IPTPP2/4512-410/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

Zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu <...>
IPTPP2/4512-410/15-4/RRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: <...> - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.:<...>. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015r.) poprzez doprecyzowanie opisu zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina <...> jest podatnikiem podatku VAT. Gmina <...> w 2015 roku przystąpiło do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: <...>. Zadanie to realizuje przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego <...>. Dofinansowanie inwestycji z budżetu UE na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

Projekt <...> - koszt całego projektu to kwota 1 mln zł. Projekt polega na budowie w pełni zintegrowanego i kompleksowego systemu oświatowego w <...> przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w urzędzie miasta, opartego o usługi elektroniczne. W ramach projektu przewidziano zakup i instalację sprzętu informatycznego, portalu edukacyjnego z zasobami, systemów wspomagających organizację placówek i pracę organu prowadzącego. Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń z systemu wspomagającego zarządzanie oświatą.

 1. Portal edukacyjny z zasobami

Portal będzie stanowić wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu placówki oświatowe będą mogły efektywnie wspierać naukę i nauczanie. Umieszczone na portalu narzędzia będą pomocne przy organizacji, administrowaniu i pracy pedagogicznej, zarówno podczas prowadzenia samej lekcji, jak i przy przygotowaniu i późniejszej analizie, a także dokumentowaniu wyników uczniów, a także do komunikowania się z innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 1. E-dziennik

Aplikacja będzie miała na celu wsparcie codziennej pracy nauczycieli a wdrożenie elektronicznego dziennika przyniesie m.in. rodzicom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym swojego dziecka.

 1. E-biblioteka

Aplikacja pozwoli zintegrować w jedną całość wszystkich katalogów bibliotek placówek podlegających pod miasto. Wdrożone rozwiązanie pomoże w wyszukiwaniu informacji o zbiorach wszystkich bibliotek i umożliwi zamawianie książek.

 1. E-nabór do przedszkoli Oprogramowanie usprawni proces rekrutacji.
 2. E-plan lekcji

Aplikacja elektronicznego planu lekcji umożliwi szybsze i efektywniejsze układanie planów zajęć z uwzględnieniem m.in. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji danej szkoły, warunków lokalowych. Aplikacja będzie współpracować z oprogramowaniem tworzącym arkusz organizacyjny szkoły oraz programem do przydzielania i rozliczania zastępstw.

 1. System wspomagający organizacje placówki będzie składał się z następujących aplikacji:
  1. system do obsługi przedszkoli, składający się z następujących części: rozliczeniowa, stołówkowa, magazynowa, metodyczna, organizacyjna, finansowa,
  2. system rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu,
  3. sekretariat – szkoły,
  4. planowanie zastępstw i dyżurów.
 1. System wspomagający pracę organu prowadzącego, który wpłynie na poprawę organizacji pracy czy procesu koordynowania podejmowanych zadań poprzez lepszą i skuteczniejszą wymianę danych i informacji.
  1. Platforma będąca źródłem informacji o zasobach i stanie edukacji w <...>, podzielona na 2 części: publiczną - dostępną dla wszystkich oraz część do której dostęp możliwy będzie po zalogowaniu
  2. System projektowania organizacji arkuszy wraz z planowaniem budżetu
  3. Obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z zapisów w art. 30 Karty Nauczyciela
  4. Analizator struktury zatrudnienia i wynagrodzenia
  5. Kontrola przestrzegania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego
  6. System do obsługi dotacji do placówek niepublicznych.

Zakup i instalacja urządzeń teleinformatycznych zapewni stabilny i bezpieczny sposób komunikacji każdej z 8 placówek oświatowych uczestniczących w projekcie.

 1. Urządzenie sieciowe dla budowy WiFi w placówkach
 2. Sprzęt komputerowy - komputery typu PC/laptopy - 93 szt.
 3. Rzutniki multimedialne - 8 szt.
 4. Urządzenia wielofunkcyjne typu fax, skaner, drukarka, kopiarka - 8 szt.

Celem projektu jest budowa zintegrowanego i nowoczesnego systemu oświatowego wspomagającego zarządzanie oraz świadczącego e-usługi oświatowe w Gminie <...>. Zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją ww. inwestycji nie służą do czynności

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Właścicielem wybudowanych obiektów jest Gmina <...> i stanowią one mienie komunalne Gminy <...>.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 • Gmina <...> jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.
 • Realizowane w ramach ww. projektu zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ponadto ust. 2 tej ustawy odwołuje się również do innych ustaw, które określają zadania własne gminy mające charakter obowiązkowy. W odniesieniu do projektu, co do którego Wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji podatkowej, ustawą szczególną określającą zadania własne Gminy <...> w zakresie edukacji publicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.). W art. 5 ust. 7 tej ustawy określono szczegółowo obowiązki i zadania organu prowadzącego publiczne szkoły i placówki przedszkolne. Gmina <...> jest organem prowadzącym dla miejskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
 • Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu wystawiane są na Gminę <...>.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina <...>, zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług, do odliczeń podatkowych w zakresie umów cywilno - prawnych zawieranych przez Burmistrza Miasta <...> dla realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: <...>, ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabycia towarów i usług związanych z wytworzeniem i ulepszeniem majątku, w związku z wykonaniem tej inwestycji, w odniesieniu do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w pkt 68...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina <...> jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie umów cywilno - prawnych. W odniesieniu do realizacji inwestycji miejskiej pn.: <...> Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, który należy traktować jako koszt kwalifikowany tj. bez możliwości jego odliczenia. Zakupy towarów i usług dokonane w związku z wykonaniem tej inwestycji nie będą służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Właścicielem obiektów powstałych w wyniku zakończenia tej inwestycji jest Gmina <...>, które realizuje zadania własne gminy wynikające z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją ww. inwestycji nie służą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:<...>, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego <...>, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-334/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP2/4512-355/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP1/4512-395/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.