IPTPP2/443-940/14-7/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ... oraz uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi gościnnych w ... (ul. ...). Firma Wnioskodawcy („Kwatery turystyczne”) dysponuje 5 pokojami i może przyjąć maksymalnie 12 gości. W związku z faktem, iż budynek, w którym udostępniane są pokoje, nie jest przystosowany do świadczenia usług w okresie zimowym – Wnioskodawca zawieszał prowadzoną działalność w okresie od listopada do marca. Aby zmienić tę sytuację i prowadzić działalność przez cały rok Wnioskodawca rozpocznie realizację projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ..., poprzez wykonanie robót termomodernizacyjnych (m.in. ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej) i zakup wyposażenia do prowadzonych kwater (telewizory, łóżka i materace), co wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz pozwoli udostępniać kwatery przez cały rok. Główne działania projektu będą dotyczyły wykonania prac termomodernizacyjnych (m.in. wymiana pokrycia dachowego, wymiana posadzki i podłoża na tarasie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), dzięki temu znacznie zmieni się jakość świadczonych usług. Dodatkowo w celu podniesienia standardu w udostępnianych pokojach i zwiększenia konkurencyjności działalności Wnioskodawcy zostaną zakupione telewizory plazmowe do wszystkich 5 pokoi, które są udostępniane dla turystów, a także 2 nowe dwuosobowe łóżka, które umożliwią swobodne wynajmowanie pokoi – dotychczasowe wyposażenia są nieco małe, dlatego wymiana łóżek również wpłynie na komfort i standard wynajmowanych pokoi. Rezultatami projektu będzie udostępnianie kwater w ciągu całego roku (dotychczas działalność była zawieszana na okres zimowy, ponieważ budynek nie był odpowiednio przystosowany – brak ocieplenia ścian i dachu, stare nieszczelne okna i drzwi). Po przeprowadzeniu odpowiednich prac modernizacyjnych i udostępnianiu kwater przez cały rok wzrośnie dochód Wnioskodawcy. Operacja przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług noclegowych wynajmowanych turystom odwiedzającym obszar LGD ....

Powyżej opisany projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2014 roku do końca marca 2015 roku. Jego łączna wartość to 98 673,78 zł brutto. Projekt otrzymał dotację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, którą przyznał Urząd Marszałkowski Województwa ... poprzez Departament ....

Projekt modernizacji „Kwater Turystycznych” będzie polegał na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, w skład których będą wchodziły następujące działania:

  1. wymiana pokrycia dachowego, co będzie związane z montażem folii dachowej wiatroizolacyjnej na całej powierzchni dachu (103,55 m2) – koszt całkowity prac: 17 328,10 zł netto (21 313,56 zł brutto),
  2. wymiana posadzki i podłoża na tarasie (powierzchnia 20,32 m2) – całkowity koszt prac: 11 360,94 zł netto (13 973,96 zł brutto),
  3. wymiana balustrad na tarasach i schodach – całkowity koszt prac: montaż 15,56 m balustrad – 8 850,84 zł netto (10 886,53 zł brutto),
  4. wymiana podłóg i oczyszczenie posadzek w 3 pokojach i na klatce schodowej – całkowity koszt prac: 9 182,66 zł netto (11 294,67 zł brutto),
  5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – całkowity koszt prac: 4 275,82 zł netto (5 259,26 zł brutto),
  6. docieplenie ścian – całkowity koszt prac: 21 629,92 zł netto (26 604,80 zł brutto).

Dodatkowo w celu poprawienia standardu świadczonych usług dokupione zostaną:

  1. dwa podwójne łóżka do 2 pokoi – 140x200 i 2 materace – całkowity koszt brutto 6 495,00 (w tym VAT – 1 214,51 zł),
  2. zakup 5 telewizorów plazmowych do każdego z pokoi gościnnych (42-calowe) – całkowity koszt brutto: 2 096,00 zł w tym VAT – 391,94 zł).

W ramach całego projektu koszty kwalifikowalne stanowią kwotę: 82 562,96 zł brutto (kwota 15 360,82 zł brutto stanowi koszt niekwalifikowalny, ponieważ w budynku wynajmowanym przez turystów mieszka Wnioskodawca, zatem konieczne było wyłączenie kosztów, które bezpośrednio nie dotyczą części turystycznej – wyłączono je na podstawie współczynnika powierzchni. Dodatkowym kosztem w ramach projektu jest jeszcze koszt nadzoru budowlanego oraz koszt sporządzenia kosztorysu na łączną sumę 750 zł brutto – daje to łącznie sumę 98 673,78 zł brutto). W ramach tych kosztów kwalifikowalnych projektu (82 562,96 zł brutto) podatek VAT stanowi 15 438,61 zł.

Wnioskodawca nigdy nie był płatnikiem podatku VAT, zatem opracowując projekt budżet został skonstruowany w kwotach brutto, ponieważ Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość zwrotu tego podatku (jeśli Wnioskodawca miałby taką możliwość to wówczas budżet byłby w kwotach netto, a podatek VAT byłby kosztem niekwalifikowalnym, zatem jego koszt nie zostałby pokryty ze środków pochodzących z dotacji).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do świadczenia usług nieopodatkowanych podatkiem VAT, gdyż są to usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 46, punkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług) – działalność prowadzona jest w domu prywatnym. Faktury dokumentujące wydatki zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć zapłacony podatek VAT – w związku z tym VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym... (oznaczone jako pytanie nr 2 wniosku ORD-IN)

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), nie będzie mógł odliczyć zapłaconego podatku VAT, ponieważ nie jest płatnikiem tego podatku – zwolnienie z tego podatku przysługuje Wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 113 ust. 1 zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Wnioskodawca nie przekracza takiego poziomu sprzedaży, więc jest zwolniony z konieczności płacenia podatku VAT. W związku z czym realizując projekt dofinansowany z PROW nie będzie mógł odzyskać zapłaconego podatku, więc podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym projektu.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, więc nie będzie mógł odliczyć podatku od wystawionych faktur. Dodatkowo usługi, które świadczy są zwolnione od podatku, gdyż są to usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 46, punkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług) – działalność prowadzona jest w domu prywatnym Wnioskodawcy, a usługi polegają wyłącznie na wynajęciu pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ wyjaśnia, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ....

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi gościnnych w ... (ul. ...). Firma Wnioskodawcy („Kwatery turystyczne”) dysponuje 5 pokojami i może przyjąć maksymalnie 12 gości. W związku z faktem, iż budynek, w którym udostępniane są pokoje, nie jest przystosowany do świadczenia usług w okresie zimowym – Wnioskodawca zawieszał prowadzoną działalność w okresie od listopada do marca. Aby zmienić tę sytuację i prowadzić działalność przez cały rok Wnioskodawca rozpocznie realizację projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ..., poprzez wykonanie robót termomodernizacyjnych (m.in. ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej) i zakup wyposażenia do prowadzonych kwater (telewizory, łóżka i materace), co wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz pozwoli udostępniać kwatery przez cały rok. Główne działania projektu będą dotyczyły wykonania prac termomodernizacyjnych (m.in. wymiana pokrycia dachowego, wymiana posadzki i podłoża na tarasie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), dzięki temu znacznie zmieni się jakość świadczonych usług. Dodatkowo w celu podniesienia standardu w udostępnianych pokojach i zwiększenia konkurencyjności działalności Wnioskodawcy zostaną zakupione telewizory plazmowe do wszystkich 5 pokoi, które są udostępniane dla turystów, a także 2 nowe dwuosobowe łóżka. Operacja przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług noclegowych wynajmowanych turystom odwiedzającym obszar LGD ....

Powyżej opisany projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2014 roku do końca marca 2015 roku. Jego łączna wartość to 98 673,78 zł brutto. Projekt otrzymał dotację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, którą przyznał Urząd Marszałkowski Województwa ... poprzez Departament .... Projekt modernizacji „Kwater Turystycznych” będzie polegał na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, w skład których będą wchodziły następujące działania: wymiana pokrycia dachowego, co będzie związane z montażem folii dachowej wiatroizolacyjnej na całej powierzchni dachu, wymiana posadzki i podłoża na tarasie, wymiana balustrad na tarasach i schodach, wymiana podłóg i oczyszczenie posadzek w 3 pokojach i na klatce schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian. Dodatkowo w celu poprawienia standardu świadczonych usług dokupione zostaną: dwa podwójne łóżka do 2 pokoi i 2 materace, 5 telewizorów plazmowych do każdego z pokoi gościnnych.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do świadczenia usług nieopodatkowanych podatkiem VAT, gdyż są to usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe – działalność prowadzona jest w domu prywatnym. Faktury dokumentujące wydatki zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż – jak wynika z wniosku – zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w ..., ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest: Modernizacja i podniesienie standardu „Kwater Turystycznych” w .... Natomiast wniosek w zakresie uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.