IPTPP2/4512-414/15-6/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IPTPP2/4512-414/15-6/AJBinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) oraz z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 15 października 2015 r. oraz z dnia 28 października 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

.... (RCNT) realizowało do 31 grudnia 2014 roku projekt pn. „...”, który współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.

Wartość projektu opiewała na kwotę 2 807 600 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 2 386 460,00 zł .

Przedmiotem projektu była adaptacja i wyposażenie RCNT w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy (wskaźnikiem produktu jest liczba zakupionych środków trwałych to jest 16 szt.), co stworzyło optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo-technologiczna, badawczo-rozwojowa, z której korzystać mogą różnego rodzaju instytucje, wykorzystujące wyniki tych badań naukowych oraz RCNT jako instytucja otoczenia biznesu wprowadzająca wyniki tych badań do firm zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych należących do RCNT w ....

Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu oraz nauką, gospodarką, a także rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr sektora usług medycznych. Tak więc badania naukowe oraz wyniki badań naukowych uzyskane w trakcie prac badawczo-wdrożeniowych będą komercjalizowane za pośrednictwem RCNT jako instytucji otoczenia biznesu. Transfer do gospodarki regionalnej będzie możliwy również poprzez firmy zlokalizowane na terenach inwestycyjnych położonych w Podzamczu koło Chęcin. Z całą pewnością będzie miał również pozytywny wpływ na projekty badawcze realizowane wspólnie z UJK w ... Efekty projektu adaptacji i wyposażenie laboratorium nie będą wykorzystane do czynności, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Efekty powstałe w ramach realizacji projektu są oddane przez Województwo Świętokrzyskie w trwały zarząd dla .... Wnioskodawca jest właścicielem bazy naukowej powstałej w ramach realizacji projektu. Efekty realizacji projektu nie będą oddawane innemu podmiotowi.

Faktury dotyczące projektu wystawiane są na Wnioskodawcę. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT od lipca 2014 roku. Wnioskodawca wykorzystuje powstałe w wyniku realizacji projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku, udzielono następujących informacji:

  • Na zadanie pytanie o treści: „W związku z okolicznością wynikającą z opisu sprawy, iż „(...) została stworzona nowoczesna baza naukowo-technologiczna, badawczo-rozwojowa, z której korzystać mogą różnego rodzaju instytucje, wykorzystujące wyniki tych badań naukowych (...)”, należy jednoznacznie wskazać czy ww. instytucje korzystają/będą korzystać z efektów realizacji przedmiotowego projektu odpłatnie, czy też nieodpłatnie” wskazano, że zamierzeniem projektu jest nieodpłatne bankowanie krwi pępowinowej, w ramach ww. projektu nie są świadczone odpłatne usługi.
  • Na zadanie pytanie o treści: „W związku z okolicznością wynikającą z opisu sprawy, iż „(...) wyniki badań naukowych uzyskane w trakcie prac badawczo-wdrożeniowych będą komercjalizowane za pośrednictwem RCNT (...)”, należy jednoznacznie wskazać na czym będzie polegała ww. komercjalizacja... Proszę wskazać dokładnie jakie czynności Wnioskodawca zamierza wykonywać w zakresie ww. komercjalizacji” poinformowano, że udostępnienie wyników prac badawczych i rozwojowych, opatentowanie wyników prac badawczych, publikowanie wyników prac badawczych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
  • W ramach ww. projektu zostały zakupiony specjalistyczny sprzęt (środki trwałe) i zmodernizowane pomieszczenia laboratoryjne.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że ... jest jednostką budżetową Urzędu Marszałkowskiego Województwa ....

W okresach rozliczeniowych, za które Wnioskodawca ponosił wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu Wnioskodawca był odrębnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (od 23 lipca 2014). Jednostka samorządu terytorialnego uwzględniała fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Wnioskodawcę w zakresie podatku od towarów i usług.

Z kolei na pytanie o treści: „W związku z informacją wynikającą z opisu sprawy, iż „Efekty powstałe w ramach realizacji projektu są oddane przez Województwo ... w trwały zarząd dla ...”, należy jednoznacznie wyjaśnić powody przekazania efektów projektów przez Województwo ... dla Wnioskodawcy, bowiem informacja ta stoi w sprzeczności z pozostałymi okolicznościami wynikającymi z opisu sprawy, a w szczególności z informacją, iż to Wnioskodawca realizował ww. projekt oraz faktury dotyczące projektu wystawiane są na Wnioskodawcę.” wskazano, iż budynek, który został zmodernizowany i wyposażony został oddany w trwały zarząd dla ... przez Województwo .... Projekt realizował Wnioskodawca, faktury są wystawione na ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 15 października 2015 r.).

Czy Wnioskodawca jako beneficjent projektu realizowanego w ramach ... ma prawo do odliczenia w całości lub w części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych na adaptacje i wyposażenie laboratoriów Banku Komórek Macierzystych, które nie są wykorzystywane do osiągania dochodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on miał prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizacji inwestycji polegającej na adaptacji i wyposażeniu laboratoriów wchodzących w skład banku komórek macierzystych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wykorzystuje efekty powstałe w wyniku realizacji projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia w całości lub części podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - efekty projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie należy w tym miejscu zauważyć, że w dniu 29 września 2015 roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 wynika zatem, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, co oznacza, że wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

Z kolei w wystosowanym przez Ministerstwo Finansów komunikacie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE, wskazano, że zostaną podjęte odpowiednie prace legislacyjne w celu uregulowania przedmiotowych zagadnień.

Tut. Organ wydając niniejszą interpretację oparł się na okolicznościach sprawy, z których wynika, że w okresach rozliczeniowych, za które Wnioskodawca ponosił wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, Wnioskodawca oraz jednostka samorządu terytorialnego stosowali dotychczasowy model rozliczeń.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.