IPTPP3/443-186/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP3/443-186/14-2/BJinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie .... działa w formie stowarzyszenia, jest organizacją posiadającą osobowość prawną i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w .... i ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP ...., nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie jest płatnikiem podatku VAT, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. ... realizuje wyłącznie zadania statutowe zgodne ze Statutem, nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r., ani innej działalności zarobkowej. Stowarzyszenie ... realizuje operację pt. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, która jest dofinansowana z krajowych środków publicznych i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Wydatki na realizację ww. operacji i statutu udokumentowane są fakturami VAT, ... nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług. Stowarzyszenie ... podpisało umowę przyznania pomocy na realizację operacji pt. „...” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Celem realizacji operacji jest: "organizacja aktywnego trybu życia mieszkańców obszaru objętego "..." oraz rozwijanie rekreacji na tym obszarze poprzez utworzenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego. W wyniku realizacji operacji w miejscowości ... utworzono Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Pomieszczenie przeznaczone na centrum zostało wyremontowane oraz wyposażone w niezbędny sprzęt (sportowy: bieżnię elektryczną, orbitek elektromagnetyczny, urządzenie do ćwiczeń Atlas, rower magnetyczny, wioślarz magnetyczny, ławkę regulowaną, stojak na hantle i gryfy, hantle, maty do ćwiczeń oraz pozostałe wyposażenie: szafkę ubraniową, lampę oświetleniową, tablicę korkową i reklamową). Stowarzyszenie w związku z realizacją ww. operacji dokonuje zakupu towarów i usług, które nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ... nie osiągnie z tego tytułu żadnych przychodów (Centrum będzie udostępniane nieodpłatnie). Formą pomocy jaką Wnioskodawca ma uzyskać z ww. programu jest refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty te obejmują również podatek od towarów i usług, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania.

Interpretacja indywidualna będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie .... ma możliwość uzyskania zwrotu lub odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w ramach realizacji operacji pt. „....” polegającej na realizacji tzw. małego projektu w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie ... nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać naliczonego podatku VAT Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) mówi, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie zadania statutowe zgodnie ze Statutem. ... zakupuje środki trwałe, materiały i usługi do prowadzenia wyłącznie nieodpłatnej działalności statutowej, co do zasady niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z czynnościami opodatkowanymi, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest płatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako VAT czynni. Z uwagi na brak możliwości odzyskania podatku VAT, Stowarzyszenie .... wystąpi o zrefundowanie podatku VAT w ramach kosztów kwalifikowalnych ze środków pomocowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie ... nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i realizuje wyłącznie zadania statutowe. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie realizuje operację pt. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, która jest dofinansowana z krajowych środków publicznych i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Wydatki na realizację ww. operacji udokumentowane są fakturami VAT. Stowarzyszenie w związku z realizacją ww. operacji dokonuje zakupu towarów i usług, które nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Wnioskodawca nie osiągnie z tego tytułu żadnych przychodów.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu, jak i mienie powstałe w ramach realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu lub odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto z wniosku wynika, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu, jak i mienie powstałe w ramach realizacji projektu, nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.