IPTPP3/443-153/14-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.
IPTPP3/443-153/14-4/BJinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014r. (data wpływu 9 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „....” -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Pismem z dnia 5 listopada 2014 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego. Wniosek uzupełniono w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie ... jako Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 855 z późn. zmianami). Dnia 20 sierpnia 2014r. Stowarzyszenie, realizując cele statutowe podpisało z Samorządem Województwa ... umowę na realizację operacji z zakresu „Małych Projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Nr ... (kopia umowy w załączeniu). Nazwa projektu „...”, której celem jest utworzenie ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu jako miejsca rekreacji mieszkańców miejscowości ... poprzez zagospodarowanie na ten cel części działki przy stawie wodnym, wyposażenie w niezbędne urządzenia rekreacyjno-siłowe, a tym samym stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Zakres operacji obejmuje:

 1. Zakupione zostaną urządzenia spełniające funkcje rekreacyjne do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu. Planuje się zakupić 6 urządzeń (w tym jedno urządzenie służące do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych) zapewniających rozwój i wzmocnienie kondycji fizycznej mieszkańców. Urządzenia wykonane będą z trwałych materiałów i będą posiadały niezbędne atesty do ich użytkowania.
 2. Urządzenia zostaną odpowiednio zamontowane na przygotowanych do tego celu fundamentach. Zadanie to zostanie wykonane przez firmę, która dostarczy urządzenia siłowe.
 3. Na terenie siłowni zostanie zamontowana tablica o wymiarach 100cm x 100cm, wykonana z blachy aluminiowej wraz ze słupkami i elementami do montażu, na której zostanie umieszczony Regulamin korzystających z siłowni. Tablica zostanie wykonana przez firmę zewnętrzną.
 4. Dla utrzymania czystości i porządku na terenie zielonej siłowni zakupiony zostanie jeden kosz na śmieci i ustawiony na placu.Do zabudowania kosza oraz tablicy zostanie zakupiona zaprawa cementowa w Ilości 3 worków.
 5. Z uwagi na miejsce usytuowania siłowni oraz jej rekreacyjnego przeznaczenia, zostanie zakupionych 40 szt. krzewów zielonych (tuje) - wysokość 80-100 cm. w celu zagospodarowania placu. Tuje zostaną wysadzone wokół zamontowanych urządzeń. Planuje się również zakup 10 (po 50 l. w każdym opakowaniu) opakowań podłoża do iglaków (ziemi do wysadzenia).
 6. W ramach pracy własnej Stowarzyszenia przy realizacji operacji zostaną wykonane następujące zadania:
  • uporządkowanie i wyrównanie placu przeznaczonego pod urządzenie zielonej siłowni: w ramach zadania wykonane zostaną prace porządkowe na działce polegające na usunięciu starego gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, odkrzaczeniu, wyrównaniu i wygrabieniu terenu,
  • prace przy montażu kosza,
  • w ramach pracy własnej zamontowana zostanie również tablica z regulaminem. Tablica z Regulaminem zostanie zamontowana na słupkach, uprzednio zabetonowanych w ziemi,
  • w ramach pracy własnej zostaną wysadzone krzewy (tuje) - 40 szt.

Wszystkie faktury dokumentujące zakup towarów i usług przeznaczonych do realizacji projektu wystawione będą na Stowarzyszenie .... Płatnikiem wszystkich faktur będzie również Stowarzyszenie ....

Tym samym koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w ramach ww. umowy kwalifikują się do refundacji w ramach PROW 2007-2013 - Oś IV LEADER - na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zmianami). Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją zadania zalicza się podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt l na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UEL 277 z dnia 21.10.2005r. str. 1 z późn. zmianami). W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność, składanego przez Stowarzyszenie - interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. Stowarzyszenie ... nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT 7, jednocześnie towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Mienie powstałe w wyniku realizacji operacji będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ... może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 LEADER)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Stowarzyszenie .... wykonuje wyłącznie czynności statutowe (zwolnione), nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie, realizując cele statutowe podpisało z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu „Małych Projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie „....”, której celem jest utworzenie ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu jako miejsca rekreacji mieszkańców miejscowości ... poprzez zagospodarowanie na ten cel części działki przy stawie wodnym, wyposażenie w niezbędne urządzenia rekreacyjno-siłowe, a tym samym stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT 7. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Mienie powstałe w wyniku realizacji operacji będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące zakup towarów i usług przeznaczonych do realizacji ww. projektu wystawione będą na Wnioskodawcę.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupione towary i usługi oraz mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupione towary i usługi oraz mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.