IPTPP3/443-197/14-3/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu
IPTPP3/443-197/14-3/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Trzymaj formę – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Trzymaj formę – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”.

Pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. uzupełniono wniosek poprzez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ... jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz obszarów wiejskich, a w szczególności: aktywację mieszkańców tych obszarów polegającą na budowaniu potencjału społecznego, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystanie, a także polepszenie zarządzania zasobami i ich waloryzacja.

Podstawy prawne działania Stowarzyszenia ...:

  1. Statut
  2. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

Stowarzyszenie ... złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „...” o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, będącego elementem osi 4 - leader Programu Rozwojowego Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Realizowane przedsięwzięcie nosi tytuł „Trzymaj formę - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”.

Przedsięwzięcie będzie polegało na: środki finansowe pozyskane w ramach realizacji ww. operacji będą wykorzystane do rozwijania umiejętności sportowych i zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie 500 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych (140 godzin piłki ręcznej, 140 godzin piłki siatkowej, 140 godzin piłki nożnej oraz 80 godzin nauki pływania). Do pracy z dziećmi i młodzieżą zostały zatrudnione osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, posiadające odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w tym zakresie, a także posiadające doświadczenie w pracy instruktora/trenera. Realizację ww. przedsięwzięcia umożliwił zakup piłek: do piłki siatkowej, ręcznej i nożnej.

Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież z terenu gminy ..., co jest zgodne z celem szczegółowym 2.5 LSR „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar LSR w celu podniesienia ich aktywności”.

Osoby te mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Została przeprowadzona otwarta rekrutacja - uczestnikami zajęć mogły być dzieci klas IV - VI szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. Założono, że w każdego rodzaju zajęciach weźmie udział ok. 20 osób.

Ograniczenie liczebności poszczególnych grup było podyktowane względami bezpieczeństwa uczestników oraz komfortu zajęć. Osoby biorące udział w projekcie posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej; zaliczyły również próby sprawności fizycznej, ustalonej przez komisję rekrutacyjną oraz otrzymały zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach.

Uczestnictwo w każdego rodzaju zajęciach w ramach projektu jest nieodpłatne.

Stowarzyszenie z tytułu realizacji projektu nie będzie osiągało żadnych dochodów.

Stowarzyszenie ... jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Usługa realizacji zajęć (trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia), zakup biletów wstępu oraz usługa transportowa uczestników na pływalnię, zakup sprzętu sportowego w ramach realizowanego projektu „Trzymaj formę - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, a w związku z tym podatnikowi nie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT wynikającego z faktur za wykonane usługi.

W piśmie z dnia 07.01.2015 r. wskazano: Prezes Stowarzyszenia „...” w ... przedkłada uzupełnienia do 4 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2014 r. dotyczących realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Zakup energoroweru”, „...”, „Szansa na zmianę - warsztaty kreowania wizerunku”, „Trzymaj formę - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”.

W ramach ww. projektów wszystkie faktury zakupu wystawiane były na (nabywca/płatnik): Stowarzyszenie „....

Stowarzyszenie ... jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy prawidłowe jest stanowisko Stowarzyszenia, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje Stowarzyszeniu prawo odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu towarów i usług, który nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną w ramach realizacji ww. projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Stowarzyszeniu ... w związku z realizacją projektu pn. „Trzymaj formę – zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu (usługa realizacji zajęć - trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia, zakup biletów wstępu oraz usługa transportowa uczestników na pływalnię, zakup sprzętu sportowego), gdyż nie są one związane z czynnościami opodatkowanymi. Podatek uznany jest za kwalifikowalny w sytuacji, gdy nie ma możliwości jego odzyskania.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ... składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Podatek VAT wynikający z faktur za ww. usługi będzie stanowił koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako stowarzyszenie o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz obszarów wiejskich złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „...” o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w ramach Programu Rozwojowego Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn. „Trzymaj formę - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”.

Uczestnictwo w każdego rodzaju zajęciach w ramach projektu jest nieodpłatne. Stowarzyszenie z tytułu realizacji projektu nie będzie osiągało żadnych dochodów. Usługa realizacji zajęć (trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia), zakup biletów wstępu oraz usługa transportowa uczestników na pływalnię, zakup sprzętu sportowego w ramach realizowanego projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Wszystkie faktury zakupu wystawiane były na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest spełnieniem kumulatywnie dwóch przesłanek, to jest wnioskodawca winien być zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabywane przez podatnika towary i usługi, powinny być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ jak wynika z wniosku, Stowarzyszenie z tytułu realizacji projektu nie będzie osiągało żadnych dochodów oraz zarówno towary i usługi zakupione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji ww. projektu, jak i mienie powstałe w związku z jego realizacją, nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji ww. projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Trzymaj formę - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”, ponieważ towary i usługi zakupione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji ww. projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/443-198/14-3/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.