IPTPP3/443-193/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP3/443-193/14-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), uzupełnione pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 19 stycznia 2015r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna jest osobą prawną. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdarzenie przyszłe:

W budynku znajduje się sala tradycji OSP. Budynek jest odnowiony - w 2007r. została wykonana termomodernizacja, wymieniono okna. OSP organizuje zabawy taneczne dla mieszkańców wsi, sala jest wypożyczana na przyjęcia okolicznościowe. Straż była także organizatorem Dożynek Gminnych. Ochotnicy organizują pokazy sprzętu strażackiego, biorą udział w zawadach sportowo-pożarniczych. W 1996 r. zorganizowane 30-lecie istnienia OSP, przy której to okazji społeczeństwo wiejskie ufundowało sztandar dla OSP. Koło Gospodyń Wiejskich działające we wsi dysponuje naczyniami, które mogą być wykorzystane podczas imprez. Straż posiada lekki specjalny samochód techniczno-ratowniczy marki Mercedes oraz sprzęt pożarniczy (motopompa, piła spalinowa, węże pożarnicze itp.). Strażacy – ochotnicy z własnych środków dokupili część działki przy strażnicy w celu wykorzystania jako plac treningowy i zaplecze na różne uroczystości. Strażacy organizują w świetlicy coroczne spotkania z okazji Dnia Kobiet, spotkania wigilijne, wspólne wyjazdy na mszę rezurekcyjną, zakończone spotkaniem przy wielkanocnym jajku w świetlicy. Są organizowane także spotkania dla najmłodszych mieszkańców wsi - tzw. „choinka”.

Konieczność podjęcia działań w celu realizacji projektu jest spowodowane brakiem ogrzewania w opisanej powyżej świetlicy wiejskiej, dlatego organizacja jakichkolwiek spotkań czy szkoleń w okresie zimowym jest poniekąd niemożliwa.

Rozwiązaniem tego problemu będzie zamontowanie 4 jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej, która zimą jest w stanie do (- 5 stopni Celsjusza) ogrzać pomieszczenie, a latem, kiedy jest bardzo gorąco schłodzić gorące powietrze.

Klimatyzacja jest nowoczesnym urządzeniem o zaletach prośrodowiskowych, ponieważ nie zanieczyszcza powietrza, nawet usuwa z niego kurz i bakterie, a więc będzie stanowić zaspokojenie istniejących potrzeb mieszkańców wsi. W ramach realizacji operacji zaplanowano:

 • Zakup i montaż 4 jednostek klimatyzacyjnych.
 • Wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych.

Zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt klimatyzacyjny świetlica będzie obiektem przyjaznym dla mieszkańców pozwalającym spędzić czas w miłej atmosferze i godnych warunkach. Zakłada się, iż w wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba osób korzystających ze świetlicy, również z sąsiednich wsi. W okolicy brak jest miejsca, w którym mieszkańcy -zarówno ci starsi, jak i ci młodsi mogliby spędzać aktywnie czas szczególnie w okresie jesienno- zimowym. Uzyskana interpretacja będzie przedłożona jako załącznik do Wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Faktury VAT związane z realizacją projektu będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną

Pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego przez wskazanie:

 1. Jaka jest pełna nazwa programu i operacji (projektu) oraz jaki jest przewidziany przedział czasowy dla realizacji programu objętego przedmiotem wniosku, w ramach którego realizowana jest operacja w sposób umożliwiający jego indywidualizację.
 2. Czy mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie udostępniane przez Wnioskodawcę odpłatnie...
 3. Do wykonywania jakich czynności będzie wykorzystywane mienie powstałe w wyniku realizacji projektu objętego zakresem pytania:
  1. do czynności opodatkowanych podatkiem VAT...
  2. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT...
  3. do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT...

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek udzielając następujących odpowiedzi:

Ad.1 Pełna nazwa projektu - „<...>”.

Pełna nazwa programu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewidziany przedział czasowy dla realizacji programu objętego przedmiotem wniosku:

 • złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego,
 • planowane zakończenie realizacji wniosku.

Ad. 2 Przedmiot projektu będzie nieodpłatnie udostępniany wszystkim mieszkańcom Gminy.

Ad. 3 Przedmiot projektu będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na zakup materiałów oraz usług, w związku z realizacją zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku ...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja zdarzenia przyszłego -, przedstawionego w poz. 69, nie daje możliwości odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług prawo to przysługuje „... w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych...” podatnikowi, o którym mowa w ustawie o VAT. Ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje działalności opodatkowanej, dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawna, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie pn. „<...>” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku realizacji projektu zaplanowano zakup i montaż 4 jednostek klimatyzacyjnych oraz wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych. Faktury VAT związane z realizacją projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę. Przedmiot projektu będzie nieodpłatnie udostępniany wszystkim mieszkańcom Gminy. Przedmiot projektu będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a przedmiot projektu będzie udostępniany nieodpłatnie oraz będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu pn. „<...>”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a mienie powstałe w ramach realizacji projektu, nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.