IPTPP2/4512-70/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-70/15-4/JSinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zespół Szkół ... (Wnioskodawca) jest Państwową Jednostką Budżetową prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną na podstawie art. 11a.1 Ustawy o finansach publicznych. Główną działalnością szkoły jest działalność edukacyjna kierowana do młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Całość działalności jest finansowana z budżetu państwa. Dochody jakie szkoła osiąga z tytułu prowadzenia pracowni rolniczej w całości odprowadzane są do budżetu państwa. Szkoła ponosząc koszty stosuje ceny brutto, nie mogąc odliczać podatku VAT.

Szkoła złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... o dofinansowanie zadania: „...”. Jednym z dokumentów, który należy dołączyć do dokumentacji wniosku jest interpretacja indywidualna dotycząca kwalifikowalności VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że:

  1. Szkoła jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
  2. Szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie przez WFOŚiGW ... w ramach Programu z dziedziny ochrony powietrza na zadanie pt. „...”.
  3. Zakres projektu obejmuje wybudowanie przy internacie szkolnym kotłowni z 2 wysokowydajnymi pompami ciepła, instalacją solarną do ogrzewania wody użytkowej oraz wymianą grzejników w pomieszczeniach internatu.
  4. Celem projektu jest: propagowanie warunków mieszkalnych młodzieży uczącej się w szkole a mieszkającej w internacie szkolnym. Aktualnie pokoje uczniów są niedogrzane (ponieważ ciepło dochodzi z odległej kotłowni wspólnot mieszkaniowych), a na ścianach szczytowych występuje zagrzybienie. Internat zamieszkuje ponad 100 uczniów i Wnioskodawca chce, aby mieszkali w bardziej komfortowych warunkach.
  5. Wybudowana kotłownia nie będzie służyła do innych czynności niż jej przeznaczenie, czyli ogrzanie internatu szkolnego. Na jej funkcjonowaniu szkoła nie będzie osiągała żadnych korzyści majątkowych.
  6. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że stosownie do wezwania nr IPTPP2/4512-70/15-2/JS, w którym tutejszy Organ zadał pytanie: „Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania, o którym mowa we wniosku...” Zainteresowany udzielił odpowiedzi: do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie:

Zakupione materiały posłużą do wykonania kotłowni ogrzewającej internat szkolny, w którym zamieszkuje młodzież ucząca się w szkole. Młodzież nie ponosi opłat z tytułu przebywania w internacie. Opłaty za internat są kosztem szkoły. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 30 (Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlegają – usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów: wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Pytanie dotyczy kwalifikowalności VAT. Czy w interpretacji Izby Skarbowej Zespół Szkół ... ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zespół Szkół ... jako Państwowa Jednostka Budżetowa, będąca czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma prawa do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Wnioskodawca nie ma również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług. Mając to na względzie Wnioskodawca stwierdza, że nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Państwową Jednostką Budżetową prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną na podstawie art. 11a.1 Ustawy o finansach publicznych. Główną działalnością szkoły jest działalność edukacyjna kierowana do młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Całość działalności jest finansowana z budżetu państwa. Dochody jakie szkoła osiąga z tytułu prowadzenia pracowni rolniczej w całości odprowadzane są do budżetu państwa. Szkoła złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... o dofinansowanie zadania: „...”, w ramach Programu z dziedziny ochrony powietrza. Zakres projektu obejmuje wybudowanie przy internacie szkolnym kotłowni z 2 wysokowydajnymi pompami ciepła, instalacją solarną do ogrzewania wody użytkowej oraz wymianą grzejników w pomieszczeniach internatu. Celem projektu jest: propagowanie warunków mieszkalnych młodzieży uczącej się w szkole a mieszkającej w internacie szkolnym. Wybudowana kotłownia nie będzie służyła do innych czynności niż jej przeznaczenie, czyli ogrzanie internatu szkolnego. Na jej funkcjonowaniu szkoła nie będzie osiągała żadnych korzyści majątkowych. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę. Na pytanie tutejszego Organu o treści: „Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania, o którym mowa we wniosku...” Zainteresowany udzielił odpowiedzi: do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zakupione materiały posłużą do wykonania kotłowni ogrzewającej internat szkolny, w którym zamieszkuje młodzież ucząca się w szkole. Młodzież nie ponosi opłat z tytułu przebywania w internacie. Opłaty za internat są kosztem szkoły. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlegają – usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów: wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z wniosku – towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tutejszy Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tutejszy Organ oparł się na opisie sprawy, z którego wynika, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.