IPTPP2/4512-94/15-5/AJB | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-94/15-5/AJBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) oraz z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 2 marca 2015 r. oraz z dnia 23 kwietnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r.).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż uległa zmianie nazwa projektu, który jest jego przedmiotem. Oficjalna i ostateczna nazwa projektu wynikająca z uchwały Rady Miasta ... z dnia 26 lutego 2015 r. nr ...w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta ... na lata 2015-2017 na realizację projektu, który zostanie złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki to: .„...”.

Gmina ... posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP: .... Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 165 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) zwaną dalej u.s.g. W myśl art. 1 u.s.g. mieszkańcy Gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina oprócz zadań własnych realizuje wiele zadań zleconych – co wynika z art. 162 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż „jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych”. Zgodnie z art. 11a ust. 1 u.s.g. organami gminy są: 1) rada gminy, 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). W myśl art. 26 ust. 1 u.s.g. organem wykonawczym gminy jest wójt, zaś zgodnie z ust. 4 w miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Wójt wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 u.s.g.). Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) zwanej dalej u.s.p. prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców (...). Miastem takim jest więc Gmina .... Zadania powiatu określone są w art. 4 u.s.p. Tak więc do zadań gminy będącej miastem na prawach powiatu oprócz zadań nałożonych przez u.s.g. dochodzą także zadania nałożone przez u.s.p.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwaną dalej u.f.p przepisy ustawy stosuje się do: 1) jednostek sektora finansów publicznych. W myśl art. 9 u.f.p jednostki samorządu terytorialnego zaliczane są do sektora finansów publicznych.

Gospodarkę nieruchomościami tak Skarbu Państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego reguluje oprócz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej k. c. również szczególny akt prawny jakim jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), zwana dalej u.g.n.

Gmina ... jest właścicielem nieruchomości położonej przy al. ... w ..., na której znajduje sie stadion lekkoatletyczny w złym stanie technicznym. Nieruchomość wraz z obiektem jest obecnie przedmiotem umowy dzierżawy z .... Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. W przypadku uzyskania dofinansowania na modernizację ww. obiektu Gmina zawrze aneks do ww. umowy, z którego będzie jednoznacznie wynikać jako wola stron, iż ww. nieruchomość wraz z nakładami, tj. zmodernizowanym obiektem i infrastrukturą towarzyszącą będzie nadal przedmiotem dzierżawy. W przypadku uzyskania dofinansowania na modernizację stadionu faktury dotyczące realizacji inwestycji wystawiane będę na: Gmina ..., Plac ..., 20-109 ..., NIP: .... Gmina zamierza do dnia 16 marca 2015 r. złożyć wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” – edycja 2015, który został ogłoszony Decyzją nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2015 r. Podstawą prawną wydania decyzji o ogłoszeniu programu przez Ministra Sportu i Turystyki jest art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) oraz par. 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowywania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391). Jednym z załączników, który winien wypełnić Wnioskodawca w zgłoszeniu zadania inwestycji do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest oświadczenie o kwalifikowalności VAT. W przypadku prawa do odliczenia dotacja będzie mniejsza, w przypadku braku takiego prawa dofinansowanie będzie obejmować również podatek. Jest to standardowa procedura przy dofinansowaniu, którą stosują i wymagają instytucje przyznające dofinansowanie – zarówno ze środków krajowych jak i zewnętrznych, w szczególności unijnych. Gmina zamierza złożyć ww. oświadczenie, w którym uzna, iż będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia podatku, co winno skutkować uzyskaniem mniejszego dofinansowania. Istotą ww. oświadczeń jest aby dofinansowanie nie było de facto podwójne – raz ze środków dofinansowującego, drugi raz ze środków Budżetu Państwa, który dokonuje zwrotu podatku naliczonego (ewentualnie taki podatek pomniejsza zobowiązanie podatkowe). Gmina posiada więc interes prawny w uzyskaniu interpretacji indywidualnej będąc zainteresowanym w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej.

Tym bardziej jest zainteresowanym posiadającym interes prawny w tej kwestii z uwagi na fakt, iż:

 • gospodaruje środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zaś w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 41 ze zm.) do zakresu kontroli skarbowej należy zarówno: l) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, jak i 4) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi (...).Tak więc organy uprawnione do prowadzenia kontroli skarbowej mają w tym zakresie najszersze kompetencje i w oparciu o zacytowane przepisy prawa mogą zarówno zakwestionować odliczenie podatkowe (w przypadku dokonania takowego), jak i zakwestionować gospodarowanie środkami publicznymi w sytuacji odwrotnej, tj. potraktowania podatku jako wydatku kwalifikowalnego wpływającego na wysokość dofinansowania w przypadku stwierdzenia, iż prawo do odliczenia przysługuje tylko nie skorzystano z niego.
 • Gmina podlega także rygorom ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

Planowany zakres rzeczowy planowanej inwestycji będącej przedmiotem wniosku przedstawia się następująco:

 • Przebudowa elementów związanych z płytą stadionu (nowa nawierzchnia ośmiotorowej 400-metrowej bieżni, nowa nawierzchnia zakola dla skoczni wzwyż, skoku o tyczce, rozbiegu rzutni oszczepem, nowa nawierzchnia zakola dla rzutni oszczepem i młotem oraz rozbiegu rzutni oszczepem, nowa nawierzchnia dla skoku w dal i trójskoku, nowa nawierzchnia rzutni kulą, nawierzchnia boiska wewnętrznego, przebudowa ogrodzenia okólnego płyty stadionu, wykonanie drenażu boiska, odwodnienia, wykonanie oświetlenia stadionu, wykonanie monitoringu stadionu, wykonanie dużej tablicy wyników, wykonanie nagłośnienia stadionu, wykonanie infrastruktury elektrycznej i elektronicznej do tablicy wyników i przyrządów pomiarowych, mur oporowy wys. 4 mb);
 • Przebudowa trybun (likwidacja starych trybun od strony rzeki ..., przebudowa wału ziemnego, wykonanie nowych trybun na skarpie, wykonanie nowych trybun od strony al. ..., wykonanie konstrukcji zadaszenia, wykonanie nowego budynku technicznego wkomponowanego w nową trybunę z pomieszczeniami użytkowymi o powierzchni około 900 m2;
 • Wykonanie obiektów do rozgrzewki (wykonanie bieżni, trawa na koronie stadionu szerokości około 4m, wykonanie bieżni rozgrzewkowej sześciotorowej w pasie pomiędzy główną trybuną a ogrodzeniem stadionu od strony al. ... długości 165m o nawierzchni syntetycznej, wykonanie nawierzchni dla rzutu dyskiem i młotem, materace rozkładalne dla rzutu oszczepem);
 • Rozbiórka budynków;
 • Wymiana ogrodzenia zewnętrznego terenu stadionu;
 • Remont dróg wewnętrznych i budowa nowych placów;
 • Kanalizacja deszczowa;
 • Kanalizacja sanitarna;
 • Sieć wodociągowa + zraszanie boiska;
 • Przyłącze ciepłownicze;
 • Zasypanie dołu dla rozgrzewki rzutów dyskiem i młotem;
 • Zieleń.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. ww. nieruchomość jest w dzierżawie od dnia 01.10.2007 r., z tym że do dnia 30.09.2013 r. była ze strony Gminy ... przedmiotem dzierżawy do stowarzyszenia – ..., zaś od 01.10.2013 r. jest do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „...” Sp. z o.o. w .... Umowa z MOSiR „...” Sp. z o.o. zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. w ocenie Wnioskodawcy przystępując do realizacji inwestycji nabyte towary i usługi zamierza wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż jak sygnalizowano we wniosku dzierżawa jest opodatkowanym wg stawki podstawowej świadczeniem usług. Na gruncie obowiązującego w Polsce prawa jedynie czynność oddania gruntów na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy – dawniej par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), obecnie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722). W przypadku zaś najmu jedynie najem na cele mieszkaniowe korzysta w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. ze zwolnienia przedmiotowego.Tak więc przebudowany obiekt jako część składowa nieruchomości objętej dzierżawą będzie dla właściciela, tj. Gminy generował czynsz, tj. wynagrodzenie za dzierżawę, zaś dla dzierżawcy, dla którego umowa dzierżawy jest i będzie tytułem prawnym do dysponowania zabudowaną nieruchomością będzie generował dochód (obrót) opodatkowany z tytułu działalności merytorycznej (np. bilety wstępu na imprezy sportowe, wynajmowanie obiektu na rzecz organizatorów imprez, wpływy z działalności promocyjno-reklamowej, itp.). Tym samym przyjąć należy, iż ww. obiekt będzie miał charakter obrototwórczy i podatkowotwórczy, tj. wkomponowany zostanie w przyszłości i to na dziesięciolecia w ciąg opodatkowanych zdarzeń – tak po stronie wydzierżawiającego właściciela, jak i po stronie spółki prowadzącej działalność merytoryczną.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie – w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji w ramach projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie będzie – w myśl art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji w ramach projektu pn. „...”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami są osoby prawne (...), wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem (...) podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u. przez świadczenie usług (...), rozumie się każde świadczenie (...), które nie stanowi dostawy towarów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Kwestie najmu i dzierżawy regulują przepisy art. 659-709 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 693 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W myśl art. 694 k.c. do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie (...). Co więcej zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów reprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 maja 2014 r. znak: IPTPP4/443-163/14-2/MK usługa najmu jest tzw. usługą kompleksową, co oznacza iż wszystkie nabywane towary i usługi, którymi obciążany jest najemca w związku z przedmiotem najmu opodatkowane winny być tak samo jak czynsz, tj. świadczenie podstawowe. W tym zakresie stanowisko Gminy ... uznano za prawidłowe, treść interpretacji zasadniczo jest zgodna z orzeczeniem ETS z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11, na który Wnioskodawca się powoływał.

Wnioskodawca wskazuje, że podkreślić też należy, iż wydzierżawienie własnego majątku nieruchomego zakwalifikowane jest wg symbolu PKWiU „69.20.12.0 „wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”, co potwierdził dla Gminy w przeszłości Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Odnośnie uznawania dzierżawy za opodatkowaną usługę wg stawki podstawowej wypowiadały sie też licznie organy podatkowe, w tym dla Gminy ... (interpretacje Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. znak: IPTPP2/443-988/12-4/IR i z dnia 30 stycznia 2013 r. znak: IPTPP2/443-939/12-3/JN.

Tak więc czynność oddania w dzierżawę nieruchomości stanowi dla wydzierżawiającego opodatkowaną dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wg stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 u.p.t.u. Rodzi więc w konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W świetle polskich przepisów podatkowych jedynie czynność oddania gruntów na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy – dawniej par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), obecnie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722). W przypadku zaś najmu jedynie najem na cele mieszkaniowe korzysta w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. ze zwolnienia przedmiotowego. W przypadku opisanym we wniosku, tj. dzierżawy nieruchomości przy al. ... w ... z tymi wyjątkami mieć do czynienia nie będziemy. Zgodnie z rozdziałem 2 (art. 90-91) u.p.t.u. w przypadku nieruchomości trwałość decyzji co do dzierżawy, a więc sposobu wykorzystania nieruchomości powodująca konieczność dokonania korekt (na „plus” lub „minus”) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wynosi lat 10. Zgodnie z art. 91 ust. 8 u.p.t.u. korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania. Tak więc w świetle ww. przepisów obowiązującego prawa (zarówno podatkowego jak i niepodatkowego) i ich wzajemnej ze sobą korelacji Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji polegającej na modernizacji stadionu lekkoatletycznego położonego przy al. ... w ....

Powyższe wynika z art. 86 ust. 1 u.p.t.u, który stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stanowisko podatnika – co należy podkreślić – dotyczy tych towarów i usług, które będąc niezbędne przy realizacji opisanej we wniosku inwestycji udokumentowane będą fakturą VAT (przesłanka formalna wynikająca z art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u) oraz tych towarów i usług, które nie zawierają się w katalogu wyłączającym, o którym mowa w art. 88 u.p.t.u (przesłanka negatywna). Modernizowany w przyszłości stadion lekkoatletyczny przez najbliższe dziesiątki lat będzie obiektem „obrototwórczym” i „podatkowotwórczym” – ze strony Gminy jako właściciela nieruchomości w postaci opodatkowanego czynszu wg stawki podstawowej, ze strony dzierżawcy, tj. spółki w postaci biletów wstępu na imprezy i zawody wg stawki preferencyjnej 8% oraz najmów powierzchni handlowej, reklamowej, usług o charakterze promocyjno-reklamowym, parkingowych, itp. – wg stawki podstawowej. Przypomnienia wymaga fakt, iż od początku funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce organy podatkowe (zarówno terenowe jak i Minister Finansów) stały na stanowisku, iż gospodarowanie nieruchomościami w formie najmów i dzierżaw, również przez gminy jest opodatkowanym świadczeniem usługi wg stawki podstawowej (z wyjątkami przywołanymi wyżej w postaci najmu na cele mieszkaniowe i dzierżawy gruntu na cele rolnicze). Od 1993 r. Gmina i jej jednostki zadeklarowały w rozliczeniach podatkowych z Budżetem Państwa z tytułu tysięcy umów najmów i dzierżaw miliony złotych należnego podatku VAT. Za przedstawionym więc stanowiskiem przemawiają również zasady demokratycznego państwa prawa – podatnikom oprócz spoczywających obowiązków, przysługują także prawa. W przypadku podatników VAT prawem tym jest prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż wynika to z reguł konstrukcyjnych tego podatku. Nie ma podatku należnego bez możliwości potrącenia podatku naliczonego obciążonego nim w poprzednich fazach obrotu.

Wnioskodawca pragnie również zauważyć, iż na poparcie swojego stanowiska wysnuwa wniosek co do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną czynnością oddania w dzierżawę całego efektu inwestycji, która to dzierżawa jest opodatkowanym świadczeniem usługi. To stanowisko zbieżne jest także z wcześniejszymi interpretacjami organów podatkowych w tym zakresie, również dla Gminy ... i to także dotyczącymi budowanych obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym objętymi umową dzierżawy (planowaną lub istniejącą) ze spółką prawa handlowego – interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP2/443-939/12-2/JN z 30 stycznia 2013 r., znak: IPTPP1/443-538/13-4/MW z dnia 26 września 2013 r., IPTPP2/443-988/12-3/IR z 18 lutego 2013 r. W ocenie Wnioskodawcy zarówno stan faktyczny jak i prawny opisany w obecnym wniosku jest analogiczny.

Z interpretacji z 30 stycznia 2013 r. znak: IPTPP2/443-939/12-2/JN wynika m.in. iż: (...) Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy nieruchomości. Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy wskazać, iż ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji (...)”.

W interpretacji znak: IPTPP1/443-538/13-4/MW z dnia 26 września 2013 r. organ zważył co następuje: „(...) Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddania przez Wnioskodawcę nieruchomości w ramach umowy dzierżawy. Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy wskazać, iż ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji (...)”.

Wnioskodawca wskazał, iż w interpretacji znak: IPTPP2/443-988/12-3/IR z 18 lutego 2013 r. czytamy m.in.: „(...) W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Na mocy art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Wobec powyższego oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej, innemu podmiotowi nieruchomości, skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy nieruchomości. Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust 1 ustawy, należy wskazać, iż ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.(...)”.

Istotne znaczenie na poparcie zaprezentowanego stanowiska ma też zasada kompleksowości świadczenia (potwierdzona wspomnianą już wyżej interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP4/443-163/14-2/MK), oraz powiązana z tym zagadnieniem sama kwestia odrębności prawno-podatkowej dzierżawcy, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której umowa dzierżawy z wydzierżawiającą Gminą będącą właścicielem nieruchomości wraz z obiektem jest z kolei nabyciem usługi dzierżawy i tytułem prawnym do władania nieruchomością.

W świetle interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP2/443-433/14-3/JN z 18 sierpnia 2014 r. kwestia odrębności prawno-podatkowej spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają udziały lub akcje, a więc i charakteru relacji pomiędzy podmiotami również nie budzi prawnych i podatkowych wątpliwości.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż kształtuje się również linia interpretacyjna sądów administracyjnych oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która w oparciu o zasadę neutralności podatkowej, prawo do odliczenia podatku VAT traktuje znacznie szerzej niż przez lata przyjmowały organa podatkowe. Wnioskodawca prezentując stanowisko w niniejszej sprawie objętej zapytaniem wysnuwa prawo do odliczenia podatku z własną dzierżawą przywołując wcześniejsze w tym zakresie interpretacje organów podatkowych (Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi), a więc stosuje argumentacje „wąską” tego zagadnienia, tj. łączy zakupy Gminy jako podatnika podatku VAT czynnego o numerze NIP: ... z czynnościami cywilnoprawnymi, odpłatnymi i opodatkowanymi, tj. oddaniem całego efektu inwestycji (obiektu) w dzierżawę przez Gminę – tego samego podatnika VAT czynnego o numerze NIP: ... (zasada tożsamości podatnika jako podmiotu ponoszącego wydatki i dokonującego czynności opodatkowanej).

Niemniej sygnalizuje, iż w tego typu sprawach głos doktryny ewoluuje, część ekspertów stosuje coraz częściej argumentację „szeroką” opartą na orzecznictwie TSUE i zasadzie neutralności podatkowej, a więc dla potrzeb odliczania podatku łączy zakupy jednego podmiotu z czynnościami opodatkowanymi formalnie innego podmiotu, który na wytworzonym majątku mając do niego legalny tytuł prawny (np. dzierżawa) będzie gospodarował czerpiąc opodatkowane dochody (koncepcja wynikająca z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2012 r. sygn. I FSK 355/12). Wnioskodawca stosując argumentację „wąską” w zakresie prawa do odliczenia jako – jego zdaniem – prawidłową i wystarczającą pragnie zauważyć, iż tym bardziej jego stanowisko musiałoby być uznane za prawidłowe, a argumentacja wzmocniona, gdyby organy podatkowe zaczęły powszechnie stosować wykładnię „szeroką” – opartą na zasadzie neutralności podatkowej w duchu rozstrzygnięcia w sprawie C-280/10, która jest kontynuacją linii orzeczniczej zapoczątkowanej już wcześniej a wywodzącej się ze sprawy C-137/02 Faxworld z 29 kwietnia 2004 r., gdyż wtedy – hipotetycznie – prawo Gminy do odliczenia wiązałoby się nie tylko z dzierżawą, ale także z działalnością merytoryczną spółki prawa handlowego, tj. Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji sp. z o.o. „ ...”, a to są jak w przypadku każdej tego typu działalności głównie, choć nie tylko bilety wstępu na imprezy opodatkowane stawką 8% – na podstawie art. 41 ust. 2, art. l46a pkt 2 w związku z poz. 182 załącznika nr 3 do u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP: .... Gmina jest właścicielem nieruchomości położonej przy al. ... w ..., na której znajduje sie stadion lekkoatletyczny w złym stanie technicznym. Nieruchomość wraz z obiektem jest obecnie przedmiotem umowy dzierżawy z .... Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. Ww. nieruchomość jest w dzierżawie od dnia 01.10.2007 r., z tym że do dnia 30.09.2013 r. była ze strony Gminy przedmiotem dzierżawy do stowarzyszenia – ..., zaś od 01.10.2013 r. jest do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „...” Sp. z o.o. w .... Umowa z MOSiR „...” Sp. z o.o. zawarta jest na czas nieoznaczony. W przypadku uzyskania dofinansowania na modernizację ww. obiektu Gmina zawrze aneks do ww. umowy, z którego będzie jednoznacznie wynikać jako wola stron, iż ww. nieruchomość wraz z nakładami, tj. zmodernizowanym obiektem i infrastrukturą towarzyszącą będzie nadal przedmiotem dzierżawy. W przypadku uzyskania dofinansowania na modernizację stadionu faktury dotyczące realizacji inwestycji wystawiane będę na Wnioskodawcę. Gmina zamierza do dnia 16 marca 2015 r. złożyć wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” – edycja 2015, który został ogłoszony Decyzją nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2015 r. Wnioskodawca przystępując do realizacji inwestycji nabyte towary i usługi zamierza wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż jak sygnalizowano we wniosku dzierżawa jest opodatkowanym wg stawki podstawowej świadczeniem usług.

Analizując kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dzierżawy w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na charakter umowy jaką jest dzierżawa.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa nieruchomości jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy zauważyć, że dzierżawa nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „...” Sp. z o.o. skutkować będzie uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też czynność ta stanowi odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, świadczoną przez podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnego udostępniania nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „...” Sp. z o. o.

W konsekwencji, odpłatne udostępnienie na podstawie umowy dzierżawy przez Gminę przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „...” Sp. z o.o. będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, która nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku.

W odniesieniu do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację przedmiotowej inwestycji należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – przystępując do realizacji inwestycji nabyte towary i usługi zamierza wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany posiada status podatnika VAT czynnego. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca – zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług – będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwać, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.