IPTPP3/443-160/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Ochotnicza Straż Pożarna w ... w dniu 08.07.2014r. złożyła do Lokalnej Grupy Działania „....” wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „...” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Lokalna Grupa Działania „...” wybrała wniosek do dofinansowania i przekazała go do ... Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW ...., które pełni funkcję jednostki wdrażającej - pismo z dnia .... znak sprawy: ....

Zgodnie z wytycznymi do wniosku o płatność należy załączyć aktualne zaświadczenie (interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony) czy beneficjent w odniesieniu do ww. inwestycji ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części. W związku z powyższym Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej w .....

Operacja pn. „...” będzie realizowana na obszarze wiejskim w pobliżu nowo wybudowanego ośrodka sportowo-rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego oraz w odl. ok. 2 km od zrewitalizowanego centrum gminy, które posiada doskonałe połączenia komunikacyjne - drogi krajowe .... Z uwagi na powyższe jest to bardzo dogodne miejsce do organizacji różnego rodzaju imprez i zajęć.

Operacja polega na:

  1. Wykonaniu schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  2. Wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej,
  3. Montażu rolet antywłamaniowych,
  4. Wyposażeniu świetlicy w podstawowy sprzęt AGD czyli zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, warnik do wody, regał kuchenny,
  5. Zakupie świetlicowego sprzętu rekreacyjnego - projektora, stołu do piłkarzyków, telewizora z anteną, stołu do ping-ponga i wymianie blatów stolików świetlicowych,
  6. Pomalowaniu ścian wewnętrznych świetlicy.

Planowany termin realizacji inwestycji 04.09.2014r. - 31.12.2014r.

Roboty będą wymagały procedury zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie remontu schodów i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz pozwolenia na budowę dla wykonania ciepłej wody użytkowej. Koszt operacji obejmuje także koszty ogólne tj. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Przedmiotowa operacja umożliwi kontynuację działań prowadzonych przez OSP na rzecz działalności społecznej, kulturalnej i sportowej. Obiekt jest wykorzystywany zarówno do działań statutowych OSP, a także pełni rolę świetlicy wiejskiej, gdzie odbywają się zebrania i spotkania, uroczystości, imprezy integracyjne, które są organizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Ze świetlicy korzystają zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież i dzieci. Świetlica służy do zebrań wiejskich, także jako sala do zajęć uzupełniających imprezy odbywające się w pobliskim ośrodku sportowym. Szczególnie chętnie jest wykorzystywana w okresie jesienno-zimowym, a wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wyposażenie świetlicy w świetlicowy sprzęt rekreacyjny, stworzy nowe możliwości - pozwoli na rozszerzenie zajęć np. spotkania z dobrym kinem, zawody w piłce stołowej (piłkarzyki), rozgrywki ping-ponga (tenis stołowy). Remont schodów i wykonanie podjazdu pozwoli na stworzenie miejsca bez barier architektonicznych, a podwyższenie standardu świetlicy poprzez wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, malowanie, montaż rolet i wyposażenie w sprzęt świetlicowy, na prowadzenie różnorodnych działań wynikających z oczekiwań mieszkańców.

Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne, zarówno dla mieszkańców, jak i członków stowarzyszeń, organizacji społecznych z całego obszaru LGD.

Tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja posiada Ochotnicza Straż Pożarna ...., która będzie również właścicielem wykonanej inwestycji.

Faktury za zrealizowaną inwestycję będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną w ...., która posiada swój NIP i REGON.

Ochotnicza Straż Pożarna w .... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu „.....” nie będzie wykorzystywane do wykonania przez Ochotniczą Straż Pożarną w .... czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej oraz sprawa nie została rozstrzygnięta w ostatecznej decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w ... będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w .... nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „....”.

Ochotnicza Straż Pożarna w .... nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi, z których nabyciem podatek zostanie naliczony, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w ... złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „...” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Planowany termin realizacji inwestycji 04.09.2014r. - 31.12.2014r. Przedmiotowa operacja umożliwi kontynuację działań prowadzonych przez OSP na rzecz działalności społecznej, kulturalnej i sportowej. Obiekt jest wykorzystywany zarówno do działań statutowych OSP, a także pełni rolę świetlicy wiejskiej, gdzie odbywają się zebrania i spotkania, uroczystości, imprezy integracyjne, które są organizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Ze świetlicy korzystają zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież i dzieci. Świetlica służy do zebrań wiejskich, także jako sala do zajęć uzupełniających imprezy odbywające się w pobliskim ośrodku sportowym. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne, zarówno dla mieszkańców, jak i członków stowarzyszeń, organizacji społecznych z całego obszaru LGD. Tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja posiada Ochotnicza Straż Pożarna w ..., która będzie również właścicielem wykonanej inwestycji. Faktury za zrealizowaną inwestycję będą wystawiane na Wnioskodawcę, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a mienie powstałe w ramach realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.