IPTPP2/4512-87/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W miejscowości ... już od kilku lat prężnie działa Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca). Swoją siedzibę Stowarzyszenie ma w świetlicy wiejskiej, której parter przeszedł w 2010 r. gruntowny remont. Stowarzyszenie aktualnie realizuje projekt „...” w ramach PROW 2007-2013 z zakresu „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu Stowarzyszenie zakupiło sprzęt rehabilitacyjno-sportowy. Realizacja projektu wynika z potrzeby społeczności lokalnej, z której większość osób to osoby starsze, niejednokrotnie wymagające wsparcia w ćwiczeniach ruchowych. Tak więc projekt jest logiczną konsekwencją podjętych działań, których celem jest stworzenie w świetlicy przyjaznej dla mieszkańców, ergonomicznej i funkcjonalnej przestrzeni, w której toczyć się będzie życie publiczne poprzez organizację różnych imprez okolicznościowych, imprez integrujących mieszkańców, spotkań aktywizujących mieszkańców i poprzez stworzenie im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Do prowadzenia takiej działalności potrzebna jest dobrze wyposażona świetlica w profesjonalny sprzęt do zwiększenia aktywności fizycznej i rehabilitacji w mniejszym zakresie, niewymagającym nadzoru rehabilitanta. Świetlica dotychczas funkcjonowała i będzie funkcjonowała, jako miejsce spotkań mieszkańców, miejsce szkoleń dla rolników, stowarzyszeń i innych organizacji. Sprzęt wykorzystywany będzie zarówno przez ..., jak również udostępniony będzie lokalnej społeczności. Świetlica jest dostępna dla mieszkańców 2 razy w tygodniu oraz podczas organizowanych imprez i innych wydarzeń. Grupą docelową korzystającą ze świetlicy są nie tylko mieszkańcy wsi czy gminy, ale również liczni turyści przyjeżdżający na rowerowy piknik rodzinny czy reprezentacje sołectw z całego woj. przyjeżdżające na turniej sołectw. Korzystanie ze sprzętu będzie bezpłatne.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który podlega całkowitemu zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych brutto jako koszt kwalifikowalny.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w ramach projektu Stowarzyszenie zakupiło sprzęt rehabilitacyjno-sportowy. Faktura na wyżej wymieniony sprzęt do rehabilitacji ruchowej zakupiony w ramach projektu „...” została wystawiona na Wnioskodawcę. Nabyty w ramach projektu sprzęt wykorzystywany jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i dostępny jest w świetlicy wiejskiej dla wszystkich zainteresowanych. Stowarzyszenie deklaruje niepobieranie opłat za korzystanie z ww. sprzętu. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który podlega całkowitemu zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych brutto jako koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ... o przyznanie pomocy w ramach działania 413.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w miejscowości ... już od kilku lat prężnie działa Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca). Swoją siedzibę Stowarzyszenie ma w świetlicy wiejskiej. Stowarzyszenie, niebędące czynnym podatnikiem podatku VAT, aktualnie realizuje projekt „...” w ramach PROW 2007-2013 z zakresu „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu Stowarzyszenie zakupiło sprzęt rehabilitacyjno-sportowy. Realizacja projektu wynika z potrzeby społeczności lokalnej, z której większość osób to osoby starsze, niejednokrotnie wymagające wsparcia w ćwiczeniach ruchowych. Tak więc projekt jest logiczną konsekwencją podjętych działań, których celem jest stworzenie w świetlicy przyjaznej dla mieszkańców, ergonomicznej i funkcjonalnej przestrzeni, w której toczyć się będzie życie publiczne poprzez organizację różnych imprez okolicznościowych, imprez integrujących mieszkańców, spotkań aktywizujących mieszkańców i poprzez stworzenie im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Do prowadzenia takiej działalności potrzebna jest dobrze wyposażona świetlica w profesjonalny sprzęt do zwiększenia aktywności fizycznej i rehabilitacji w mniejszym zakresie, niewymagającym nadzoru rehabilitanta. Świetlica dotychczas funkcjonowała i będzie funkcjonowała, jako miejsce spotkań mieszkańców, miejsce szkoleń dla rolników, stowarzyszeń i innych organizacji. Sprzęt wykorzystywany będzie zarówno przez ..., jak również udostępniony będzie lokalnej społeczności. Korzystanie ze sprzętu będzie bezpłatne.

Faktura na sprzęt do rehabilitacji ruchowej zakupiony w ramach projektu „...” została wystawiona na Wnioskodawcę. Nabyty w ramach projektu sprzęt wykorzystywany jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i dostępny jest w świetlicy wiejskiej dla wszystkich zainteresowanych. Stowarzyszenie deklaruje niepobieranie opłat za korzystanie z ww. sprzętu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabyty w ramach projektu sprzęt wykorzystywany jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.