicy nie nadaje się do użytku ze względu na ich zły stan, w związku z czym planuje się zakup stołu przyściennego, umywalkę, basen 1 komorowy, zlew, okap przyścienny, patelnię elektryczną. Zakup profesjonalnego sprzętu gastronomicznego pozwoli w pełni wykorzystać możliwości lokalowe świetlicy, która przygotowana jest na przyjęcie 140 gości. Aby móc zainstalować ww. urządzenia w 2013 roku wykonany został remont pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, a także wykonana została nowa instalacja gazowa oraz instalacja centralnego ogrzewania. Zakupione wyposażenie zostanie wykorzystane do przygotowania potraw regionalnych podczas spotkania wigilijnego dla mieszkańców 1,2,3, a następnie wykorzystywane będzie do organizacji różnego rodzaju spotkań kulturalnych na rzecz integracji środowisk lokalnych. Zakup elementów wyposażenia pomieszczenia kuchennego przyczyni się do większej aktywności i zaangażowania w życie społeczne miejscowość 1,2,3. Dzięki powstaniu zaplecza kuchennego wyposażonego w nowy zakupiony sprzęt osoby korzystające ze świetlicy będą mogły brać udział w konkursach kulinarnych, organizować spotkania podczas których pielęgnowana będzie kuchnia regionalna oraz możliwa będzie organizacja imprez okolicznościowych z poczęstunkiem dla dzieci z miejscowości 1,2,3. Wyposażona kuchnia będzie oddana do dyspozycji mieszkańców miejscowości, zaś pieczę nad całym wyposażeniem będą sprawować strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, oni również nieodpłatnie wykonają wszystkie prace związane z ustawieniem, zamontowaniem zakupionych urządzeń. Projekt stworzy szanse rozwoju mieszkańców w szczególności kobiet, umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu miejscowości.

Możliwość korzystania ze świetlicy wiejskiej spowoduje integrację wsi, co wpłynie na ożywienie działalność kulturowej, zmobilizuje do wspólnych działań na rzecz wsi, a w rezultacie wyzwoli to wzmocnienie więzi pomiędzy młodymi a starszymi mieszkańcami, co podwyższy standard życia na wsi. Wyposażenie istniejącej świetlicy OSP w sprzęt przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej, a tym samym do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców. Organizacja spotkania w tym przygotowanie potraw regionalnych - wigilijnych i zaprezentowanie przygotowanych własnoręcznie ozdób świątecznych przyczyni się do promocji lokalnych walorów. Powyższe zadanie zrealizowane jest w ramach projektu pn. „<...>”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu Małe projekty z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu, dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca nie jest w stanie w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wszystkie wydatki poniesione na rzecz realizacji operacji zostały i zostaną opłacone na podstawie faktur wystawionych na: Ochotnicza Straż Pożarna <...>

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „<...>”, współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej... (działanie 4.1 w ramach osi IV Leader PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie doprowadziła do tego, że Wnioskodawca nie jest i nie będzie w stanie odzyskać podatek VAT. Nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „<...>” współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje projekt w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu Małe projekty z Osi 4 Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pod nazwą: „<...>”. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia kuchennego stanowiącego zaplecze świetlicy wiejskiej oraz organizację spotkania dla mieszkańców miejscowości 1,2,3. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu, dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wszystkie wydatki poniesione na rzecz realizacji operacji zostały i zostaną opłacone na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „<...>”, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, efekty powstałe w wyniku realizacji projektu oraz dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/443-1563/13/UH | Interpretacja indywidualna

odliczenia od podatku
IBPP4/443-15/14/PK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/443-554/14/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.