IPTPP3/443-209/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu
IPTPP3/443-209/14-2/BJinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zadaniem własnym gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej, w tym realizowanie inwestycji dotyczących np. modernizacji budynków szkolnych i przedszkolnych.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... realizuje projekt pn.”...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 - 2013 - działanie 4.3 – „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”. Projekt dotyczy termomodernizacji placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina ... i jest realizowany przez Zakład Obsługi Szkól i Przedszkoli Gminy ..., który jest jednostką budżetową Gminy .... W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania gminy obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Szkoła jest niewątpliwie wykorzystywana dla celów edukacji publicznej. W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie pisemnej interpretacji czy Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT. Interpretacja ta dotyczy wyłącznie zdarzenia faktycznego. Realizowany projekt nie jest objęty pomocą publiczną, a zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i w ciągu 10 lat po jego zakończeniu - infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego, to jest działalności polegającej na oferowaniu dóbr i usług na określonym rynku. Instytucją wdrażającą projekt był Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ..., który pełnił funkcję zarządzająco-koordynującą i odpowiedzialny był za jego realizację i rozliczenie. Po zrealizowaniu projektu nie jest pobierana żadna opłata (np. za wynajem), Wnioskodawca nie prowadzi działalności komercyjnej na terenie szkoły, która jest dostępna bezpłatnie dla uczęszczających do niej dzieci.

Właścicielem efektu zrealizowanego ww. projektu jest Gmina .... Faktury za nabywane w trakcie realizacji projektu towary i usługi wystawiane były na Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... (będący jednostką budżetową Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej) oraz na Placówki Oświatowe objęte projektem.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym nie składa deklaracji VAT-7.

Projekt „...” dotyczył placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina ... i dotyczy: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w ..., Szkoły Podstawowej im. ... w ..., Publicznego Gimnazjum w ... oraz Publicznego Przedszkola we ...

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

 1. Wymiana instalacji wewnętrznej C.O. - nowe poziomy, piony, grzejniki z zaworami termostatycznymi - we wszystkich placówkach objętych projektem.
 2. Kotły C.O. - wymiana tylko w Szkole Podstawowej w ... oraz w Szkole Podstawowej w ...
 3. Docieplenie ścian - we wszystkich placówkach objętych projektem.
 4. Wymiana okien wraz z drzwiami - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkole i Szkole Podstawowej w ..., Szkole Podstawowej w ..., Publicznym Przedszkolu we ...
 5. Docieplenie stropodachów - we wszystkich placówkach objętych projektem.
 6. Montaż kolektorów słonecznych - tylko w Szkole Podstawowej w .... i Publicznym Przedszkolu we ...
 7. Wymiana poszycia dachowego płaskiego - we wszystkich placówkach objętych projektem.
 8. Wymiana dachówki ceramicznej - tylko w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkole i Szkole Podstawowej w ..., Szkole Podstawowej w ..., Publicznym Gimnazjum w ...

Efekty projektu tj. zmodernizowane placówki oświatowe objęte projektem nie generują dla Wnioskodawcy obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT, a zatem towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Właścicielem modernizowanych budynków jest Gmina. Budynki zostały przekazane nieodpłatnie poszczególnym Placówkom Oświatowym w trwały zarząd. Placówki oświatowe, w których została wykonana termomodernizacja są bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników, towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane przez szkołę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu są wystawione na Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ....

Poniesione nakłady przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... zostaną przekazane nieodpłatnie poszczególnym placówkom oświatowym.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... w związku ze zrealizowaniem projektu pod nazwą „...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot w związku ze zrealizowanym ww. projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca .... realizuje projekt pn.”...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 – 2013. Projekt dotyczy termomodernizacji placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina ... i jest realizowany przez Wnioskodawcę, który jest jednostką budżetową Gminy .... Realizowany projekt nie jest objęty pomocą publiczną, a zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i w ciągu 10 lat po jego zakończeniu - infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej. Po zrealizowaniu projektu nie jest pobierana żadna opłata, Wnioskodawca nie prowadzi działalności komercyjnej na terenie szkoły, która jest dostępna bezpłatnie dla uczęszczających do niej dzieci. Właścicielem efektu realizacji ww. projektu jest Gmina .... Faktury za nabywane w trakcie realizacji projektu towary i usługi wystawiane były na Wnioskodawcę oraz na Placówki Oświatowe objęte projektem. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty projektu tj. zmodernizowane placówki oświatowe objęte projektem nie generują dla Wnioskodawcy obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT, a zatem towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Właścicielem modernizowanych budynków jest Gmina. Budynki zostały przekazane nieodpłatnie poszczególnym Placówkom Oświatowym w trwały zarząd. Placówki oświatowe, w których została wykonana termomodernizacja są bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników, towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane przez szkołę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu są wystawione na Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ...

Poniesione nakłady przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy ... zostaną przekazane nieodpłatnie poszczególnym placówkom oświatowym.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług oraz efekty realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.