IPTPP2/4512-264/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-264/15-4/SMinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (wg daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja (Wnioskodawca) została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 7 lutego 2003 r. Fundacja posiada osobowość prawną, a od 7 maja 2009 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, natomiast działalność statutowa odpłatna realizowana jest przez powołaną przez Fundację uchwałą z dnia 22 lipca 2005 roku – na mocy postanowień statutu Fundacji – jednostkę podległą: D. D i Fundacja posiadają odrębne Numery Identyfikacji Podatkowej.

Cele statutowe Fundacji to: prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku; wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej; prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych, organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych, propagowanie idei pomocowej ..., prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych; prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację imprez kulturalnych dla ludzi starszych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i zgodnie z KRS przedmiotem działalności nieodpłatnej jest m.in. wspieranie działań na rzecz ludzi starszych oraz propagowanie idei pomocowej ....

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT – 7.

Fundacja wystąpiła z wnioskiem do ŚBRR o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” – dofinansowanie projektu pn. „...”. Celem projektu zgodnie ze statutem Fundacji było zorganizowanie życia kulturalnego dla ludzi starszych, a także wzrost aktywności lokalnej w grupie osób 50+. Aby zrealizować ten cel Fundacja musiała ponieść koszty inwestycyjne, tj. zakupić wyposażenie sali wielofunkcyjnej – świetlicy, której jest właścicielem. Zgodnie ze złożonym wnioskiem dokonano zakupu: mebli (stoły, krzesła, komoda, witryna itp.); sprzętu komputerowego i RTV, a także zakupu fortepianu. Wszystkie zakupione elementy wyposażenia zostaną wykorzystane podczas realizacji projektów – głównie ASOS, FIO oraz innych.

Szacuje się, że z wyposażonej świetlicy korzystać będzie ok. 200. osób rocznie. Będą to osoby powyżej 50. roku życia, a ich udział w projektach będzie całkowicie nieodpłatny. Spotkania będą miały charakter niekomercyjny i niedochodowy.

Fundacja oczekuje refundacji poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Interpretacja w zakresie możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT przy realizacji ww. projektu jest niezbędna, jako załącznik do wniosku o płatność.

W piśmie z dnia 28 maja 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Wniosek do ŚBRR został złożony w dniu 18 czerwca 2014 r. (początek realizacji projektu), został rozpatrzony pozytywnie i pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. Fundacja została poinformowana o przyznaniu pomocy, natomiast umowa o przyznanie pomocy została podpisana z Samorządem Województwa .... w dniu 8 maja 2015 r. Zgodnie z umową Fundacja ma zakończyć realizację zadania do dnia 30 czerwca 2015 r. Pierwszego zakupu elementów wyposażenia dokonano w dniu 10 kwietnia 2015 r.
  2. Zakupione towary wykorzystywane są przez Fundację do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  3. Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach przedmiotowego projektu wystawiane są na Fundację ....
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją operacji pn. „...”, Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, dotyczących projektu pn. „...”. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej, wobec czego nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – nie spełnia bowiem przesłanek zawartych w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W stosunku do Fundacji nie ma zastosowania art. 86 ust. 1 gdyż odliczeń podatku można dokonywać w zakresie wykonywania czynności opodatkowanych. Fundacja nie dokonuje takowych czynności, nie spełnia bowiem wymagań określonych w art. 5.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT–7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i zgodnie z KRS przedmiotem działalności nieodpłatnej jest m.in. wspieranie działań na rzecz ludzi starszych oraz propagowanie idei pomocowej .... Fundacja wystąpiła z wnioskiem do ŚBRR o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” – dofinansowanie projektu pn. „...”.

Celem projektu zgodnie ze statutem Fundacji było zorganizowanie życia kulturalnego dla ludzi starszych, a także wzrost aktywności lokalnej w grupie osób 50+. Z tytułu realizacji projektu Fundacja poniosła koszty inwestycyjne związane z wyposażeniem sali (wielofunkcyjnej świetlicy) w postaci zakupu mebli (stoły, krzesła, komoda, witryna itp.); sprzętu komputerowego i RTV, a także zakupu fortepianu. Zakupione towary wykorzystywane są przez Fundację do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z umową Fundacja ma zakończyć realizację zadania do dnia 30 czerwca 2015 r. Pierwszego zakupu elementów wyposażenia dokonano w dniu 10 kwietnia 2015 r. Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach przedmiotowego projektu przez Fundację wystawiane zostały na Wnioskodawcę.

Szacuje się, że udział w projekcie wzięło ok. 200. osób. Były to osoby powyżej 50. roku życia, a ich udział w spotkaniu był całkowicie nieodpłatny. Spotkanie miało charakter niekomercyjny i niedochodowy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupione towary nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/4512-146/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-184/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/4512-275/15/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.