IPTPP3/443-146/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP3/443-146/14-2/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie zespołu sportowego” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  1. możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie zespołu sportowego” oraz
  2. uznania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją ww. projektu za koszt kwalifikowalny.

Niniejsza interpretacja została wydana w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie zespołu sportowego”, natomiast w zakresie uznania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją ww. projektu za koszt kwalifikowalny zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w ewidencji starosty powiatu.

Wnioskodawca realizuje projekt pt. „Doposażenie zespołu sportowego” współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 4Leader). Projekt realizowany jest na mocy Umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa.

Wnioskodawca złożył do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał VAT w kosztach kwalifikowalnych czyli Wnioskodawca ubiega się o włączenie należnego podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu, co wiąże się z tym, że otrzyma refundację kosztów projektu w kwocie brutto, a zatem razem z wartością podatku VAT, ponieważ nie będąc podatnikiem VAT nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma też możliwości odliczenia tego podatku.

Realizowany projekt będzie polegał na zakupie strojów piłkarskich, toreb treningowych, dwóch bramek stacjonarnych z odciągami oraz dwóch bramek przenośnych wraz z siatkami oraz tablicy informacyjnej.

Stroje piłkarskie to: 18 koszulek + 18 spodenek (w skład zestawu wchodzi koszulka (krótki rękaw) oraz spodenki meczowe.

Koszulka będzie wykonana ze specjalnego poliestru, gwarantującego wysoki stopień przepływu powietrza. Dzięki temu nadmiar wilgoci zostaje odparowany na zewnątrz. Spodenki wykonane będą z poliestru, wewnątrz spodenek przewiewny wkład z siateczki oraz 2 bluzy bramkarskie + 2 pary spodni bramkarskich (w skład kompletu wchodzą: koszulka i spodenki z ochraniaczami łokci i bioder.)

Torby treningowe - 20 sztuk. Posiadać będą rozpinane drugie dno, do którego możesz włożyć ubrudzone buty z treningu - zachowasz czystość wewnątrz torby. Torba będzie posiadać boczną siateczkę, kieszeń zapinaną na zamek, regulowany pas na ramię oraz rączki.

Bramki stacjonarne 7,32 x 2,44 m z certyfikatami bezpieczeństwa (aluminiowe, tulejowane) z odciągami - 2 szt. (kompletne z tulejami i zaślepkami tulei po demontażu).

Bramki przenośne 5 x 2 m profil owalny (aluminiowe) z certyfikatami bezpieczeństwa - 2 szt. (kompletne wraz z siatkami).

Projekt zakłada również zorganizowanie turnieju sportowego dla około 100 osób, które są mieszkańcami gminy .... oraz ..... Uczestnicy turnieju spotkają się na boisku sportowym w ...

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców w Gminie ....i gości, jak również do osiągnięcia ważnych celów dla miejscowości .... zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości. Wzmocni ich więzi z miejscem zamieszkania oraz w znacznym stopniu pobudzi aktywność sportową mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Umożliwi udział dzieci do 12 roku życia w turniejach i zawodach ze swoimi rówieśnikami z innych gmin i miejscowości.

Poza sprzętem sportowym oraz tablicą informacyjną ze środków na realizację zadania zostanie zakupiona woda mineralna dla uczestników organizowanego turnieju sportowego. Woda ta nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie będzie sprzedawana lecz rozdawana bezpłatnie.

Całkowita kwota projektu to 18 717,60 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca realizując ww. projekt może odzyskać uiszczony podatek VAT...

Czy zapłacony podatek VAT powinien zostać uznany za koszt kwalifikowalny projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż nie figuruje on w ewidencji podatników VAT, nie może otrzymać zwrotu podatku VAT, zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a zatem należny podatek VAT powinien zostać uznany za koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie zespołu sportowego” jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Doposażenie zespołu sportowego” współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioskodawca złożył do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał VAT w kosztach kwalifikowalnych, co wiąże się z tym, że otrzyma refundację kosztów projektu w kwocie brutto, a zatem razem z wartością podatku VAT, ponieważ nie będąc podatnikiem VAT nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma też możliwości odliczenia tego podatku. Realizowany projekt będzie polegał na zakupie strojów piłkarskich, toreb treningowych, bramek oraz tablicy informacyjnej. Projekt zakłada również zorganizowanie turnieju sportowego dla około 100 osób - mieszkańców gminy i okolic. Ze środków na realizację zadania zostanie zakupiona woda mineralna dla uczestników organizowanego turnieju sportowego. Woda ta nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie będzie sprzedawana lecz rozdawana bezpłatnie.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto z wniosku nie wynika, aby zakupione w ramach projektu towary i usługi miały być wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie zespołu sportowego”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto z wniosku nie wynika, iż zakupione w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1275/14/AP | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/443-156/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.