IPTPP2/4512-15/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do otrzymania zwrotu w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-15/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. odzyskanie podatku naliczonego
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku realizacją projektu pt.: „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w Dłutowie poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku realizacją projektu pt. „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w Dłutowie poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła do Urzędu Marszałkowskiego (poprzez Lokalną Grupę Działania) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w ... poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową”. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy ... zrzeszonych w strukturach OSP oraz wspierających ich działalność poprzez publikację albumu pamiątkowego, zamontowanie tablicy pamiątkowej i organizację obchodów stulecia OSP w ... w 2014 r.

Zakres rzeczowo-finansowy projektu obejmował:

 • publikację albumu pamiątkowego w nakładzie 500 szt.;
 • organizację imprezy w tym: wynajęcie usługi cateringowej, zatrudnienie DJ prowadzącego dyskotekę na świeżym powietrzu, wynajęcie przenośnych toalet dla uczestników imprezy plenerowej, opłacenie licencji ZAIKS i polisy OC;
 • umieszczenie pamiątkowej tablicy na cokole przed siedzibą OSP.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, status podatnika zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Skarbowy w ... - podatnik VAT-zwolniony.

Całość operacji stanowi kwotę 18334,68 zł brutto. Następujące zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są objęte podatkiem od towarów i usług VAT:

 • publikacja albumu - VAT 23% w kwocie 1345,50 zł - kwota netto 5850,00 zł;
 • usługa cateringowa - VAT 8% w kwocie 740,74 zł - kwota netto 9259,26 zł;
 • wynajęcie przenośnych toalet - VAT 8% i 23% w łącznej kwocie 25,58 zł - kwota netto 226,00 zł;
 • licencja ZAIKS - VAT 23% w kwocie 27,60 zł - kwota netto 120,00 zł.
  Pozostałe wydatki (DJ - umowa o dzieło, polisa OC) nie zawierały podatku VAT.

Zainteresowany nie planuje rejestrować działalności gospodarczej. Wyżej wymienione usługi i towary nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, m.in. w związku z odpłatnym świadczeniem usług lub z odpłatną dostawą towarów. Środki na realizację operacji zostaną zwrócone Wnioskodawcy. W formie refundacji kosztów po akceptacji rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w wysokości 80% całej operacji, tj. 14667,74 zł, pozostałe środki w wysokości 3666,94 zł stanowią wkład własny Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy w ramach realizowanego projektu współfinansowanego w ramach Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w ... poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową” przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), gdyż OSP figuruje w ewidencji podatników podatku VAT jako podatnik VAT zwolniony. Prowadzi wyłącznie działalność statutową, nie prowadzi i nie prowadziła w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej, a realizując zadanie pt.: „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w ... poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową” nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT zgodnie z art. 15 i następnymi ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychód. Udział w imprezie był nieodpłatny, album rozdawany jest nieodpłatnie. Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości dokonania odliczenia bądź zwrotu podatku VAT.

Realizując powyższe przedsięwzięcie nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług. Podatek VAT naliczony będzie kosztem kwalifikowalnym przedsięwzięcia pn. „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w ... poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów na podstawie par. 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w dalszych przepisach art. 87 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w ... poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową”. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy ... zrzeszonych w strukturach OSP oraz wspierających ich działalność poprzez publikację albumu pamiątkowego, zamontowanie tablicy pamiątkowej i organizację obchodów stulecia OSP w ... w 2014 r.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, a prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT-zwolniony. Wszystkie zakupy dokonane w związku z realizacją projektu objęte podatkiem od towarów i usług nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Powyżej przytoczone zapisy ustawy uzasadniają przyjęte przez Wnioskodawcę stanowisko.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego (poprzez Lokalną Grupę Działania) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w ... poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową”. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy ... zrzeszonych w strukturach OSP oraz wspierających ich działalność poprzez publikację albumu pamiątkowego, zamontowanie tablicy pamiątkowej i organizację obchodów stulecia OSP w ... w 2014 r. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, status podatnika zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Skarbowy w ... - podatnik VAT-zwolniony. Zainteresowany nie planuje rejestrować działalności gospodarczej. Wyżej wymienione usługi i towary nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, m.in. w związku z odpłatnym świadczeniem usług lub z odpłatną dostawą towarów. Środki na realizację operacji zostaną zwrócone Wnioskodawcy. W formie refundacji kosztów po akceptacji rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w wysokości 80% całej operacji, tj. 14667,74 zł, pozostałe środki w wysokości 3666,94 zł stanowią wkład własny Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniał tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Upamiętnienie 100 rocznicy powstania OSP w ... poprzez obchody, album i tablicę pamiątkową”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.