IPTPP2/4512-87/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-87/15-4/JSinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W miejscowości ... już od kilku lat prężnie działa Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca). Swoją siedzibę Stowarzyszenie ma w świetlicy wiejskiej, której parter przeszedł w 2010 r. gruntowny remont. Stowarzyszenie aktualnie realizuje projekt „...” w ramach PROW 2007-2013 z zakresu „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu Stowarzyszenie zakupiło sprzęt rehabilitacyjno-sportowy. Realizacja projektu wynika z potrzeby społeczności lokalnej, z której większość osób to osoby starsze, niejednokrotnie wymagające wsparcia w ćwiczeniach ruchowych. Tak więc projekt jest logiczną konsekwencją podjętych działań, których celem jest stworzenie w świetlicy przyjaznej dla mieszkańców, ergonomicznej i funkcjonalnej przestrzeni, w której toczyć się będzie życie publiczne poprzez organizację różnych imprez okolicznościowych, imprez integrujących mieszkańców, spotkań aktywizujących mieszkańców i poprzez stworzenie im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Do prowadzenia takiej działalności potrzebna jest dobrze wyposażona świetlica w profesjonalny sprzęt do zwiększenia aktywności fizycznej i rehabilitacji w mniejszym zakresie, niewymagającym nadzoru rehabilitanta. Świetlica dotychczas funkcjonowała i będzie funkcjonowała, jako miejsce spotkań mieszkańców, miejsce szkoleń dla rolników, stowarzyszeń i innych organizacji. Sprzęt wykorzystywany będzie zarówno przez ..., jak również udostępniony będzie lokalnej społeczności. Świetlica jest dostępna dla mieszkańców 2 razy w tygodniu oraz podczas organizowanych imprez i innych wydarzeń. Grupą docelową korzystającą ze świetlicy są nie tylko mieszkańcy wsi czy gminy, ale również liczni turyści przyjeżdżający na rowerowy piknik rodzinny czy reprezentacje sołectw z całego woj. przyjeżdżające na turniej sołectw. Korzystanie ze sprzętu będzie bezpłatne.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który podlega całkowitemu zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych brutto jako koszt kwalifikowalny.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w ramach projektu Stowarzyszenie zakupiło sprzęt rehabilitacyjno-sportowy. Faktura na wyżej wymieniony sprzęt do rehabilitacji ruchowej zakupiony w ramach projektu „...” została wystawiona na Wnioskodawcę. Nabyty w ramach projektu sprzęt wykorzystywany jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i dostępny jest w świetlicy wiejskiej dla wszystkich zainteresowanych. Stowarzyszenie deklaruje niepobieranie opłat za korzystanie z ww. sprzętu. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który podlega całkowitemu zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych brutto jako koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ... o przyznanie pomocy w ramach działania 413.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w miejscowości ... już od kilku lat prężnie działa Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca). Swoją siedzibę Stowarzyszenie ma w świetlicy wiejskiej. Stowarzyszenie, niebędące czynnym podatnikiem podatku VAT, aktualnie realizuje projekt „...” w ramach PROW 2007-2013 z zakresu „Małe projekty” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu Stowarzyszenie zakupiło sprzęt rehabilitacyjno-sportowy. Realizacja projektu wynika z potrzeby społeczności lokalnej, z której większość osób to osoby starsze, niejednokrotnie wymagające wsparcia w ćwiczeniach ruchowych. Tak więc projekt jest logiczną konsekwencją podjętych działań, których celem jest stworzenie w świetlicy przyjaznej dla mieszkańców, ergonomicznej i funkcjonalnej przestrzeni, w której toczyć się będzie życie publiczne poprzez organizację różnych imprez okolicznościowych, imprez integrujących mieszkańców, spotkań aktywizujących mieszkańców i poprzez stworzenie im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Do prowadzenia takiej działalności potrzebna jest dobrze wyposażona świetlica w profesjonalny sprzęt do zwiększenia aktywności fizycznej i rehabilitacji w mniejszym zakresie, niewymagającym nadzoru rehabilitanta. Świetlica dotychczas funkcjonowała i będzie funkcjonowała, jako miejsce spotkań mieszkańców, miejsce szkoleń dla rolników, stowarzyszeń i innych organizacji. Sprzęt wykorzystywany będzie zarówno przez ..., jak również udostępniony będzie lokalnej społeczności. Korzystanie ze sprzętu będzie bezpłatne.

Faktura na sprzęt do rehabilitacji ruchowej zakupiony w ramach projektu „...” została wystawiona na Wnioskodawcę. Nabyty w ramach projektu sprzęt wykorzystywany jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i dostępny jest w świetlicy wiejskiej dla wszystkich zainteresowanych. Stowarzyszenie deklaruje niepobieranie opłat za korzystanie z ww. sprzętu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabyty w ramach projektu sprzęt wykorzystywany jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.