IPTPP2/443-938/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „X”, uznania wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektu „Y” za czynność podlegającą opodatkowaniu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Y”
IPTPP2/443-938/14-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. opodatkowanie
 3. podstawa opodatkowania
 4. projekt
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X” – jest nieprawidłowe,
 • uznania wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektu pn. „Y” za czynność podlegającą opodatkowaniu – jest prawidłowe,
 • określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X”, uznania wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektu pn. „Y” za czynność podlegającą opodatkowaniu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y” jak również uznania podatku od towarów i usług za koszt kwalifikowalny przy realizacji projektu pn. „X”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska do drugiej części sformułowanego we wniosku pytania oznaczonego numerem 3 oraz wpłatę brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorstwo pod nazwą ..... (Wnioskodawca) jest partnerem w dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.1, które są objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

 1. Projekt pn. „X”. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przypada na okres 01.12.2013 – 30.06.2015. Umowa jest zawarta pomiędzy Liderem projektu Instytucją „X” a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 3 marca 2014 r.
 2. Projekt pn. „Y”. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przypada na okres 01.03.2014 - 30.06.2015. Umowa jest zawarta pomiędzy Liderem projektu Instytucją „X” a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Partner projektu – Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z. Ponadto firma osiąga przychody podlegające opodatkowaniu z następujących dziedzin 41.10.Z., 47.21.Z., 47.91.Z., 68.10.Z., 68.20.Z., 68.32.Z., 82.92.Z., 96.02.Z.

Oba projekty są finansowane w 85% ze środków europejskich, a w 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego. Projekty są objęte regułami pomocy publicznej - de minimis.

Projekt nr 1.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu znajomości ekoptematyki, świadomości ekologicznej i sposobów prowadzenia firmy przyjaznej środowisku w 80 firmach z sektora MMŚP poprzez wzrost kompetencji i wiedzy z zakresu ekologii. Realizację celu umożliwiają działania przewidziane w projekcie (szkolenia i doradztwo). Szkoleniami objęte są firmy z sektora MMŚP z województwa ....... Zakres szkoleń obejmuje wzrost kompetencji w zakresie gospodarki odpadami, kategoryzacji odpadów, likwidacji odpadów, składowania odpadów, prawa wodnego, problematyki oczyszczania i uzdatniania wody, ochrony powietrza, emisji zanieczyszczeń powietrza, odnawialnych źródeł energii, ekologicznej marki produktu, certyfikatów ekologicznych, opakowań przyjaznych środowisku, ekologicznego wizerunku firmy, ekoinnowacji procesów produkcyjnych, ISO 14001, metod pomiaru energochłonności, postępowania z nieczystościami chemicznymi, płynnymi, zgodności działań firmy z przepisami ekologii, marketingu ekologicznego, zielonych zamówień publicznych itp. W projekcie przewidziano także analizę potrzeb uczestników szkoleń w zakresie rozwiązań proekologicznych oraz doradztwo w zakresie opracowania planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych.

Dofinansowanie z PARP stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Budżet projektu został ujęty w kwotach niezawierających podatku VAT ze względu na zapisy określone w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, następującej treści: „Na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, za niekwalifikowalne z EFS w ramach PO KL uznaje się ...: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;” oraz „Zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).

Dodatkowo na etapie podpisania umowy o dofinansowanie oraz przy rozliczaniu kolejnych transz dofinansowania, zarówno Lider jak i Partner projektu przedstawili oświadczenie, które potwierdza, iż realizując powyższy projekt odzyskują poniesiony koszt podatku VAT, który to koszt nie stanowi wydatku kwalifikowalnego. Zarówno Lider jak i Partner są czynnymi podatnikami VAT.

Partner w projekcie odpowiedzialny jest za realizację i ponoszenie większości wydatków. Odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań:

 • Szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwiązań proekologicznych (Partner - 100% wydatków zadania)
 • ...... - szkolenia (Lider - zakup sprzętu potrzebnego do realizacji szkoleń (0,13% wydatków zadania), Partner - koszty przeprowadzenia wszystkich szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, wynajem sal szkoleniowych, wyżywienie uczestników szkoleń (99,87% wydatków zadania).
 • ...... - doradztwo (Partner - 100 % wydatków zadania).
 • Zarządzanie projektem (Lider - koszt zatrudnienia specjalisty ds. rekrutacji i finansów, teczki, notesy dla uczestników szkoleń, materiały promocyjne, audyt projektu (16,40% wydatków zadania), Partner - koszt zatrudnienia pozostałych 3 osób tworzących zespół projektu, zakup sprzętu (laptop, rzutnik, flipchart, urządzenie wielofunkcyjne, system operacyjny pakiet MS Office, ogłoszenia prasowe (83,60% wydatków zadania)).

Partner w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiąga sprzedaż opodatkowaną w stawce 5% i 8%, natomiast większość usług i towarów wskazanych powyżej, za które płaci usługodawcom realizującym poszczególne zadania w projekcie jest w stawce 23%.

Celem realizacji projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, Partner będzie nabywał usługi i towary od podmiotów zewnętrznych, czyli usługi szkoleniowe, usługi organizacji szkoleń, usługi dotyczące zarządzania projektem. Faktury z wykazaną kwotą VAT naliczonego i inne dopuszczone prawem dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, o których mowa powyżej wystawiane są osobno na Partnera i na Lidera przez firmy wybrane w drodze zapytań ofertowych do realizacji poszczególnych zadań merytorycznych przewidzianych w projekcie. Wydatki za realizację, których odpowiedzialny jest Partner pokrywane są z transz wsparcia przekazywanych na konto Partnera, które otrzymuje Lider projektu na podstawie przedłożonych do PARP wniosków o płatność. Celem otrzymanego dofinansowania jest jedynie sfinansowanie kosztów działalności a poniesionych w związku z realizacją projektu PO KL. Udział uczestników w projekcie i przekazanie efektów działalności zarówno Lidera jak i Partnera w projekcie jest nieodpłatne.

Projekt nr 2

Projekt ma na celu poprawę innowacyjności przedsiębiorstw zrzeszonych w .... dzięki wzrostowi kompetencji z zakresu ekologii. Realizację celu umożliwiają działania przewidziane w projekcie (szkolenia i doradztwo). Szkoleniami objęte są firmy zrzeszone w....., które uzyskują coraz gorsze wyniki finansowe, zostały zdiagnozowane jako potrzebujące wdrożenia działań proekologicznych, wyraziły chęć udziału w projekcie. Zakres szkoleń obejmuje tematykę związaną: z gospodarką odpadami, kategoryzacją odpadów, składowaniem odpadów, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, warunkami uzyskania dotacji na odnawialne źródła energii, budowaniem ekologicznej marki, przewagą rynkową związaną i wynikającą z ekologicznej marki produktu, ekoinnowacjami procesów produkcyjnych, zastosowaniem ekoinnowacji w produkcji, ochroną środowiska naturalnego, metodami pomiaru energochłonności, postępowaniem z odpadami, ISO, itp. W projekcie przewidziano także analizę potrzeb uczestników szkoleń w zakresie rozwiązań proekologicznych oraz doradztwo w zakresie opracowania planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych.

Dofinansowanie z PARP stanowi 81,21 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałą część stanowi wkład własny (14,29% Lider, 85,71% Partner). Wkład własny w projekcie wniesiony jest w postaci wynagrodzeń pracowników skierowanych na szkolenia (98,33%) oraz w formie gotówkowej (1,67%). Projekt jest skierowany do konkretnych przedsiębiorstw, które we wniosku o dofinansowanie zostały wskazane z nazwy. Z góry też został określony udział procentowy każdego przedsiębiorstwa w projekcie, a także wkład własny w postaci wynagrodzeń poszczególnych firm oraz wkład gotówkowy, który każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest wpłacić na konto Partnera.

Budżet projektu został ujęty w kwotach niezawierających podatku VAT ze względu na zapisy określone w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, następującej treści: „Na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, za niekwalifikowalne z EFS w ramach PO KL uznaje się ...: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;” oraz „Zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).

Dodatkowo na etapie podpisania umowy o dofinansowanie oraz przy rozliczaniu kolejnych transz dofinansowania, zarówno Lider jak i Partner projektu przedstawili oświadczenie, które potwierdza, iż realizując powyższy projekt odzyskują poniesiony koszt podatku VAT, który to koszt nie stanowi wydatku kwalifikowalnego. Zarówno Lider jak i Partner są czynnymi podatnikami VAT.

Partner w projekcie odpowiedzialny jest za realizację i ponoszenie większości wydatków Odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań:

 • Szkolenia z zakresu rozwiązań proekologicznych (Lider - koszt wynajęcia sal szkoleniowych - 5,36% wydatków zadania, Partner - koszty przeprowadzenia wszystkich szkoleń, koszt materiałów szkoleniowych, koszty wyżywienia uczestników szkolenia, wkład własny w postaci wynagrodzeń (94,64% wydatków zadania).
 • Doradztwo z zakresu rozwiązań proekologicznych (Partner - 100% wydatków zadania).
 • Zarządzanie projektem (Lider - koszt zatrudnienia 1 członka zespołu projektu, zakup laptopów, system operacyjny, pakiet MS Office, (54,67% wydatków zadania), Partner - koszt zatrudnienia 1 członka zespołu projektu, koszt audytu, roll-up, tablice informacyjne, druk certyfikatów (45,33% wydatków zadania)).

Partner w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiąga sprzedaż opodatkowaną w stawce 5% i 8%, natomiast większość usług i towarów wskazanych powyżej, za które płaci usługodawcom realizującym poszczególne zadania w projekcie, jest w stawce 23%. Faktury z wykazaną kwotą VAT naliczonego i inne dopuszczone prawem dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, o których mowa powyżej wystawiane są osobno na Partnera i na Lidera przez firmy wybrane w drodze zapytań ofertowych do realizacji poszczególnych zadań merytorycznych przewidzianych w projekcie. Wydatki za realizację, których odpowiedzialny jest Partner pokrywane są z transz wsparcia przekazywanych na konto Partnera, które otrzymuje Lider projektu na podstawie przedłożonych do PARP wniosków o płatność. Łączna kwota otrzymanego przez Wnioskodawcę/Partnera z tytułu realizacji Projektu wkładu własnego oraz dotacji rozwojowej przekazywanej z PARP nie przekracza kwoty faktycznie poniesionych kosztów. W związku z organizacją szkoleń Partner nie będzie osiągał zysku. Reasumując przyznane dofinansowanie i wkład własny w całości będą pokrywać poniesione przez realizatorów koszty Projektu.

Oba projekty i realizowane w ramach nich działania są z zasady niedochodowe, czyli nie generują nadwyżki finansowej. Środki finansowe otrzymywane są tylko do wysokości ponoszonych kosztów związanych z realizacją projektu (niezawierającymi podatku VAT). Zarówno Lider jak i Partner realizując poszczególne działania w projekcie nie czerpią żadnych korzyści finansowych. Jedyną opłatą poza otrzymanym dofinansowaniem jest wnoszony przez przedsiębiorstwa wkład własny za udział w projekcie nr 2.

Zarówno Lider jak i Partner zobowiązał się do zachowania trwałości projektów, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/199928, o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej tak stanowią. Ma również obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

Mając na uwadze powyższe Partner projektu realizując działania, za które jest odpowiedzialny w obu projektach ponosi wydatki, które są udokumentowane fakturami VAT, w kwotach brutto (zawierających podatek VAT), a dofinansowanie z PARP pokrywa wartość netto wszystkich wydatków. Ze względu na zapisy wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które regulują kwalifikowalność wszystkich wydatków związanych z realizacją projektów, Partner uznał, że nie ma prawa uwzględnić podatku VAT zawartego w kosztach związanych z projektem jako kosztu kwalifikowalnego, ponieważ jako czynny podatnik VAT posiada możliwość odliczenia VAT zawartego w realizowanych w projekcie wydatkach.

Ze względu na zapisy określone w ustawie VAT Partner ma natomiast wątpliwości czy ma prawo do odliczenia VAT zawartego w zakupach związanych z realizowanym projektem w deklaracji VAT składanej do Urzędu Skarbowego.

W piśmie z dnia 24 lutego 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych wdrażanych w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Programu upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego 20 lutego 2008 r. Wytyczne te zostały opracowane w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) oraz pkt 2, 3 Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL będzie służył przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.: instytucje rynku, instytucje promocji i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, instytucje otocznia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty. Jednostki składające wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają szansę otrzymać bezzwrotną pomoc finansową na realizację całego planowanego przedsięwzięcia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie realizowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i poszczególnych grup społecznych. Przedmiotowe projekty, których dotyczy zapytanie o interpretację realizowane są w ramach priorytetu II, a wybrane zostały do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie konkursowym.
 2. Realizując zadania przewidziane w projekcie nr 1 Wnioskodawca, który jest Partnerem w projekcie nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu, w związku z tym zakupy towarów i usług dokonane w ramach projektu wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Środki z dofinansowania przekazywane Partnerowi przez Lidera projektu na konto bankowe pokrywają tylko i wyłącznie koszty ponoszone przez Partnera w związku z realizacją poszczególnych zadań. Realizując zadania przewidziane w projekcie nr 2 Wnioskodawca, który jest Partnerem w projekcie wykonuje czynności podlegające podatkowaniu. Obrót podlegający opodatkowaniu stanowią tutaj kwoty wkładów własnych przekazywane świadczącemu usługę (Partnerowi) przez przedsiębiorców kierujących swoich pracowników na określone szkolenia. Dofinansowanie otrzymane przez Partnera nie ma wpływu na cenę usługi szkoleniowej, ponieważ służy pokryciu kosztów związanych z realizacją projektu. Dotacja (dofinansowanie) nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów, nie stanowi więc obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 3. Wydatki związane z realizacją projektu nr 1 nie są związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki związane z realizacją projektu nr 2 są związane z czynnościami, w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym, że dotacja nie jest obrotem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast wkład własny jest opodatkowany stawką VAT 23% - nie ma możliwości wyodrębnienia zakresu, w jakim zakupione towary i usługi związane z projektem są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji należy zastosować art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc kwotę podatku należnego obniżyć o kwotę podatku naliczonego proporcją zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, którą ustala się wg art. 90 ust. 3 tejże ustawy.
 4. Wnioskodawca jako Partner w projekcie nr 1 realizując zadania w projekcie, do których jest zobowiązany nie przekazuje własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Środki finansowe przekazywane są Partnerowi przez Lidera projektu i stanowią finansowanie poszczególnych kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonywaniem zadań w projekcie, określonych w umowie partnerskiej.Wnioskodawca jako Partner w projekcie nr 2 realizując zadania w projekcie, do których jest zobowiązany nie przekazuje własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Środki finansowe przekazywane są Partnerowi przez Lidera projektu i stanowią finansowanie poszczególnych kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonywaniem zadań w projekcie, określonych w umowie partnerskiej.
 5. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu nr 1 będą zarówno Lider jak i Partner z uwzględnieniem następującego podziału:
  • zakupiona w ramach projektu kamera, dyktafon, aparat fotograficzny - własność Lidera projektu,
  • zakupione w ramach projektu laptopy (szt. 4), rzutnik, flipchart, urządzenie wielofunkcyjne, tablica informacyjna, roll-up - własność Partnera projektu. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu nr 2 będą zarówno Lider jak i Partner z uwzględnieniem następującego podziału:
   • zakupione w ramach projektu laptopy (szt. 2) - własność Lidera projektu,
   • zakupione w ramach projektu roll-up, tablice informacyjne - własność Partnera projektu.

Poza zakupionymi ww. składnikami majątku w ramach projektu nr 1 oraz projektu nr 2 w wyniku realizacji ww. projektów nie powstał żaden majątek.

 1. Mienie powstałe w wyniku projektu nr 1 wskazane powyżej nie zostanie przekazane innemu podmiotowi. Mienie powstałe w wyniku projektu nr 2 wskazane powyżej nie zostanie przekazane innemu podmiotowi.
 2. Warunki umowy o dofinansowanie projektu nr 1:
  • Strony Umowy o dofinansowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca, Lider projektu - Beneficjent Pomocy.
  • Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi wsparcie na realizację projektu w kwocie 1.900.093,15 PLN: 85% wsparcia w formie płatności ze środków europejskich, 15% kwoty wsparcia w formie dotacji celowej z budżetu krajowego.
  • Instytucja Wdrażająca w ramach kwoty wsparcia udzieliła Beneficjentowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis na realizację projektu w kwocie 12.400,00 PLN.
  • Koszty pośrednie projektu rozliczane są ryczałtem i stanowią nie więcej niż 7% poniesionych wydatków.
  • Beneficjent i partner prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków związanych z realizacją projektu.
  • Wsparcie na realizację projektu przekazywane jest Beneficjentowi w transzach zgodnie z harmonogramem płatności po uprzednim zatwierdzeniu wniosku o płatność.
  • Środki pochodzące z transz wsparcia przewidziane na realizację zadań w danym okresie przekazywane są na konto Partnera przez Lidera projektu.
  • Wszelkie płatności pomiędzy Liderem a Partnerem powinny być dokonywane za pośrednictwem konta bankowego.
  • Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco oraz umowa poręczenia cywilnego podpisana przez Partnera składana przez Beneficjenta przed wypłatą pierwszej transzy wsparcia.
  • Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 2020 roku.

Zapisy umowy o dofinansowanie są zgodne z wzorem umowy o dofinansowanie załączonym na stronie www.parp.gov.pl, Dokumentacja konkursowa poddziałania 2.1.1 "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych, http://pokl. parp.gov.pl/index/index/2212.

Warunki umowy o dofinansowanie projektu nr 2:

 • Strony Umowy o dofinansowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca, Lider projektu - Beneficjent Pomocy.
 • Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi wsparcie na realizację projektu w kwocie 436.756,67 PLN: 85% wsparcia w formie płatności ze środków europejskich, 15% kwoty wsparcia w formie dotacji celowej z budżetu krajowego.
 • Instytucja Wdrażająca w ramach kwoty wsparcia udzieliła Beneficjentowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis na realizację projektu w kwocie 3.700,00 PLN.
 • Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 101.486,74 PLN z następujących źródeł:
  • Partner projektu, wkład prywatny 14.503,68 PLN.
  • Lider projektu, wkład prywatny 86.583,06 PLN.
 • Koszty pośrednie projektu rozliczane są ryczałtem i stanowią nie więcej niż 8% poniesionych wydatków.
 • Beneficjent i Partner prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków związanych z realizacją projektu.
 • Wsparcie na realizację projektu przekazywane jest Beneficjentowi w transzach zgodnie z harmonogramem płatności po uprzednim zatwierdzeniu wniosku o płatność.
 • Środki pochodzące z transz wsparcia przewidziane na realizację zadań w danym okresie przekazywane są na konto Partnera przez Lidera projektu.
 • Środki wkładu własnego wnoszone w formie pieniężnej wpłacane są na konto Partnera.
 • Wszelkie płatności pomiędzy Liderem a Partnerem powinny być dokonywane za pośrednictwem konta bankowego.
 • Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco oraz umowa poręczenia cywilnego podpisana przez Partnera składana przez Beneficjenta przed wypłatą pierwszej transzy wsparcia.
 • Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 2020 roku.

Zapisy umowy o dofinansowanie są zgodne z wzorem umowy o dofinansowanie załączonym na stronie www.parp.gov.pl, Dokumentacja konkursowa poddziałania 2.1.1 "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych, http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2212.

 1. Dotacji otrzymanej na realizację projektu nr l nie da się powiązać z konkretną usługą świadczoną przez Wnioskodawcę/ Partnera w projekcie (usługa szkoleniowa, doradcza). Otrzymywana dotacja jest przeznaczona na różnego rodzaju koszty ponoszone przez Partnera i Lidera w ramach realizacji projektu, np. koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, koszty administracyjne, na pokrycie bezpośrednich kosztów szkoleń, doradztwa itp. Dotacji otrzymanej na realizację projektu nr 2 nie da się powiązać z konkretną usługą świadczoną przez Wnioskodawcę/Partnera w projekcie (usługa szkoleniowa, doradcza). Otrzymywana dotacja jest przeznaczona na różnego rodzaju koszty ponoszone przez Partnera i Lidera w ramach realizacji projektu, np. koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, koszty administracyjne, na pokrycie bezpośrednich kosztów szkoleń, doradztwa itp.
 2. Dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług realizowanych przez Wnioskodawcę w projekcie nr 1, gdyż została ona przyznana na szereg czynności realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach projektu. Nie stanowi dopłaty do ceny usługi. Dotacja stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu.Dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług realizowanych w projekcie nr 2, gdyż została ona przyznana na szereg czynności realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach projektu. Nie stanowi dopłaty do ceny usługi. Środki płacone przez przedsiębiorców biorących udział w projekcie stanowią uzupełnienie do 100% wartości kosztów realizacji projektu. Otrzymane z dofinansowania środki nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług oraz nie będą stanowiły dopłaty do ich ceny, bowiem będą stanowiły ogólne dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanego projektu, środki te nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 3. Dofinansowania przyznane na realizację zarówno projektu nr 1 jak i projektu nr 2 zostały przyznane i są przekazywane na pokrycie kosztów działalności Wnioskodawcy jako Partnera w obu projektach.
 4. Podczas realizacji projektu nr 2 niezbędne jest wniesienie wkładu własnego. Wkład ten wnoszony jest w postaci wynagrodzeń i w postaci gotówki. Wysokość wkładu własnego przedsiębiorców biorących udział w szkoleniach uzależniona jest od statusu przedsiębiorcy (czy jest mikroprzedsiębiorcą, czy małym, czy średnim przedsiębiorcą) oraz od intensywności pomocy publicznej udzielonej konkretnemu przedsiębiorcy w projekcie, intensywność pomocy wynosi 80% w przypadku firm mikro i małych oraz 70% w przypadku średnich firm. Wkład własny w postaci wynagrodzeń obliczany jest mnożąc liczbę osobogodzin każdej firmy w szkoleniach przez najniższe średnie wynagrodzenie obliczone oddzielnie dla każdej kategorii firm, niezbędne do osiągnięcia wymaganego wkładu własnego. Wysokość wymaganego wkładu własnego wynika z wyliczenia poziomu dofinansowania zgodnego z regułami pomocy publicznej (i jej intensywności) dla każdej kategorii firm, w odniesieniu do ich proporcjonalnego udziału we wszystkich kosztach objętych pomocą publiczną w projekcie. Tak obliczony wkład własny w postaci wynagrodzeń nie pokrywa w całości puli niezbędnego wkładu prywatnego, zatem różnica jest pokrywana w postaci gotówki. Wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorcę za swój udział w szkoleniu ma charakter obowiązkowy.
 5. Wartość procentowa udziału każdej z firm w projekcie nr 2 jest różna i kształtuje się na poziomie od 2% do 18%. W przypadku kilku firm wkład własny w postaci gotówki nie został wniesiony, ponieważ wkład własny w postaci wynagrodzeń pokrył całą wartość ich wkładu własnego. W projekcie bierze udział 13 przedsiębiorców, a tylko 6 przedsiębiorców zobligowanych jest do wniesienia wkładu gotówkowego.
 6. Udział przedsiębiorców w szkoleniach realizowanych w projekcie nr 2 uzależniony jest od wniesienia przez nich wkładu własnego. Jest to jeden z warunków ich udziału w projekcie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podatnik (Partner) ma prawo odliczyć od VAT-u należnego od sprzedaży niezwiązanej z dofinansowanym projektem nr 1 PO KL podatek naliczony związany z zakupem towarów i usług służących realizacji projektu PO KL finansowanego ze „środków europejskich” i „dotacji celowej z budżetu krajowego”... Jeśli zapisy określone w ustawie VAT wykluczają takie prawo, to czy kwoty należne bezpośrednio Partnerowi z tytułu pracy wykonywanej w ramach realizowanego projektu nr 1 (organizacja szkoleń, doradztwa czynności związane z zarządzaniem projektem) - zgodnie z umową o dofinansowanie - powinny zawierać podatek VAT. W związku z tym, że celem dofinansowania otrzymanego przez Wnioskodawcę (Partnera) jest jedynie sfinansowanie kosztów działalności a poniesionych w związku z realizacją projektu PO KL, a nie osiąganie dochodów, to czy VAT zawarty w wydatkach związanych z realizacją projektu może zostać uznany przez PARP za kwalifikowalny...
 2. W sytuacji jeśli podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT związanego z wydatkami służącymi realizacji projektu od VAT należnego, to czy może on zrezygnować z możliwości odliczenia VAT w deklaracjach VAT i wnioskować do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o pokrywanie wydatków w kwotach brutto...
 3. Czy wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców w formie pieniężnej, w związku z ich udziałem w szkoleniach, który przeznaczony jest na pokrycie kosztów usług szkoleniowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu oraz czy wartość wnoszonego wkładu własnego należy traktować jako wartość brutto, ujętą jako wartość brutto na wystawionej fakturze...
 4. Czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatnik (Partner) ma prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego związanego z zakupami poniesionymi przez niego w związku z realizacją projektu na rzecz przedsiębiorców polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń... Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć wyłącznie VAT naliczony tylko w takiej części, za którą Partner otrzymuje od uczestników szkolenia wkład własny, który podlega opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1)

Partner jako instytucja odpowiedzialna za realizację działań przewidzianych w projekcie, jako czynny podatnik VAT ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych w ramach projektu. Ze względu na ten fakt naliczony podatek od towarów i usług (VAT), który jest zawarty w zakupach i usługach wykonanych w ramach projektu nie może być kwalifikowalny, ponieważ może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do postanowień art. 15.1. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Partner realizując wydatki przewidziane w budżecie ponosi je w kwotach brutto z uwzględnieniem podatku VAT. Prawna możliwość odliczenia VAT od sprzedaży opodatkowanej, jaką posiada Partner uniemożliwia mu kwalifikowanie VAT w projekcie. Podatek ten jest przez Partnera ponoszony (płacony w cenie wydatku) i jest dla niego dużym obciążeniem oraz nie ma przełożenia na przychody przez niego osiągane (ze względu na niekomercyjny charakter działań przewidzianych w projekcie). W związku z tym faktem podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w zakupach związanych z projektem.

W myśl zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Partner uznał, że ze względu na prawną możliwość odliczenia VAT nie ma podstaw do wykazania VAT jako wydatku kwalifikowalnego w budżecie projektu, a także podczas jego rozliczania.

Niniejsza interpretacja jest potrzebna, aby ponad wszelką wątpliwość zweryfikować czy Partner ma prawo do odliczenia VAT zawartego w zakupach związanych z realizowanym projektem. Jeżeli przepisy krajowe wykluczają/nie dają takiej możliwości, to Partner powinien mieć możliwość rozliczenia się z PARP w kwotach brutto (100% kosztów ponoszonych w ramach projektu). W innym przypadku nie mając możliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków w kwotach brutto (łącznie z VAT) w ramach środków przekazywanych przez PARP, a także nie mając prawnej możliwości ubiegania się o zwrot/odliczenie zapłaconego VAT-u z Urzędu Skarbowego, podatnik/Partner naraża się na ogromne straty finansowe, ponieważ realizując projekt nie osiąga żadnych korzyści finansowych.

Ad. 2)

Jeśli podatnik ma prawną możliwość odliczenia VAT związanego z wydatkami służącymi realizacji projektu od VAT-u należnego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykazuje VAT naliczony na deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego. Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym podatnik ma prawo otrzymać na konto bankowe. Wiąże się to z okresem oczekiwania i koniecznością wygospodarowania znacznej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczenie środków na podatek VAT w tej części, która nie jest pokrywana z dofinansowania.

W ocenie Wnioskodawcy, rezygnacja z możliwości odliczenia VAT, lub brak takiej możliwości pozwoliłoby na rozliczanie otrzymanego dofinansowania w wartościach brutto. Zaznaczyć należy, że zapisy wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków nie dają 100% pewności, że podatnik VAT czynny ma możliwość wykazania VAT jako wydatku kwalifikowalnego jeśli nie odliczy go w deklaracji VAT, ponieważ wytyczne nie precyzują w jakich konkretnie przypadkach (jeśli występuje brak prawnej możliwości odliczenia VAT) VAT może być uznany jako wydatek kwalifikowalny.

Jeśli natomiast ustawa VAT (czyli przepisy krajowe, o których mowa w przywołanych wytycznych) wykluczyłaby możliwość odliczenia VAT zawartego w wydatkach związanych z projektem od sprzedaży opodatkowanej związanej z działalnością gospodarczą, naruszałoby to w znacznym stopniu interes beneficjenta/podatnika, ponieważ podatek VAT ani nie zostanie uznany jako koszt kwalifikowalny, ani nie zostanie zwrócony/odliczony na normalnych zasadach, a będzie przez niego zapłacony w cenie towaru/usługi. Podatnik decydując się na realizację projektu naraża siebie i swoją firmę na straty finansowe, nie generując przy tym żadnego dochodu, czy nadwyżki finansowej.

Ad 3)

Wnioskodawca/Partner nabywa różnego rodzaju usługi (szkolenia, organizacja szkoleń, usługi doradztwa i inne), które później „odsprzedaje” na rzecz przedsiębiorców. W ocenie Partnera, wkład gotówkowy wniesiony przez przedsiębiorców celem sfinansowania szkoleń będzie stanowił podstawę opodatkowania usługi, opodatkowanej według standardowej stawki VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, powinien być on traktowany jako podmiot „odsprzedający” usługi szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przedmiotowej sytuacji, jedyną odpłatnością jaką Wnioskodawca/Partner otrzymuje od przedsiębiorców (a więc usługodawca od usługobiorców) jest wkład gotówkowy. Stąd też, to ten wkład gotówkowy powinien być traktowany jako podstawa opodatkowania sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę/Partnera na rzecz przedsiębiorców (wartość wkładu gotówkowego powinna być deklarowana jako podstawa opodatkowania VAT). Stanowisko to również zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w z dnia 26 marca 2013 r., sygn. IBPP1/443-1228/12/KJ: „Natomiast w kwestii wkładu własnego w postaci gotówki, tj. w sytuacji gdy nabywca usługi szkoleniowej dokonuje na rzecz Wnioskodawcy zapłaty za usługę stwierdzić należy, że zapłata ta jest związana z konkretnym konsumentem konkretnej usługi szkoleniowej, w związku z czym jest bezpośrednio związana ze świadczeniem usług szkoleniowych. Wpłata ta stanowi zatem wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług szkoleniowych. Wpłata ta stanowi zatem wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy o VAT, podlegających opodatkowaniu. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład własny w postaci gotówki stanowi obrót podlegający opodatkowaniu”.

Szkolenia będą częściowo finansowane przez samych przedsiębiorców - jest to tzw. wkład prywatny. Wkład prywatny wnoszony jest w formie mieszanej, tj. w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń (przedsiębiorców) oraz w postaci wkładów gotówkowych do Partnera z przeznaczeniem na realizację projektu, w tym m.in. na sfinansowanie i organizację szkoleń (wkłady gotówkowe). Wkłady gotówkowe zostaną pokryte ze środków prywatnych przedsiębiorców. W ocenie Wnioskodawcy będzie on traktowany jako podmiot „odsprzedający” usługi szkoleniowe w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o VAT usługi na rzecz przedsiębiorców.

Celem realizacji projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, Wnioskodawca będzie nabywał usługi i towary od podmiotów zewnętrznych. Dofinansowanie jakie Wnioskodawca otrzymuje ze środków unijnych na realizację projektu nie jest formą wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, jest ono przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu. Dotacja nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów. Dofinansowanie jakie otrzymuje Wnioskodawca na realizację projektu nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych w związku z realizacją projektu, zatem nie stanowi obrotu określonego w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast wpłaty wkładów gotówkowych dokonywanych ze środków prywatnych przedsiębiorców przeznaczonych na realizację projektu stanowią zatem wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu. Wkład własny przedsiębiorców jest związany z konkretnym konsumentem konkretnego programu szkoleniowego, w związku z tym jest bezpośrednio związany ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym, w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład pieniężny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a wysokość stosowanej stawki jest uzależniona od rodzaju świadczonej usługi, za którą należne jest wynagrodzenie w postaci wniesionego wkładu gotówkowego.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722, z późn. zrn.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że dla oceny tego czy przedmiotowe szkolenia są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, konieczne jest stwierdzenie:

 • czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,
 • czy są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków publicznych nie zalicza się do podstawy opodatkowania stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, tym samym nie podlega ona opodatkowaniu. Wynagrodzeniem dla Wnioskodawcy będzie wyłącznie wkład prywatny wnoszony przez przedsiębiorców w formie gotówkowej, stanowiący dla niego 100% ceny danego szkolenia. Tak więc nie można uznać, że kryterium finansowania ze środków publicznych przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, zostanie spełnione.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, świadczone usługi ze względu na brak wymogów dotyczących finansowania ze środków publicznych nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego we wskazanym przepisie. Zastosowanie znajdzie zatem podstawowa stawka podatku VAT, tj. 23%.

Nadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzowując własne stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 3 wskazał, iż zdaniem Wnioskodawcy wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców w formie pieniężnej, w związku z ich udziałem w szkoleniu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wkłady prywatne w postaci pieniężnej uczestnika szkolenia, stanowią obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Są bowiem związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego i są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Wkład własny w postaci gotówki jest opodatkowany stawką 23%. Zdaniem Wnioskodawcy wysokość wkładu własnego pieniężnego będzie widoczna jako wartość brutto na fakturze, do której odliczony powinien być podatek VAT według stawki 23 %.

W ocenie Zainteresowanego, wkłady pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie tych usług. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład pieniężny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Bowiem z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż na obrót składają się: kwota należna obejmująca całość świadczenie należnego od nabywcy (pomniejszona o kwotę podatku należnego). Tak więc otrzymany wkład pieniężny od przedsiębiorców stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 4)

W efekcie, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie powinno budzić wątpliwości, że Partner powinien mieć pełne prawo do odliczenia VAT z faktur za usługi związane z realizacją projektu polegającego na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń, które to następnie „odsprzedaje” na rzecz przedsiębiorców (i otrzymuje wkłady gotówkowe stanowiące wynagrodzenie/podstawę opodatkowania podlegającą opodatkowaniu VAT według standardowej stawki VAT).

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Tym samym Wnioskodawcy/Partnerowi przysługuje, na zasadach ogólnych przewidzianych w cyt. powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupami poniesionymi przez Partnera w związku z realizacją projektu na rzecz przedsiębiorców polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

W związku z faktem, iż otrzymane przez Partnera dofinansowanie nie będzie stanowiło obrotu podlegającego opodatkowaniu, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, związanych z realizacją projektu w tej części. Natomiast w pozostałej części, za którą otrzymuje od uczestników szkolenia wkład własny, który podlega opodatkowaniu, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia zapisów art. 86 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X” – jest nieprawidłowe,
 • uznania wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektu pn. „Y” za czynność podlegającą opodatkowaniu – jest prawidłowe,
 • określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y” – jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar lub usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Fundusz) będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest partnerem w dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego w latach 2007-2013, poddziałanie 2.1.1, które są objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

 1. Projekt pn. „....”. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przypada na okres 01.12.2013 – 30.06.2015. Umowa jest zawarta pomiędzy Liderem projektu Instytucją „X” a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 3 marca 2014 r.
 2. Projekt pn. „....”. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przypada na okres 01.03.2014 - 30.06.2015. Umowa jest zawarta pomiędzy Liderem projektu Instytucją „X” a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Oba projekty są finansowane w 85% ze środków europejskich, a w 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego. Projekty są objęte regułami pomocy publicznej - de minimis.

Projekt nr 1.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu znajomości ekoptematyki, świadomości ekologicznej i sposobów prowadzenia firmy przyjaznej środowisku w 80 firmach z sektora MMŚP poprzez wzrost kompetencji i wiedzy z zakresu ekologii. Realizację celu umożliwiają działania przewidziane w projekcie (szkolenia i doradztwo). Szkoleniami objęte są firmy z sektora MMŚP z województwa ..... Dofinansowanie z PARP stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Partner w projekcie odpowiedzialny jest za realizację i ponoszenie większości wydatków. Odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań:

 • Szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwiązań proekologicznych (Partner - 100% wydatków zadania)
 • ...... - szkolenia (Lider - zakup sprzętu potrzebnego do realizacji szkoleń (0,13% wydatków zadania), Partner - koszty przeprowadzenia wszystkich szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, wynajem sal szkoleniowych, wyżywienie uczestników szkoleń (99,87% wydatków zadania).
 • ...... - doradztwo (Partner - 100 % wydatków zadania).
 • Zarządzanie projektem (Lider - koszt zatrudnienia specjalisty ds. rekrutacji i finansów, teczki, notesy dla uczestników szkoleń, materiały promocyjne, audyt projektu (16,40% wydatków zadania), Partner - koszt zatrudnienia pozostałych 3 osób tworzących zespół projektu, zakup sprzętu (laptop, rzutnik, flipchart, urządzenie wielofunkcyjne, system operacyjny pakiet MS Office, ogłoszenia prasowe (83,60% wydatków zadania)).

Celem realizacji projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, Partner będzie nabywał usługi i towary od podmiotów zewnętrznych, czyli usługi szkoleniowe, usługi organizacji szkoleń, usługi dotyczące zarządzania projektem. Faktury z wykazaną kwotą VAT naliczonego i inne dopuszczone prawem dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, o których mowa powyżej wystawiane są osobno na Partnera i na Lidera przez firmy wybrane w drodze zapytań ofertowych do realizacji poszczególnych zadań merytorycznych przewidzianych w projekcie. Wydatki za realizację, których odpowiedzialny jest Partner pokrywane są z transz wsparcia przekazywanych na konto Partnera, które otrzymuje Lider projektu na podstawie przedłożonych do PARP wniosków o płatność. Celem otrzymanego dofinansowania jest jedynie sfinansowanie kosztów działalności a poniesionych w związku z realizacją projektu PO KL. Udział uczestników w projekcie i przekazanie efektów działalności zarówno Lidera jak i Partnera w projekcie jest nieodpłatne.

Projekt nr 2

Projekt ma na celu poprawę innowacyjności przedsiębiorstw zrzeszonych w .... dzięki wzrostowi kompetencji z zakresu ekologii. Realizację celu umożliwiają działania przewidziane w projekcie (szkolenia i doradztwo). Szkoleniami objęte są firmy zrzeszone w....., które uzyskują coraz gorsze wyniki finansowe, zostały zdiagnozowane jako potrzebujące wdrożenia działań proekologicznych, wyraziły chęć udziału w projekcie. Dofinansowanie z PARP stanowi 81,21 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałą część stanowi wkład własny (14,29% Lider, 85,71% Partner). Wkład własny w projekcie wniesiony jest w postaci wynagrodzeń pracowników skierowanych na szkolenia (98,33%) oraz w formie gotówkowej (1,67%). Projekt jest skierowany do konkretnych przedsiębiorstw, które we wniosku o dofinansowanie zostały wskazane z nazwy. Z góry też został określony udział procentowy każdego przedsiębiorstwa w projekcie, a także wkład własny w postaci wynagrodzeń poszczególnych firm oraz wkład gotówkowy, który każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest wpłacić na konto Partnera.

Partner w projekcie odpowiedzialny jest za realizację i ponoszenie większości wydatków Odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań:

 • Szkolenia z zakresu rozwiązań proekologicznych (Lider - koszt wynajęcia sal szkoleniowych - 5,36% wydatków zadania, Partner - koszty przeprowadzenia wszystkich szkoleń, koszt materiałów szkoleniowych, koszty wyżywienia uczestników szkolenia, wkład własny w postaci wynagrodzeń (94,64% wydatków zadania).
 • Doradztwo z zakresu rozwiązań proekologicznych (Partner - 100% wydatków zadania).
 • Zarządzanie projektem (Lider - koszt zatrudnienia 1 członka zespołu projektu, zakup laptopów, system operacyjny, pakiet MS Office, (54,67% wydatków zadania), Partner - koszt zatrudnienia 1 członka zespołu projektu, koszt audytu, roll-up, tablice informacyjne, druk certyfikatów (45,33% wydatków zadania)).

Faktury z wykazaną kwotą VAT naliczonego i inne dopuszczone prawem dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, o których mowa powyżej wystawiane są osobno na Partnera i na Lidera przez firmy wybrane w drodze zapytań ofertowych do realizacji poszczególnych zadań merytorycznych przewidzianych w projekcie. Wydatki za realizację, których odpowiedzialny jest Partner pokrywane są z transz wsparcia przekazywanych na konto Partnera, które otrzymuje Lider projektu na podstawie przedłożonych do PARP wniosków o płatność. Łączna kwota otrzymanego przez Wnioskodawcę/Partnera z tytułu realizacji Projektu wkładu własnego oraz dotacji rozwojowej przekazywanej z PARP nie przekracza kwoty faktycznie poniesionych kosztów. W związku z organizacją szkoleń Partner nie będzie osiągał zysku. Przyznane dofinansowanie i wkład własny w całości będą pokrywać poniesione przez realizatorów koszty Projektu.

Oba projekty i realizowane w ramach nich działania są z zasady niedochodowe, czyli nie generują nadwyżki finansowej. Środki finansowe otrzymywane są tylko do wysokości ponoszonych kosztów związanych z realizacją projektu (niezawierającymi podatku VAT). Zarówno Lider jak i Partner realizując poszczególne działania w projekcie nie czerpią żadnych korzyści finansowych. Jedyną opłatą poza otrzymanym dofinansowaniem jest wnoszony przez przedsiębiorstwa wkład własny za udział w projekcie nr 2.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż realizując zadania przewidziane w projekcie nr 1 Wnioskodawca, który jest Partnerem w projekcie nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu, w związku z tym zakupy towarów i usług dokonane w ramach projektu wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Środki z dofinansowania przekazywane Partnerowi przez Lidera projektu na konto bankowe pokrywają tylko i wyłącznie koszty ponoszone przez Partnera w związku z realizacją poszczególnych zadań. Realizując zadania przewidziane w projekcie nr 2 Wnioskodawca, który jest Partnerem w projekcie wykonuje czynności podlegające podatkowaniu. Obrót podlegający opodatkowaniu stanowią tutaj kwoty wkładów własnych przekazywane świadczącemu usługę (Partnerowi) przez przedsiębiorców kierujących swoich pracowników na określone szkolenia. Dofinansowanie otrzymane przez Partnera nie ma wpływu na cenę usługi szkoleniowej, ponieważ służy pokryciu kosztów związanych z realizacją projektu. Dotacja (dofinansowanie) nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów, nie stanowi więc obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wydatki związane z realizacją projektu nr 1 nie są związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki związane z realizacją projektu nr 2 są związane z czynnościami, w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca jako Partner w projekcie nr 1 i nr 2 realizując zadania w każdym z ww. projektów, do których jest zobowiązany nie przekazuje własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Środki finansowe przekazywane są Partnerowi przez Lidera projektu i stanowią finansowanie poszczególnych kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonywaniem zadań w projekcie, określonych w umowie partnerskiej. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu nr 1 będą zarówno Lider jak i Partner z uwzględnieniem następującego podziału:

 • zakupiona w ramach projektu kamera, dyktafon, aparat fotograficzny - własność Lidera projektu,
 • zakupione w ramach projektu laptopy (szt. 4), rzutnik, flipchart, urządzenie wielofunkcyjne, tablica informacyjna, roll-up - własność Partnera projektu.

Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu nr 2 będą zarówno Lider jak i Partner z uwzględnieniem następującego podziału:

 • zakupione w ramach projektu laptopy (szt. 2) - własność Lidera projektu,
 • zakupione w ramach projektu roll-up, tablice informacyjne - własność Partnera projektu.

Poza zakupionymi ww. składnikami majątku w ramach projektu nr 1 oraz projektu nr 2 w wyniku realizacji ww. projektów nie powstał żaden majątek. Mienie powstałe w wyniku projektu nr 1 i nr 2 wskazane powyżej nie zostanie przekazane innemu podmiotowi. Dotacji otrzymanej na realizację projektu nr l i nr 2 nie da się powiązać z konkretną usługą świadczoną przez Wnioskodawcę/Partnera w projekcie (usługa szkoleniowa, doradcza). Otrzymywana dotacja jest przeznaczona na różnego rodzaju koszty ponoszone przez Partnera i Lidera w ramach realizacji projektu, np. koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, koszty administracyjne, na pokrycie bezpośrednich kosztów szkoleń, doradztwa itp. Dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług realizowanych przez Wnioskodawcę w projekcie nr 1 i nr 2, gdyż została ona przyznana na szereg czynności realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach projektu. Nie stanowi dopłaty do ceny usługi. Dotacja stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu nr 1. Środki płacone przez przedsiębiorców biorących udział w projekcie nr 2 stanowią uzupełnienie do 100% wartości kosztów realizacji projektu. Otrzymane z dofinansowania środki nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług oraz nie będą stanowiły dopłaty do ich ceny, bowiem będą stanowiły ogólne dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanego projektu, środki te nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy o podatku VAT, a wiec nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dofinansowania przyznane na realizację zarówno projektu nr 1 jak i projektu nr 2 zostały przyznane i są przekazywane na pokrycie kosztów działalności Wnioskodawcy jako Partnera w obu projektach. Podczas realizacji projektu nr 2 niezbędne jest wniesienie wkładu własnego. Wkład ten wnoszony jest w postaci wynagrodzeń i w postaci gotówki. Wysokość wkładu własnego przedsiębiorców biorących udział w szkoleniach uzależniona jest od statusu przedsiębiorcy (czy jest mikroprzedsiębiorcą, czy małym, czy średnim przedsiębiorcą) oraz od intensywności pomocy publicznej udzielonej konkretnemu przedsiębiorcy w projekcie, intensywność pomocy wynosi 80% w przypadku firm mikro i małych oraz 70% w przypadku średnich firm. Wkład własny w postaci wynagrodzeń obliczany jest mnożąc liczbę osobogodzin każdej firmy w szkoleniach przez najniższe średnie wynagrodzenie obliczone oddzielnie dla każdej kategorii firm, niezbędne do osiągnięcia wymaganego wkładu własnego. Wysokość wymaganego wkładu własnego wynika z wyliczenia poziomu dofinansowania zgodnego z regułami pomocy publicznej (i jej intensywności) dla każdej kategorii firm, w odniesieniu do ich proporcjonalnego udziału we wszystkich kosztach objętych pomocą publiczną w projekcie. Tak obliczony wkład własny w postaci wynagrodzeń nie pokrywa w całości puli niezbędnego wkładu prywatnego, zatem różnica jest pokrywana w postaci gotówki. Wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorcę za swój udział w szkoleniu ma charakter obowiązkowy. Wartość procentowa udziału każdej z firm w projekcie nr 2 jest różna i kształtuje się na poziomie od 2% do 18%. W przypadku kilku firm wkład własny w postaci gotówki nie został wniesiony, ponieważ wkład własny w postaci wynagrodzeń pokrył całą wartość ich wkładu własnego. W projekcie bierze udział 13 przedsiębiorców, a tylko 6 przedsiębiorców zobligowanych jest do wniesienia wkładu gotówkowego. Udział przedsiębiorców w szkoleniach realizowanych w projekcie nr 2 uzależniony jest od wniesienia przez nich wkładu własnego. Jest to jeden z warunków ich udziału w projekcie.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, iż z uwagi na brzmienie wyżej cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że:

Ad. 1

W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „X” bowiem przedmiotowe zakupy – jak wskazał Zainteresowany – wykorzystywane są wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż Partner jako instytucja odpowiedzialna za realizację działań przewidzianych w projekcie, jako czynny podatnik VAT ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych w ramach ww. projektu, należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3 i 4

Odnosząc się z kolei do pytania nr 2 w pierwszej kolejności należy przeanalizować kwestie wynikające z pytań nr 3 i 4 dotyczących uznania wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorców za czynność podlegającą opodatkowaniu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Kwestia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2013 r. była uregulowana w art. 29 ust. 1 ustawy, który posiadał następujące brzmienie: „Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.”.

Jednocześnie wskazać należy, iż w związku ze zmianami do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonymi ustawą z 7 grudnia 2012 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 35), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r., w zakresie podstawy opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 29a ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących opodatkowania wkładów własnych wnoszonych przez przedsiębiorców w formie pieniężnej w związku z ich udziałem w szkoleniach w ramach projektu pn. „Y” oraz określenia podstawy opodatkowania należy podkreślić, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

Jednocześnie należy wskazać, że czynność może być odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Wnioskodawca dokonuje na rzecz przedsiębiorców, biorących udział w ww. projekcie, jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach przedmiotowego projektu, na poczet wykonania których Zainteresowany pobiera określony wkład własny w formie pieniężnej. Udział bowiem przedsiębiorców w szkoleniach realizowanych w ramach ww. projektu jest uzależniony od wniesienia przez nich wkładu własnego. Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez przedsiębiorców deklarujące uczestnictwo w projekcie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które wykonuje Wnioskodawca – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Zainteresowanego do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika projektu, które wykonuje Wnioskodawca. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca nabywając różnego rodzaju usługi celem realizacji zadań określonych w projekcie, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Wnioskodawcę od przedsiębiorców w związku z ich udziałem w szkoleniach stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług na rzecz przedsiębiorców.

W związku z powyższym dokonywane przez przedsiębiorców wpłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach ww. projektu dotyczą świadczenia usług szkoleniowych na rzecz konkretnego konsumenta (przedsiębiorcy), co wskazuje, że świadczenia, co do których Wnioskodawca zobowiązał się w ramach realizowanego ww. projektu stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wkładu własnego wnoszonego w formie pieniężnej, należało uznać za prawidłowe.

Z kolei w kwestii podstawy opodatkowania wskazać należy, iż jak wynika z treści wyżej cytowanego art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Tym samym kwota należna z tytułu sprzedaży obejmuje również podatek należny.

Zatem w okolicznościach niniejszej sprawy w przypadku wnoszonego wkładu własnego podstawę opodatkowania stanowi kwota należna wkładu własnego otrzymanego od przedsiębiorcy w formie pieniężnej, na rzecz którego Zainteresowany świadczy usługę szkoleniową, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W związku z powyższym wartość ww. wkładu własnego wpłaconego z tytułu uczestnictwa w szkoleniach należy traktować jako wartość brutto ujętą na wystawionej fakturze.

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia podstawy opodatkowania, należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Zainteresowany wskazał, iż wartość wkładu własnego wniesionego przez przedsiębiorców w formie pieniężnej będzie wykazana na fakturze jako wartość brutto, to jednak przedstawiając własne stanowisko w tym zakresie stwierdził, że otrzymany wkład własny będzie stanowił obrót.

Odnosząc się z kolei do prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y” wskazać należy, że z cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W okolicznościach niniejszej sprawy, jak wyżej wskazano, ponoszone wydatki w związku z realizacją ww. projektu związane są wyłącznie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem uznać należy, iż Wnioskodawcy będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y”. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż nie przysługuje Zainteresowanemu prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług w ramach realizacji ww. projektu w części dotyczącej dofinansowania, natomiast w pozostałej części, za którą otrzymuje od uczestników szkolenia wkład własny, który podlega opodatkowaniu, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 2

W przypadku gdy, jak wyżej wskazano, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, to stwierdzić należy, iż Zainteresowany ma prawo zrezygnować z przysługującego w świetle przepisów ustawy odliczenia podatku VAT. Bowiem, jak wynika z treści wyżej cytowanego art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca ma prawo - nie obowiązek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy zostaną spełnione określone przepisami ustawy warunki.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości wnioskowania do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o pokrywanie wydatków w kwotach brutto, tj. zaliczenie wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę bowiem rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych, a nie przepisy prawa podatkowego.

Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie fatycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, uznania wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektu pn. „...” za czynność podlegającą opodatkowaniu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Natomiast wniosek w części dotyczącej uznania podatku od towarów i usług za koszt kwalifikowalny przy realizacji projektu pn. „...” został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem (druga część pytania nr 1 wniosku ORD-IN).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.