IPTPP2/4512-146/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-146/15-2/JSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane
 3. odliczenie częściowe
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą: ... – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą: ....

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet ... (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP: .... Podstawowe zadania realizowane w Uczelni to:

 1. Kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją Ustawy, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych;
 2. Kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – dalej jako Ustawa. W zakres tych usług wchodzi: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji;
 3. Prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza, która stanowi działalność nieobjętą regulacją Ustawy;
 4. Wykonywanie badań na zlecenie, działalność objęta regulacją Ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Uniwersytet złożył wniosek o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii projektu pod nazwą: ... (dalej jako Projekt) w budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu ....

W ramach Projektu wykonana będzie termomodernizacja i montaż alternatywnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych) w istniejącym budynku dydaktycznym, będącym własnością Uczelni, mieszczącym się przy ul. .... W ramach realizacji Projektu przewiduje się:

 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej;
 2. Uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień;
 3. Wykonanie na podstawie opracowanej i uzgodnionej z ... dokumentacji projektowej niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych wraz z montażem i włączeniem w system zasilania instalacji elektrycznych budynku modułów ogniw solarnych;
 4. Ocieplenie budynku;
 5. Wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej z dostosowaniem węzła cieplnego;
 6. Wykonanie akumulatorowni z bateriami żelowymi;
 7. Utworzenie rozdzielacza ciepła;
 8. Dostosowanie połaci dachowej do zamontowania hybrydowych paneli fotowoltaicznych;
 9. Dostawa i montaż hybrydowych paneli ogniw fotowoltaicznych;
 10. Przeprowadzenie kompleksowego rozruchu modernizowanych i nowych instalacji i urządzeń z kompleksowym przeszkoleniem obsługi w trakcie prac rozruchowych.

Rezultatem realizacji Projektu będzie wytworzenie nieruchomości, zdefiniowane w art. 2 ust. 14a Ustawy, a także poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Obiekt, na który będą oddziaływać zadania realizowane w Projekcie, będzie wykorzystywany do zadań obejmujących:

 1. Kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją Ustawy, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych;
 2. Kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b Ustawy, w zakres tych usług wejdzie: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji;
 3. Prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza – działalność nieobjęta regulacją Ustawy;
 4. Wykonywanie badań na zlecenie, działalność objęta regulacją Ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług;
 5. Wynajem sal, wynajem powierzchni użytkowej, działalność objęta regulacją Ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

W związku z realizacją Projektu nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 7b Ustawy, ponieważ obiekt będzie wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 Ustawy. Nieruchomość w okresie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu, nie będzie wykorzystywana do innych celów, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników. Wydatki na rzecz Projektu będą dokumentowane fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach Projektu będą wykorzystywane zarówno do czynności zwolnionych z VAT (usługi edukacyjne odpłatne), czynności opodatkowanych (najem pomieszczeń), jak i czynności wykraczających poza zakres regulacji Ustawy (studia stacjonarne, realizacja zadań statutowych Uczelni).

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego opisanego w pkt 68 wniosku, będzie miał prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi i towary nabywane w związku z realizacją Projektu będą przeznaczone, jak szczegółowo opisano w pkt 68, do wykonywania czynności opodatkowanych (najem pomieszczeń, realizacja badań zleconych), czynności zwolnionych (kształcenie na studiach zaocznych, podyplomowych, organizacja konferencji) oraz czynności wykraczających poza zakres regulacji Ustawy (realizacja zadań własnych Wnioskodawcy).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 86 u.p.t.u. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, którego wysokość będzie wykazana w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług na cele związane z realizacją Projektu w takim zakresie, w jakim będą one wykorzystywane do sprzedaży i świadczenia usług opodatkowanych. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyodrębnienie kwot odnoszących się do poszczególnych typów działalności, obniżenia podatku należnego Uczelnia dokona na podstawie proporcji.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) „jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10”. Sposób wyliczenia wskaźnika proporcji szczegółowo reguluje art. 90 ust. 3 Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Cytowany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy wprowadza szczególny tryb obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakładów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności, jak i na inne cele.

Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle tego przepisu Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części, to można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, iż zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że regulacje art. 86 ust. 7b ustawy są odrębne od przepisów dotyczących odliczeń częściowych w myśl art. 90 ustawy. Przepis ten służy bowiem do określania jaka część podatku naliczonego z faktury stanowi podatek naliczony do odliczenia i ma zastosowanie wówczas, gdy dana część nieruchomości (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej podatnika. Wskazany przepis nie dotyczy sytuacji, gdy dana nieruchomość służy działalności opodatkowanej i zwolnionej, gdzie zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP: .... Podstawowe zadania realizowane w Uczelni to: kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją Ustawy, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych; kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b Ustawy o podatku od towarów i usług – dalej jako Ustawa (w zakres tych usług wchodzi: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji); prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza, która stanowi działalność nieobjętą regulacją Ustawy; wykonywanie badań na zlecenie, działalność objęta regulacją Ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Uniwersytet złożył wniosek o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii projektu pod nazwą: ... (dalej jako Projekt) w budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu .... W ramach Projektu wykonana będzie termomodernizacja i montaż alternatywnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych) w istniejącym budynku dydaktycznym, będącym własnością Uczelni, mieszczącym się przy ul. .... W ramach realizacji Projektu przewiduje się: sporządzenie dokumentacji projektowej; uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień; wykonanie na podstawie opracowanej i uzgodnionej z ... dokumentacji projektowej niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych wraz z montażem i włączeniem w system zasilania instalacji elektrycznych budynku modułów ogniw solarnych; ocieplenie budynku; wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej z dostosowaniem węzła cieplnego; wykonanie akumulatorowni z bateriami żelowymi; utworzenie rozdzielacza ciepła; dostosowanie połaci dachowej do zamontowania hybrydowych paneli fotowoltaicznych; dostawa i montaż hybrydowych paneli ogniw fotowoltaicznych; przeprowadzenie kompleksowego rozruchu modernizowanych i nowych instalacji i urządzeń z kompleksowym przeszkoleniem obsługi w trakcie prac rozruchowych.

Rezultatem realizacji Projektu będzie wytworzenie nieruchomości, zdefiniowane w art. 2 ust. 14a Ustawy, a także poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Obiekt, na który będą oddziaływać zadania realizowane w Projekcie, będzie wykorzystywany do zadań obejmujących: kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją Ustawy, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych; kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b Ustawy, w zakres tych usług wejdzie: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji; prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza – działalność nieobjęta regulacją Ustawy; wykonywanie badań na zlecenie, działalność objęta regulacją Ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług; wynajem sal, wynajem powierzchni użytkowej, działalność objęta regulacją Ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Nieruchomość w okresie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu, nie będzie wykorzystywana w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników. Wydatki na rzecz Projektu będą dokumentowane fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach Projektu będą wykorzystywane zarówno do czynności zwolnionych z VAT (usługi edukacyjne odpłatne), czynności opodatkowanych (najem pomieszczeń), jak i czynności wykraczających poza zakres regulacji Ustawy (studia stacjonarne, realizacja zadań statutowych Uczelni). Wnioskodawca nie będzie miał możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że obiekt będzie wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca bowiem w zakresie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie będzie działał w charakterze podatnika na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy. W konsekwencji, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie będą wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z tym, skoro – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi zakupione w ramach Projektu będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej, zwolnionej z opodatkowania i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to oznacza, że będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Stosownie zatem do treści przepisu art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy, Wnioskodawca winien określić udział procentowy, w jakim ww. wydatki będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Jednakże należy zauważyć, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca, oprócz czynności opodatkowanych, będzie dokonywał także czynności zwolnionych z opodatkowania. Jeżeli zatem w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej będzie istniała możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, natomiast nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Z kolei w przypadku, gdy w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej nie będzie istniała możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Ponadto nadmienia się, że zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.

Stosownie natomiast do art. 90a ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Zatem jeśli po oddaniu przedmiotowego budynku do użytkowania zmieni się stopień jego wykorzystania na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca powinien dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego od tych wydatków.

Z uwagi na fakt, że w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją Projektu, którego rezultatem będzie wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy, Wnioskodawca będzie zobowiązany w pierwszej kolejności dokonać wydzielenia procentowego udziału wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą: Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.