IPTPP2/4512-5/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-5/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. odzyskanie podatku naliczonego
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. stowarzyszenia
 7. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie przedstawionego opisu sprawy oraz o kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 lutego 2015 r.).

... S.C. ... (Wnioskodawca) jest gabinetem stomatologicznym, świadczy usługi z zakresu stomatologii oraz implantologii. Wnioskodawca w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..., organizowanego przez .. Centrum Rozwoju Gospodarki Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie pt. „...”, na zakup dodatkowego sprzętu pozwalającego usprawnić oraz podnieść jakość już świadczonych usług, ale także wprowadzić całkowicie nowe usługi stomatologiczne.

W budżecie projektu znalazły się następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: tomograf 3D, radiowizjografia, urządzenie do piezochirurgii, autoklaw, mikrosilnik ednodontyczny, endometr, cyfrowa bezprzewodowa sonda periodontologiczna, mikropiaskarka z komorą wyciągową, lampa bakteriobójcza, laser, komputer do obsługi tomografii komputerowej, skaler wolnostojący, program Ortobajt, program Simplant, aparat fotograficzny, fizjodyspenser, kaseta BGR Kit, Kaseta SLA. Wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby świadczonych usług stomatologicznych i implantologicznych.

W projektach dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego występuje pojęcie kwalifikowalności kosztów, są to koszty, które mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszty związane z zakupem wyżej wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały zakwalifikowane do kosztów kwalifikowalnych. Bardzo ważną kwestią w tworzeniu budżetu jest określenie czy koszty kwalifikowalne są kosztami netto czy kosztami brutto. Koszty kwalifikowalne są kosztami netto w przypadku gdy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizowanego projektu. Koszty kwalifikowalne są kosztami brutto jeżeli Wnioskodawca nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizowanego projektu (informacje na temat kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 na stronie 308).

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w związku z tym jest zwolniony z podatku VAT. Wszystkie świadczone przez Wnioskodawcę usługi, również te, które będą świadczone przy pomocy zakupionego w ramach wspomnianego projektu sprzętu, nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Sytuacja ta wynika z faktu, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, takie usługi są zwolnione z podatku VAT. Owe zwolnienie powoduje, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT. Brak statusu płatnika VAT powoduje, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskiwania podatku VAT za zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie faktury w ramach realizowanego projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę Zakupy towarów i usług w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wspomniane towary i usługi będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług. Regionalny Program Operacyjny Województwa ... jest wdrażany w latach 2007-2015. Projekt będzie realizowany przez Wnioskodawcę w terminie od 1 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku gdy nastąpi realizacja projektu pt. „...” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1,2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..., Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w wyniku realizowanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że nie jest płatnikiem VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W ocenie Zainteresowanego, stanowisko to jest również zasadne w przypadku zdarzenia przyszłego jakim będzie realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioskodawca nie będzie miał żadnej możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu pt. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług świadczy usługi z zakresu stomatologii oraz implantologii. Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie pt. „...”, w ramach działania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2015, na zakup dodatkowego sprzętu pozwalającego usprawnić oraz podnieść jakość już świadczonych usług, ale także wprowadzić całkowicie nowe usługi stomatologiczne. Wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane na potrzeby świadczonych usług stomatologicznych i implantologicznych. Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w związku z tym jest zwolniony z podatku VAT. Wszystkie świadczone przez Wnioskodawcę usługi, również te, które będą świadczone przy pomocy zakupionego w ramach wspomnianego projektu sprzętu, nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury w ramach realizowanego projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wspomniane towary i usługi będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Projekt będzie realizowany przez Wnioskodawcę w terminie od 1 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostaną spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - zakupione towary i usługi w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu – jak wskazał Zainteresowany - nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Spółka nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.