IPTPP3/443-177/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu
IPTPP3/443-177/14-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2014r. (data wpływu 9 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „<...>”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina w dniu 24.03.2014 r. wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007-2013. Na planowaną do realizacji operację pn. „<...>”. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 06-10-2014 prezes Ochotniczej Straży podpisał umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim województwa na podstawie której Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dofinansowanie do przedmiotowej operacji w kwocie <...>zł stanowiącą 80 % całkowitej wartości operacji tj. kwoty <...>zł. W najbliższym czasie Ochotnicza Straż Pożarna planuje rozpocząć realizację operacji, a więc przystąpi do zakupu potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego tj. zakupi serwis obiadowy na 12 osób – 5 kpl, garnitur do kawy – 5 kpl, szklanki – 10 kpl, literatki -7 kpl, kieliszki – 17 kpl, kosz na śmieci - 2szt., szmpanówki – 7 kpl, paterę - 6szt., praski do czosnku - 2 szt., praski ziemniaków – 2 szt., patelnie małą - 1 szt., patelnie dużą - 1 szt., rondel mały-1 szt., rondel duży- 1szt, zestaw sztućców - walizka 12os. – 5 kpl, zestaw noży - 1 szt., naczynie żaroodporne małe - 2 kpl, naczynia żaroodporne duże -2 kpl, kieliszki do wina - 60 szt., pucharki do deserów - 60 szt., szklaneczki - 60 szt., tacki małe -2szt, tacki duże-2 szt., salaterki do gyrosa – 10 szt., piramidę na ciasto-6 szt., brytfannę do ciasta – 6 szt., bulionówkę 0,40 - 60 szt., garnek 20L 1 szt. oraz sprzętu AGD tj. kuchenkę mikrofalową - 1 szt., lodówkę -1 szt. oraz czajnik elektryczny - 1 szt., niezbędnych do tego by wyposażyć budynek Ochotniczej Straży Pożarnej pełniący rolę świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Zakup potrzebnych rzeczy gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD stanie się pomocny w przygotowywaniu lokalnych potraw podczas organizacji różnego rodzaju imprez związanych z promocją tejże miejscowości. Zakup potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD stworzy warunki do kultywowania lokalnych tradycji, organizacji imprez kulturalnych w tej miejscowości. Realizacja tej operacji przyczyni się również do aktywizacji obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego i kulturowego mieszkańców wsi. Wzrośnie również poczucie identyfikacji lokalnego społeczeństwa z ich regionem, jego tradycją i wartościami. Zrealizowanie operacji zapewni zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz wzbogaci atrakcyjność oferty rekreacyjnej Lokalnej Grupy Działania. Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie czerpać z tego tytułu żadnych finansowych korzyści gdyż wstęp na tego typu lokalne imprezy jest bezpłatny. Zrealizowanie tej operacji będzie więc służyć dobru wspólnemu wszystkich mieszkańców tej miejscowości i pozytywnie wpłynie na wizerunek całej Gminy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy czynni zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20 ustawy. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W przypadku realizacji tej operacji nie zostanie spełniony warunek uprawniający Ochotniczą Staż Pożarną do odliczenia podatku VAT od towarów i usług, który będą zawierać faktury wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną z chwilą nabycia potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD na potrzebę realizacji zaplanowanej operacji-brak związku planowanego do realizacji zakupu ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem nie przysługuje i nie będzie jej przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT z faktur VAT, które Ochotnicza Straż Pożarna otrzyma po zrealizowaniu zakupu potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD, którymi wyposaży budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a w związku z planowaną realizacją operacji polegającą na zakupie potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji operacji pn. „<...>” w ramach której Ochotnicza Straż Pożarna dokona zakupu potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD, Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, zatem nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT, który zostanie naliczony wraz z wystawieniem faktur VAT dokumentujących nabycie potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD na potrzebę realizacji operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji operacji pn. „<...>”, w ramach której Ochotnicza Straż Pożarna zakupi potrzebne rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzęt AGD Ochotnicza Straż Pożarna nie ma i nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD nie będzie się wiązał z czynnościami opodatkowanymi, a Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie również wykonywała żadnych czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje projekt o nazwie „<...>” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu zaplanowano zakup urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD. Faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na Wnioskodawcę. Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a w związku z planowaną realizacją operacji polegającej na zakupie potrzebnych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto z opisu sprawy wynika, że towary nabyte w wyniku realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług..

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „<...>”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.