IPTPP3/443-191/14-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP3/443-191/14-4/BJinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”. Tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez jednoznaczne wskazanie Wnioskodawcy, numerów identyfikujących Wnioskodawcę, doprecyzowanie opisu sprawy oraz uzupełnienie stanowiska. Wniosek uzupełniono w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna w .... jest osobą prawną. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdarzenie przyszłe:

Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej we wsi .... poprzez wykonanie ogrodzenia z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Celem realizacji zdarzenia przyszłego jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na obszarze gminy .... oraz poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu przylegającego do istniejącej świetlicy wiejskiej we wsi ....

Operacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, a jednocześnie będzie sprzyjać przetwarzaniu tych naturalnych zasobów. Operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności ludzi młodych, w tym również członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ... i wzmocni ich więzi z miejscem zamieszkania, ponieważ dużo młodych osób będzie brać udział w realizacji projektu. Operacja będzie realizowana w miejscowości ... Ochotnicza Straż Pożarna w .... jest lokalną organizacją, mającą siedzibę i działającą we wsi ...., na obszarze działania fundacji ..... OSP dysponuje lokalem - świetlicą o powierzchni ok. 200 m2, z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Budynek jest odnowiony - w 2007r. została wykonana termomodernizacja, wymieniono okna. W czynie społecznym (ze środków pochodzących ze zbiórki złomu) mieszkańcy wykonali zaplecze sanitarne (o pow. 50m2 – 2 łazienki i hol). W budynku znajduje się scena, stół do ping-ponga oraz sprzęt sportowy (piłki). Przed budynkiem strażacy urządzili plac zabaw dla dzieci, są tam huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, piaskownica dla najmłodszych mieszkańców wsi.

Przed wejściem do budynku znajduje się wiata (ok. 60m2), wykładana płytkami.

Na terenie OSP w ... organizowane są pokazy sprzętu strażackiego. W 2000r. zorganizowano 40-lecie istnienia OSP, w 2010r. - odbyły się obchody 50-lecia istnienia OSP. W Stowarzyszeniu działają również panie z Koła Gospodyń Wiejskich, których zaangażowanie jest bardzo cenne, szczególnie podczas organizacji lokalnych uroczystości.

Realizacja działań ma na celu zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy poprzez wymianę ogrodzenia na nowe i montaż 2 szt. lamp solarnych LED, aby oświetlić teren.

Zamontowane w ramach realizacji operacji lampy solarne LED stanowić będą zaspokojenie istniejącej potrzeby, ponieważ są bezpieczne, przyjazne środowisku, energooszczędne oraz łatwe w montażu. Można je instalować tam, gdzie doprowadzenie energii elektrycznej jest trudne i kosztowne, a także zawsze dla obniżenia kosztów energii.

Uzyskana interpretacja będzie przedłożona jako załącznik do Wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w ....

Faktury VAT związane z realizacją projektu będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną w .....

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż Wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w......, a osobą upoważnioną do występowania w imieniu jednostki jest Prezes Zarządu OSP .....

Jednocześnie złożono informacje uzupełniające wniosek wg punktów podanych w ww. wezwaniu.

Ad 1. Numery identyfikujące Ochotniczą Straż Pożarną w ....

NIP ....

REGON .....

KRS ....

Ad 2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w .... - właściwy ze względu na siedzibę Wnioskodawcy.

Ad 3. W załączeniu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawcy.

Ad.4a. Nazwa projektu: „....”.

Ad.4b. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedmiot projektu będzie nieodpłatnie udostępniany wszystkim mieszkańcom Gminy .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w .... ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na zakup materiałów oraz usług, w związku z realizacją zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja zdarzenia przyszłego - Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej we wsi .... poprzez wykonanie ogrodzenia z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, przedstawionego w poz. 69, nie daje możliwości odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo to przysługuje „... w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych...” podatnikowi, o którym mowa w ustawie o VAT.

Ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w .... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje działalności opodatkowanej, dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu stanowiska Wnioskodawcy wskazano, że odliczenie podatku VAT od kosztów poniesionych na realizacje projektu, tj. wykonanie zadania pod nazwą „....”, w przypadku OSP w ... nie jest możliwe, gdyż na podstawie art. 86 ustawy o VAT prawo takie przysługuje podmiotom „ ...w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych...”.

Jednostka OSP nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym w tym zakresie.

Udostępnienie przedmiotu projektu - ogrodzonego terenu wokół świetlicy wiejskiej będzie odbywało się nieodpłatnie. Realizacja projektu ma na celu uwydatnienie walorów estetycznych i praktycznych terenu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt pn. „....”, którego celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na obszarze gminy ... oraz poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu przylegającego do istniejącej świetlicy wiejskiej we wsi ..... Faktury VAT związane z realizacją projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedmiot projektu będzie nieodpłatnie udostępniany wszystkim mieszkańcom Gminy.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a mienie powstałe w związku z realizacją projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a mienie powstałe w związku z realizacją projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.