IPTPP2/443-940/14-7/JS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/443-940/14-7/JSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ... oraz uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi gościnnych w ... (ul. ...). Firma Wnioskodawcy („Kwatery turystyczne”) dysponuje 5 pokojami i może przyjąć maksymalnie 12 gości. W związku z faktem, iż budynek, w którym udostępniane są pokoje, nie jest przystosowany do świadczenia usług w okresie zimowym – Wnioskodawca zawieszał prowadzoną działalność w okresie od listopada do marca. Aby zmienić tę sytuację i prowadzić działalność przez cały rok Wnioskodawca rozpocznie realizację projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ..., poprzez wykonanie robót termomodernizacyjnych (m.in. ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej) i zakup wyposażenia do prowadzonych kwater (telewizory, łóżka i materace), co wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz pozwoli udostępniać kwatery przez cały rok. Główne działania projektu będą dotyczyły wykonania prac termomodernizacyjnych (m.in. wymiana pokrycia dachowego, wymiana posadzki i podłoża na tarasie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), dzięki temu znacznie zmieni się jakość świadczonych usług. Dodatkowo w celu podniesienia standardu w udostępnianych pokojach i zwiększenia konkurencyjności działalności Wnioskodawcy zostaną zakupione telewizory plazmowe do wszystkich 5 pokoi, które są udostępniane dla turystów, a także 2 nowe dwuosobowe łóżka, które umożliwią swobodne wynajmowanie pokoi – dotychczasowe wyposażenia są nieco małe, dlatego wymiana łóżek również wpłynie na komfort i standard wynajmowanych pokoi. Rezultatami projektu będzie udostępnianie kwater w ciągu całego roku (dotychczas działalność była zawieszana na okres zimowy, ponieważ budynek nie był odpowiednio przystosowany – brak ocieplenia ścian i dachu, stare nieszczelne okna i drzwi). Po przeprowadzeniu odpowiednich prac modernizacyjnych i udostępnianiu kwater przez cały rok wzrośnie dochód Wnioskodawcy. Operacja przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług noclegowych wynajmowanych turystom odwiedzającym obszar LGD ....

Powyżej opisany projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2014 roku do końca marca 2015 roku. Jego łączna wartość to 98 673,78 zł brutto. Projekt otrzymał dotację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, którą przyznał Urząd Marszałkowski Województwa ... poprzez Departament ....

Projekt modernizacji „Kwater Turystycznych” będzie polegał na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, w skład których będą wchodziły następujące działania:

 1. wymiana pokrycia dachowego, co będzie związane z montażem folii dachowej wiatroizolacyjnej na całej powierzchni dachu (103,55 m2) – koszt całkowity prac: 17 328,10 zł netto (21 313,56 zł brutto),
 2. wymiana posadzki i podłoża na tarasie (powierzchnia 20,32 m2) – całkowity koszt prac: 11 360,94 zł netto (13 973,96 zł brutto),
 3. wymiana balustrad na tarasach i schodach – całkowity koszt prac: montaż 15,56 m balustrad – 8 850,84 zł netto (10 886,53 zł brutto),
 4. wymiana podłóg i oczyszczenie posadzek w 3 pokojach i na klatce schodowej – całkowity koszt prac: 9 182,66 zł netto (11 294,67 zł brutto),
 5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – całkowity koszt prac: 4 275,82 zł netto (5 259,26 zł brutto),
 6. docieplenie ścian – całkowity koszt prac: 21 629,92 zł netto (26 604,80 zł brutto).

Dodatkowo w celu poprawienia standardu świadczonych usług dokupione zostaną:

 1. dwa podwójne łóżka do 2 pokoi – 140x200 i 2 materace – całkowity koszt brutto 6 495,00 (w tym VAT – 1 214,51 zł),
 2. zakup 5 telewizorów plazmowych do każdego z pokoi gościnnych (42-calowe) – całkowity koszt brutto: 2 096,00 zł w tym VAT – 391,94 zł).

W ramach całego projektu koszty kwalifikowalne stanowią kwotę: 82 562,96 zł brutto (kwota 15 360,82 zł brutto stanowi koszt niekwalifikowalny, ponieważ w budynku wynajmowanym przez turystów mieszka Wnioskodawca, zatem konieczne było wyłączenie kosztów, które bezpośrednio nie dotyczą części turystycznej – wyłączono je na podstawie współczynnika powierzchni. Dodatkowym kosztem w ramach projektu jest jeszcze koszt nadzoru budowlanego oraz koszt sporządzenia kosztorysu na łączną sumę 750 zł brutto – daje to łącznie sumę 98 673,78 zł brutto). W ramach tych kosztów kwalifikowalnych projektu (82 562,96 zł brutto) podatek VAT stanowi 15 438,61 zł.

Wnioskodawca nigdy nie był płatnikiem podatku VAT, zatem opracowując projekt budżet został skonstruowany w kwotach brutto, ponieważ Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość zwrotu tego podatku (jeśli Wnioskodawca miałby taką możliwość to wówczas budżet byłby w kwotach netto, a podatek VAT byłby kosztem niekwalifikowalnym, zatem jego koszt nie zostałby pokryty ze środków pochodzących z dotacji).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do świadczenia usług nieopodatkowanych podatkiem VAT, gdyż są to usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 46, punkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług) – działalność prowadzona jest w domu prywatnym. Faktury dokumentujące wydatki zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć zapłacony podatek VAT – w związku z tym VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym... (oznaczone jako pytanie nr 2 wniosku ORD-IN)

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), nie będzie mógł odliczyć zapłaconego podatku VAT, ponieważ nie jest płatnikiem tego podatku – zwolnienie z tego podatku przysługuje Wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 113 ust. 1 zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Wnioskodawca nie przekracza takiego poziomu sprzedaży, więc jest zwolniony z konieczności płacenia podatku VAT. W związku z czym realizując projekt dofinansowany z PROW nie będzie mógł odzyskać zapłaconego podatku, więc podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym projektu.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, więc nie będzie mógł odliczyć podatku od wystawionych faktur. Dodatkowo usługi, które świadczy są zwolnione od podatku, gdyż są to usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 46, punkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług) – działalność prowadzona jest w domu prywatnym Wnioskodawcy, a usługi polegają wyłącznie na wynajęciu pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ wyjaśnia, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ....

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi gościnnych w ... (ul. ...). Firma Wnioskodawcy („Kwatery turystyczne”) dysponuje 5 pokojami i może przyjąć maksymalnie 12 gości. W związku z faktem, iż budynek, w którym udostępniane są pokoje, nie jest przystosowany do świadczenia usług w okresie zimowym – Wnioskodawca zawieszał prowadzoną działalność w okresie od listopada do marca. Aby zmienić tę sytuację i prowadzić działalność przez cały rok Wnioskodawca rozpocznie realizację projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ..., poprzez wykonanie robót termomodernizacyjnych (m.in. ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej) i zakup wyposażenia do prowadzonych kwater (telewizory, łóżka i materace), co wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz pozwoli udostępniać kwatery przez cały rok. Główne działania projektu będą dotyczyły wykonania prac termomodernizacyjnych (m.in. wymiana pokrycia dachowego, wymiana posadzki i podłoża na tarasie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), dzięki temu znacznie zmieni się jakość świadczonych usług. Dodatkowo w celu podniesienia standardu w udostępnianych pokojach i zwiększenia konkurencyjności działalności Wnioskodawcy zostaną zakupione telewizory plazmowe do wszystkich 5 pokoi, które są udostępniane dla turystów, a także 2 nowe dwuosobowe łóżka. Operacja przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług noclegowych wynajmowanych turystom odwiedzającym obszar LGD ....

Powyżej opisany projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2014 roku do końca marca 2015 roku. Jego łączna wartość to 98 673,78 zł brutto. Projekt otrzymał dotację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, którą przyznał Urząd Marszałkowski Województwa ... poprzez Departament .... Projekt modernizacji „Kwater Turystycznych” będzie polegał na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, w skład których będą wchodziły następujące działania: wymiana pokrycia dachowego, co będzie związane z montażem folii dachowej wiatroizolacyjnej na całej powierzchni dachu, wymiana posadzki i podłoża na tarasie, wymiana balustrad na tarasach i schodach, wymiana podłóg i oczyszczenie posadzek w 3 pokojach i na klatce schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian. Dodatkowo w celu poprawienia standardu świadczonych usług dokupione zostaną: dwa podwójne łóżka do 2 pokoi i 2 materace, 5 telewizorów plazmowych do każdego z pokoi gościnnych.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do świadczenia usług nieopodatkowanych podatkiem VAT, gdyż są to usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe – działalność prowadzona jest w domu prywatnym. Faktury dokumentujące wydatki zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż – jak wynika z wniosku – zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ..., ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w .... Natomiast wniosek w zakresie uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP2/4512-6/15/RSz | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP1/443-1159/14/LSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.