IPTPP2/4512-250/15-2/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu
IPTPP2/4512-250/15-2/AJBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu ....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest społecznym, kulturalnym, patriotycznym, obywatelskim Stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. Majątek jego służy do działalności statutowej i nie może być użyty do innych celów w sposób sprzeczny ze Statutem. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Jest instytucją wspierająca lokalne działania społecznościowe.

Wnioskodawca złożył wniosek jako Lokalna Grupa Działania o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów do ... biura Rozwoju Regionalnego na zadanie utworzenia .... Zadanie to polega na doposażeniu bazy harcerskiej ... w sprzęty, które poprawią jakość działania bazy oraz jej walory turystyczne. Z bazy w ... korzystają członkowie Związku Harcerstwa Polskiego oraz dzieci i młodzież niezrzeszona.

Aspekt społeczny zadania polegać będzie na podniesieniu atrakcyjności terenu, z którego będą korzystać członkowie ZHP oraz dzieci i młodzież.

Dokonane zakupy będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia zakres towarów i usług zakupionych w ramach realizacji zadania:

 • Zakup namiotów typu 10-tka;
 • Zakup słupków z przeznaczeniem na przygotowanie boiska do siatkówki;
 • Zakup basenu z filtrem piaskowym;
 • Zakup stołu do tenisa stołowego;
 • Zakup kompleksu zabawowego;
 • Zakup kompleksu zabawowego;
 • Przygotowanie projektu graficznego folderu Centrum;
 • Wydruk folderu promującego Centrum;
 • Przyłączenie Wi-fi;
 • Zakup sportowego łuku bloczkowego;
 • Zakup trampoliny z siatką i drabinką;
 • Wynagrodzenie koordynatora;
 • Wynagrodzenie księgowej.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zadania są wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle zaistniałego zdarzenia Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych sprzętów sfinansowanych ze środków LGD...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle ustawy o VAT a zwłaszcza art. 43 usługi świadczone przez Wnioskodawcę mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie :

 1. Art. 43 ust. 1 pkt 31 usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez:
  1. organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

ZHP został powołany do realizacji celów o charakterze patriotycznym, filantropijnym oraz obywatelskim, o czym świadczy treść statutu (par 1, 4 Statutu) oraz faktyczne wykonywane działania. Realizowane działania przynoszą korzyść członkom organizacji w postaci wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakteru, jak również wynikające z wychowania człowieka. ZHP działa w formie stowarzyszenia, które z definicji nie jest nastawione na osiąganie zysków, a wszelkie nadwyżki przekazuje na działalność statutową. Celem działalności ZHP jest działanie na rzecz własnych członków, stąd też nie naruszamy w tej kwestii konkurencji. Organizacja biwaków, rajdów, złazów, warsztatów świadczone na rzecz członków ZHP są elementami metodyki pracy harcerskiej zgodnej ze Statutem organizacji, a świadczenie to następuje w zamian za składki określone również statutem. Działanie to jest realizowane m.in. w .... Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 06.06.2011 r. numer ILPP4/443-189/11-4/JKa.

 1. Art. 43 ust. 1 pkt 24 usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:
  1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

Powołując się na interpretację indywidualną z dnia 18.11.2011 r. numer IPP2/443-987/11-2/KOM ... działając na podstawie ustawy o systemie oświaty, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania spełnia warunki do zwolnienia z VAT wymienionych usług.

Na bazie w ... świadczone są usługi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zarówno zrzeszonej w ZHP, jak i niezrzeszonej. W ciągu roku dla osób z terenów z otoczenia bazy, województwa ... lub pobliskich województw będących członkami ZHP organizowane są kilkudniowe wyjazdy zgodne z metodyką harcerską (rajdy, biwaki, złazy). Wszystkie te usługi spełniają warunki do zwolnienia z VAT. W związku z art. 84 ust. 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatek VAT od zakupu wyposażenia i sprzętu na bazę w ..., która wykorzystywana jest do czynności zwolnionych nie będzie uprawniał do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT złożył wniosek jako Lokalna Grupa Działania o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów do ... biura Rozwoju Regionalnego na zadanie utworzenia .... Zadanie to polega na doposażeniu bazy harcerskiej ... w sprzęty, które poprawią jakość działania bazy oraz jej walory turystyczne. Z bazy w ... korzystają członkowie Związku Harcerstwa Polskiego oraz dzieci i młodzież niezrzeszona. Aspekt społeczny zadania polegać będzie na podniesieniu atrakcyjności terenu, z którego będą korzystać członkowie ZHP oraz dzieci i młodzież. Dokonane zakupy będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zadania są wystawiane na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu ..., ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym wskazano, iż przedmiotowy projekt będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-176/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/4512-247/15/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.