IPTPP2/4512-116/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-116/15-4/AJBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  3. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz o brakujące podpisy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

...zrealizowało projekt pn. „...” dofinansowany ze środków PROW. Koszt realizacji projektu wyniósł 66 776,00 zł, w tym podatek VAT to 12 486,57 zł. Stowarzyszenie może uznać koszt podatku VAT za kwalifikowalny w ramach projektu, o ile nie może ubiegać się o jego zwrot, w związku z czym występuje o interpretację indywidualną w tej sprawie.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową pełniącą rolę organu prowadzącego dla ..., składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Wszystkie faktury w ramach projektu były wystawione na Stowarzyszenie.

Usługi edukacyjne jakimi zajmuje się Stowarzyszenie są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Natomiast korzystanie z siłowni na powietrzu jest nieodpłatne dla każdego zainteresowanego użytkownika i Stowarzyszenie nie ma z tego tytułu żadnych przychodów. Wstęp do powstałego w ramach projektu miejsca rekreacji jest w 100% nieodpłatny i może korzystać z niego każdy zainteresowany, nie tylko uczeń czy wychowanek szkoły, ale także inni mieszkańcy wsi ..., jak i wsi ościennych, czy nawet przejeżdżający turyści. Jedynym warunkiem jest przestrzeganie regulaminu, co i dbanie o porządek, a tym samym pozostawienie miejsca w takim samym stanie, w jakim się je zastało.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły: zakupu i montażu urządzeń siłowni na powietrzu oraz wybrukowania powierzchni pod urządzeniami. Na placu przy Zespole Szkół w ... dzięki realizacji projektu został ustawiony zestaw FULL, w skład którego wchodzą: Pylon – 5 szt., Biegacz – 1 szt., Drabinka – 1 szt., Ławka – 1 szt., Orbitrek – 1 szt., Podciąg nóg – 1 szt., Prasa nożna – 1 szt., Prostownik pleców – 1 szt., Tablica informacyjna – 1 szt.. Twister – 1 szt., Wahadło – 1 szt, Koła Tai Chi – 1 szt., Wioślarz – 1 szt., Wyciąg górny – 1 szt., Wyciskanie siedząc – 1 szt. Zamontowane urządzenia służą do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców. Podzielone są również na grupy służące do treningu siłowego, poprawiające koordynację, poprawiające krążenie krwi i masujące. Bezpośrednio na każdym urządzeniu lub na pylonie znajduje się instrukcja użytkowania urządzenia. Znajdują się tam informacje o sposobach na wykorzystanie danego przyrządu oraz korzyści z wykonywania danego ćwiczenia. Na wygrodzonym placu przyszkolnym znajdą się urządzenia o niskim stopniu trudności wykonywania ćwiczeń ale także takie, które pozwolą zaspokoić potrzeby bardziej wymagających. W ramach zadania zostało także wybrukowane kostką 132 m2 powierzchni pod urządzeniami oraz zostało ułożone 46 mb krawężników.

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, wskazano, że dokonane zakupy towarów i usług zakupione w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z faktem, ze powstała w ramach projektu siłowania na powietrzu będzie wykorzystywana nieodpłatnie przez uczniów i wychowanków szkoły, ale także innych mieszkańców wsi ..., jak i wsi ościennych, czy nawet przejeżdżających turystów, dokonywane zakupy towarów i usług zakupione w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowy projekt pn. „...” został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku VAT, a posługując się nomenklaturą przepisów o podatku VAT – o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach zrealizowanego projektu pn. „...” dofinansowanego ze środków PROW...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT, a posługując się nomenklaturą przepisów o podatku VAT – o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach zrealizowanego projektu pn. „...” dofinansowanego ze środków PROW.

Stowarzyszenie nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT, a posługując się nomenklaturą przepisów o podatku VAT – o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach zrealizowanego projektu, ponieważ nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi również działalności gospodarczej. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową pełniącą rolę organu prowadzącego dla ..., składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Usługi edukacyjne jakimi zajmuje się Stowarzyszenie są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Natomiast towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu, czyli powstała w jego ramach siłownia na powietrzu, nie przynosi żadnych przychodów dla Stowarzyszenia, gdyż korzystanie z niej jest w pełni nieodpłatne dla każdego zainteresowanego. Jest to publiczne miejsce rekreacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, zrealizował projekt pn. „...” dofinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową pełniącą rolę organu prowadzącego dla ..., składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Wszystkie faktury w ramach projektu były wystawione na Stowarzyszenie. Usługi edukacyjne jakimi zajmuje się Stowarzyszenie są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Natomiast korzystanie z siłowni na powietrzu jest nieodpłatne dla każdego zainteresowanego użytkownika i Stowarzyszenie nie ma z tego tytułu żadnych przychodów. Wstęp do powstałego w ramach projektu miejsca rekreacji jest w 100% nieodpłatny i może korzystać z niego każdy zainteresowany, nie tylko uczeń czy wychowanek szkoły, ale także inni mieszkańcy wsi ..., jak i wsi ościennych, czy nawet przejeżdżający turyści. Jedynym warunkiem jest przestrzeganie regulaminu, co i dbanie o porządek, a tym samym pozostawienie miejsca w takim samym stanie, w jakim się je zastało. Wydatki w ramach projektu dotyczyły: zakupu i montażu urządzeń siłowni na powietrzu oraz wybrukowania powierzchni pod urządzeniami. Dokonane zakupy towarów i usług zakupione w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z faktem, ze powstała w ramach projektu siłowania na powietrzu będzie wykorzystywana nieodpłatnie przez uczniów i wychowanków szkoły, ale także innych mieszkańców wsi ..., jak i wsi ościennych, czy nawet przejeżdżających turystów, dokonywane zakupy towarów i usług zakupione w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-182/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/4512-127/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IPPP1/4512-10/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.