IPTPP3/443-198/14-3/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Szansa na zmianę – warsztaty kreowania wizerunku” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Szansa na zmianę – warsztaty kreowania wizerunku”.

Pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. uzupełniono wniosek poprzez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ..... jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz obszarów wiejskich, a w szczególności: aktywację mieszkańców tych obszarów polegającą na budowaniu potencjału społecznego, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystanie, a także polepszenie zarządzania zasobami i ich waloryzacja.

Podstawy prawne działania Stowarzyszenia ...:

 1. Statut
 2. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.).

Stowarzyszenie ... złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „...” o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Przedsięwzięcie jakie chce realizować, nosi tytuł: „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku”. Uczestnikami projektu będzie 30 osobowa grupa osób pełnoletnich w wieku od 18 do 26 roku życia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zdobycia w ramach szkoleń umiejętności i niezbędnej wiedzy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym.

Warsztaty będą składały się z następujących modułów:

 1. Komunikacja Interpersonalna
  1. trening rozwoju osobistego - asertywność, radzenie sobie ze stresem
  2. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych - komunikacja werbalna i niewerbalna
  3. szkolenie z zakresu wystąpień publicznych – autoprezentacja.
 2. Studio urody - zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • fryzjer
  • kosmetyczka
  • manicurzystka.
 3. Rzeźbienie sylwetki
  • zajęcia gimnastyczne usprawniające mięśnie (fitness)
  • zajęcia w wodzie wyszczuplające i spalające tłuszcz (aquafitness) miejsce: pływalnia ..... Dla uczestników warsztatów zostaną zakupione bilety wstępu na pływalnię oraz zapewniony transport wynajętym autobusem.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu decyduje wiek - osoby w wieku od 18 do 26 roku życia, w przypadku wolnych miejsc powyżej 26 roku życia, miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania „...” oraz kolejność zgłoszeń.

Do pracy z uczestnikami projektu będzie wybrana najtańsza firma, która zatrudni osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie celem przeprowadzenia warsztatów. W celu przeprowadzenia zajęć z autoprezentacji, jak również zagwarantowania uczestnikom możliwości zaobserwowania i analizy własnych „przeobrażeń” i tym samym wykorzystania nagrań do wprowadzania korekt, wyłoniono najtańszą firmę, która wykona usługę fotograficzną. Materiały te będą poddawane szczegółowej uwadze prowadzących i wspólnie z uczestnikami dogłębnie omawiane, usługa dotyczy 10 godzin dokumentacji video i fotograficznej - nakręcenie filmów, zrobienie i wywołanie zdjęć - 8 godzin z warsztatów z autoprezentacji, 2 godz. po 1 godz. na grupę z modułu Studio urody, łącznie z dojazdem i własnym sprzętem).

Stowarzyszenie z tytułu realizacji warsztatów kreowania wizerunku nie będzie osiągało żadnych dochodów.

Stowarzyszenie UFIS jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Usługa realizacji warsztatów (trenerzy prowadzący zajęcia), zakup biletów wstępu oraz usługa transportowa uczestników na pływalnię, usługa fotograficzna w ramach realizowanego projektu „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku” nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, a w związku z tym podatnikowi nie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT wynikającego z faktur za wykonane usługi.

W piśmie z dnia 07.01.2015 r. wskazano: Prezes Stowarzyszenia „...” w ... przedkłada uzupełnienia do 4 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2014 r. dotyczących realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Zakup energoroweru”, „...”, „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku”, „Trzymaj formę - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”.

W ramach ww. projektów wszystkie faktury zakupu wystawiane były na (nabywca/płatnik): Stowarzyszenie .....

Stowarzyszenie ... jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy prawidłowe jest stanowisko Stowarzyszenia, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje Stowarzyszeniu prawo odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu towarów i usług, który nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną w ramach realizacji ww. projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Stowarzyszeniu ... w związku z realizacją projektu pn. „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu (usługa realizacji warsztatów – trenerzy prowadzący zajęcia, zakup biletów wstępu oraz usługa transportowa uczestników na pływalnię, usługa fotograficzna), gdyż nie są one związane z czynnościami opodatkowanymi. Podatek uznany jest za kwalifikowalny w sytuacji, gdy nie ma możliwości jego odzyskania.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ... składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Podatek VAT wynikający z faktur za ww. usługi będzie stanowił koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako stowarzyszenie o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz obszarów wiejskich złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „...” o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w ramach Programu Rozwojowego Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn. „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku”. Stowarzyszenie z tytułu realizacji warsztatów kreowania wizerunku nie będzie osiągało żadnych dochodów. Usługa realizacji warsztatów (trenerzy prowadzący zajęcia), zakup biletów wstępu oraz usługa transportowa uczestników na pływalnię, usługa fotograficzna w ramach realizowanego projektu „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku” nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest spełnieniem kumulatywnie dwóch przesłanek, to jest wnioskodawca winien być zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabywane przez podatnika towary i usługi, powinny być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ jak wynika z wniosku, Stowarzyszenie z tytułu realizacji projektu nie będzie osiągało żadnych dochodów oraz zarówno towary i usługi zakupione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji ww. projektu, jak i mienie powstałe w związku z jego realizacją, nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji ww. projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku”, ponieważ towary i usługi zakupione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji ww. projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.