IPTPP2/4512-335/15-5/RR | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu <...>
IPTPP2/4512-335/15-5/RRinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. <...>– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn <...> oraz zastosowania proporcji przy odliczeniu podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 lipca 2015 r (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.) poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz złożenie podpisu przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina <...>jest jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od dnia 11.05.2005 r. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania umową nr <...>. Projektu nr <...> pn. <...>współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa <...> na lata 2007-2013. Opis stanu aktualnego: Projekt <...> Projekt <...> składa się z: zadania 1 pn. Budowa infrastruktury technicznej na <...> i przyległych w <...> i zadania 2 pn. <...> i ma na celu budowę infrastruktury drogowej na terenie gminy. Gmina <...> posiada sieć dróg gminnych o długości 94,47km. Drogi bitumiczne stanowią 41%. Największy udział mają drogi gruntowe, tj. około 50%. Drogi gruntowe nie mają odpowiednich parametrów, tzn.: pełnej szer. jezdni, spadków poprzecznych, równości podłużnych i poprzecznych. Nie posiadają wystarczającej grubości warstwy konstrukcyjnej. Rowy są częściowo niedrożne. Osiedle <...> i przyległe ulice posiadają częściowo wybudowaną kanalizację deszczową. Stan nawierzchni dróg jest zły i wymaga przebudowy i rozbudowy. Ujęte w projekcie drogi są ważniejszymi drogami gminnymi. Uzupełniają istniejącą sieć dróg powiatowych dla zadania 1 z ciągiem drogi <...>, natomiast w zadaniu 2 droga <...> łączy drogę powiatową <...> z drogą gminną <...>. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi bezpośrednie połączenie miejscowości <...>. Zadanie 1 będzie realizowane na terenie miasta <...> na budowanym osiedlu domów jednorodzinnych. Brak urządzonych ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej i dróg powodują liczne utrudnienia dla mieszkających tam osób jak również dla straży pożarnej i karetek pogotowia. Poprawa infrastruktury drogowej w zadaniu 1 i 2 przyczyni się do stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego miejscowości. Stworzone zostaną warunki dla rozwoju usług związanych z obsługą agroturystyki i działalności gospodarczej. Realizacja projektu będzie miała wpływ na dywersyfikację źródeł dochodu ludności. Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w 2 zadaniach:

Zadanie 1 Budowa infrastruktury technicznej na os. <...> i przyległych w <...> składająca się z budowy kanalizacji deszczowej L = 695,0 m, przebudowy: części <...>, wraz z obustronnymi chodnikami L = 1,266 km. Zadanie 2 pn. „Rozbudowa drogi <...> L = 0,680 km. Łączna długość dróg 1,946 km. Przyjmuje się do realizacji drogi o nawierzchni bitumicznej z jezdnią o konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2. Planowana szerokość jezdni 5,0 m. Kluczowe wskaźniki produktu w 2014 r. dotyczące długości przebudowanych dróg gminnych będą wynosić 1,94 km natomiast kluczowe wskaźniki rezultatu przewidywane w roku 2017 dotyczące oszczędności czasu w przewozach pasażerskich będą wynosić 42 359 PLN, oszczędności czasu w przewozach towarowych 11 139 PLN, a przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - 0. Drogi do przebudowy i rozbudowy zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Drogi w <...>, gdzie rozwija się działalność gospodarcza będą miały konstrukcje odpowiadającą KR2. Konstrukcja jezdni ulic: warstwa ścieralna gr. 5 cm - warstwa wiążąca gr. 7 cm, podbudowa z kruszywa o gr. 20 cm, grunt piaszczysty stabilizowany o gr. 25 cm. Rozbudowa w Zadaniu 2 będzie również posiadać konstrukcję o nawierzchni dla KR2: warstwa ścieralna o grubości 5,0 cm, warstwa wiążąca 7,0 cm, podbudowa z kruszywa o 20,0 cm i warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15 cm. Dokładna technologia została opisana w projektach technicznych. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu <...> jest kontynuacją realizacji dokumentacji budowlanej uzbrojenia technicznego osiedla.

Przewidziane rozwiązania technologie wynikające z projektu gwarantują trwałość przyjętych do realizacji robót budowlanych. Zaproponowane rozwiązania są optymalne pod względem zaspakajania potrzeb użytkowników, są również optymalne pod względem jakości do ceny. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania dróg poprzez oszczędności wynikające z wyeliminowania kosztów bieżących napraw i remontów. Przebudowa i rozbudowa nie tylko spowodują: skrócenie czasu podróży - alternatywne możliwości przejazdu, redukcję kosztów remontów dróg gruntowych, dróg bitumicznych, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i utrzymania zimowego dróg ale przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Na podstawie ustawy o drogach publicznych funkcję zarządcy dla dróg gminnych pełni Burmistrz <...>. Gmina <...> nie ma powołanej odrębnej jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi. W związku z tym zadania zarządu wykonuje zarządca. Zgodnie z ustawą do zadań zarządcy należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora oraz utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń. Faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Mienie wytworzone w przedmiotowej inwestycji będzie własnością Gminy. Realizacja nie będzie generowała żadnego dochodu. Projekt został zrealizowany w 2010 r. - Rozbudowa drogi gminnej <...> kwota brutto 575 343,25 zł netto 371 592,83 zł VAT 103 750,42 zł. W 2014 r. - Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie <...> kwota 1 447 765,65 zł netto l 177 045,24 zł VAT 270 720,41 zł.

Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie <...> roboty kanalizacyjne kwota brutto 470 599,43 zł netto 382 601,16 zł VAT 87 998 zł. Towary i usługi nabyte przez gminę w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą i opodatkowaniem VAT.

W piśmie z dnia 31 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że wybudowane obiekty będą stanowiły własność gminy. Realizacja projektu nie będzie generowała żadnego dochodu, a powstałe obiekty tj. drogi, ciągi piesze będą udostępniane nieodpłatnie i ogólnie dostępne. Towary i usługi nabyte przez Gminę w celu realizacji projektu i po jego zakończeniu nie będą miały związku ze sprzedażą i opodatkowaniem VAT.

Gmina oświadcza, że zrealizowane zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa dróg w Gminie <...>” - jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594, z póź. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W odniesieniu do projektu <...> Wnioskodawca zadał pytania:

  1. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach wystawianych na Gminę...
  2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, o którym mowa z zastosowaniem proporcji uwzględniając wyłącznie sprzedaż opodatkowaną (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste i inne umowy o charakterze cywilnoprawnym) i zwolnioną (dochody z najmu na cele mieszkalne, obrót nieruchomościami i inne umowy cywilnoprawne) z pominięciem dochodów sfery administracji niepodlegających ustawie o VAT...
  3. Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości jeżeli w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa <...> na lata 2007-2013 na realizację ww. projektu oświadczyła, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji zadania pn. <...> oraz zwrotu całego podatku naliczonego przy czynnościach wykonywanych w związku z realizacją projektu. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina stoi na stanowisku, iż w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach projektu <...> składając stosowne oświadczenie o kwalifikowalności VAT nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości w tej materii oraz wydanie interpretacji określającej czy w odniesieniu do projektu pn <...> istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości. Stanowisko tut. Organu ma dla Wnioskodawcy istotne znaczenie w związku z koniecznością udokumentowania stanowiska Zainteresowanego w zakresie kwalifikowalności VAT przed instytucją wdrażającą oraz przedłożenie jej ww. interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 11.05.2005 r., ubiega się o przyznanie dofinansowania projektu pn.<...> , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa <...> na lata 2007-2013. Faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Mienie wytworzone w przedmiotowej inwestycji będzie własnością Gminy. Realizacja projektu nie będzie generowała żadnego dochodu. Towary i usługi nabyte przez Gminę w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą i opodatkowaniem VAT. Gmina oświadcza, że zrealizowane zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zrealizowane zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.<...>, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 wniosku ORD-IN, z którego wynika, iż Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty w związku z realizacją ww. projektu, należy uznać za prawidłowe.

W konsekwencji odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 3 wniosku ORD-IN stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <...>, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-334/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-98/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/4512-162/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.