IPTPP2/4512-122/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ... prowadzi przedszkole w miejscowości ... w gm. .... W ramach małego projektu dofinansowanego w Działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przedszkole to zostanie wyposażone w ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci ze wsi ... i okolic. Umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu 2014 r. i zakończył się on 31.12.2014 r. Działania w ramach projektu objęły zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu oraz prace wolontarystyczne rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Na podstawie zakupionych sprzętów oraz wykonanych usług osiągnięto poprawę jakości życia mieszkańców Gminy ... poprzez bezpłatny dostęp do miejsca integrującego środowisko lokalne, a szczególnie najmłodszych mieszkańców wsi.

Zakupy w ramach projektu, w związku z którymi Wnioskodawca występuje o uznanie podatku VAT jako koszt kwalifikowalny przez podmiot przyznający dofinansowanie, obejmują: koszt zakupu i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu.

Wnioskodawca w dniu 31.12.2014 r. wystąpił do podmiotu przyznającego dofinansowanie z wnioskiem o płatność w celu uzyskania refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów, w tym kosztów podatku VAT.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca wykonując zadania związane z projektem ma możliwość odzyskania podatku VAT z urzędu skarbowego...

Czy Wnioskodawca występuje jako podatnik VAT w realizowanym projekcie...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania VAT i Zainteresowany nie występuje jako podatnik podatku VAT. Prowadząc przedszkole, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT i kupując określone towary lub usługi konieczne do realizacji projektu nie dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nie będzie ich odsprzedawać ani dopuszczać do obrotu, lecz wykonywać czynności konieczne dla projektu. Nie może Wnioskodawca odliczyć podatku VAT od zakupów, na podstawie art. 86 ust. 1, gdyż nie wykonuje czynności opodatkowanych. Nie jest także zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku pomiędzy naliczonym a należnym. Zainteresowany nie jest również podatnikiem podatku VAT w realizowanym projekcie, gdyż kupując określone dobra i usługi nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Tym samym cały koszt podatku VAT w projekcie jest kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie stosownie do treści art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” , a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi przedszkole w miejscowości ... w gm. .... W ramach małego projektu dofinansowanego w Działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przedszkole to zostanie wyposażone w ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci ze wsi ... i okolic. Umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu 2014 r. i zakończył się on 31.12.2014 r. Działania w ramach projektu objęły zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu oraz prace wolontarystyczne rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Na podstawie zakupionych sprzętów oraz wykonanych usług osiągnięto poprawę jakości życia mieszkańców Gminy ... poprzez bezpłatny dostęp do miejsca integrującego środowisko lokalne, a szczególnie najmłodszych mieszkańców wsi. Zakupy w ramach projektu, w związku z którymi Wnioskodawca występuje o uznanie podatku VAT jako koszt kwalifikowalny przez podmiot przyznający dofinansowanie, obejmują: koszt zakupu i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu. Wnioskodawca w dniu 31.12.2014 r. wystąpił do podmiotu przyznającego dofinansowanie z wnioskiem o płatność w celu uzyskania refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów, w tym kosztów podatku VAT.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z wniosku – Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza oświadczenie złożone we wniosku, nie będzie miał więc możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.