IPTPP3/443-204/14-5/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP3/443-204/14-5/KKinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnione pismem z dnia 5 lutego 2015r. (data wpływu 9 lutego 2015r,.) oraz pismem z dnia 5 lutego 2015r. (data wpływu 13 lutego 2015r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015r.) oraz pismem z dnia 5 lutego 2015r. (data wpływu 13 lutego 2015r.) poprzez wskazanie właściwej nazwy projektu, doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz poprzez poprawne podpisanie uzupełnienia wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Stowarzyszenie zrealizuje projekt w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania pomocy w ramach funduszy unijnych. Zaświadczenie potrzebne jest do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych czyli podlegających refundacji. Podatek ten nie jest możliwy do odzyskania w ramach rozliczenia skarbowego. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Realizując projekt będzie ponoszony koszt zawierający podatek od towarów i usług. Podatnik nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Nie jest zarejestrowany w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Faktury będą wystawione na Stowarzyszenie.

Małe projekty” są regulowane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 2009 roku „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju będącą dokumentem strategicznym Lokalnej Grupy Działania <...>.

W ramach operacji Stowarzyszenie planuje wykonanie bazy turystycznej Gminy <...>w formie promocyjnej gry planszowej. Dodatkową atrakcja będzie wykonanie gry karcianej.

 1. gra karciana 500 sztuk
 2. w rozmiarze wielkoformatowym 4mx5m (w tym wymiarze zarówno kostki jak i pionki również będą duże, wykonane z lekkich materiałów dzięki czemu łatwo będzie rzucać kostką czy przesuwać pionki)

Gra będzie przedstawiała atrakcje turystyczne, zabytki i inne ciekawe miejsca z <...>. Miejscem realizacji projektu będzie powiat <...>. Gra wielkoformatowa będzie znajdowała się w siedzibie Stowarzyszenia i będzie udostępniana nieodpłatnie na różne imprezy odbywające się na terenie powiatu (dzień Dziecka, Festyn rodzinny, Dożynki, Dni <...> itp.) jak również będzie udostępniana na inne imprezy oraz targi odbywające się poza województwem.

W piśmie z dnia 5 lutego 2015r., stanowiącego odpowiedź na pytania zawarte w wezwaniu z dnia 30 stycznia 2015r. nr IPTPP3/443-204/14-2/KK, wskazano:

 1. Pełna nazwa projektu objętego przedmiotem wniosku:„<...>”.
 2. Do wykonywania jakich czynności będzie wykorzystywane mienie powstałe w wyniku realizacji projektu objętego zakresem pytania:
  • do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Na podstawie art. 14b § 1, § 2. § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) Stowarzyszenie wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego odnośnie zaistniałego stanu faktycznego w sprawie braku możliwości odzyskania VAT.

 1. Czy Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu, zgodnie z art. 86. Czy Stowarzyszenie ma prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 podatku o VAT. W sytuacji kiedy projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, a Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i w przypadku realizacji operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów” nie będzie osiągać przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Stowarzyszenie nie figuruję również w ewidencji podatników podatku VAT. Stowarzyszanie nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu a więc nie będzie mogło odzyskać uiszczonego podatku VAT ponieważ na podstawie art. 113 ustawy o podatku i usług jest zwolnione z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Stowarzyszanie zrealizuje projekt w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą: <...>. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podatnik nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Nie jest zarejestrowany w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Faktury będą wystawione na Stowarzyszenie. W ramach operacji Stowarzyszenie planuje wykonanie bazy turystycznej Gminy w formie promocyjnej gry planszowej. Wnioskodawca wskazał, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu objętego zakresem pytania będzie wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto ze sprawy wynika, że mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku VAT, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. <...>, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a mienie powstałe w wyniku projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

W związku z okolicznościami sprawy i zaznaczeniem poz. 50 formularza ORD-IN, niniejsza interpretacja została wydana w zdarzeniu przyszłym, pomimo że w pytaniu zawarto zwrot „zaistniały stan faktyczny”.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.