IPTPP2/443-908/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP2/443-908/14-4/JSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet ... jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP: .... Podstawową funkcją Uniwersytetu jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka. Uniwersytet realizuje swoje zadania w sposób określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w statucie Uczelni.

Statutową działalność Uniwersytetu ... stanowi świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU 85), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) dalej jako Ustawa.

Uniwersytet ... realizuje następujący projekt: „...”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013, nr umowy ..., realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2015 r. (dalej jako projekt). Celem projektu jest: uruchomienie punktu (dalej jako Biuro) informacyjno-konsultacyjnego dla Imigrantów z państw trzecich przebywających na terenie Polski. Punkt ten działa w obiekcie dydaktycznym, którego Wnioskodawca jest właścicielem. Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby fizyczne (studenci lub inne osoby, które zadeklarowały udział w projekcie), które w ramach projektu otrzymają nieodpłatną pomoc w postaci podnoszenia wiedzy, kwalifikacji oraz świadomości w obszarze polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terytorium UE. Biuro ma również za zadanie poprawić dostęp Obywateli Państw Trzecich do publicznych i prywatnych dóbr i usług, umożliwiać usługi tłumaczeniowe i prawne.

W ramach projektu organizowane będą :

 • szkolenia, obejmujące zajęcia z języka polskiego dla imigrantów na 3 poziomach (podstawowy, średnio zaawansowany, urzędowy język Polski) z możliwością otrzymania certyfikatu,
 • szkolenia i doradztwo zawodowe oraz porady prawne i eksperckie,
 • płatne 1-miesięczne staże dla 10 Obywateli Państw Trzecich w firmach na terenie ...

Przy realizacji projektu nabywane będą następujące towary i usługi:

 • materiały biurowe
 • usługi lektora języka polskiego
 • usługi tłumaczy przysięgłych
 • usługi prawne
 • usługi z zakresu doradztwa zawodowego
 • usługi psychologów.

Wydatki na rzecz projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach projektu wykorzystywane będą do nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz osób fizycznych tj. do czynności wykraczających poza zakres regulacji ustawy o podatku VAT (działalność związana z realizacją zadań statutowych Uczelni).

W piśmie z dnia 10 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP .... Nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku są wykorzystywane przez Uniwersytet do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca dokonując zakupu towarów i usług na potrzeby ww. projektu tj. czynności wykraczających poza zakres regulacji ustawy o podatku VAT ma prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonuje zakupów towarów i usług, w celu w realizacji projektu, o którym mowa w pkt 68 wniosku tj. wykonywania czynności wykraczających poza zakres regulacji ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy (...), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy (...), oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Realizując projekt „...” Uniwersytet realizuje swoją działalność statutową, którą jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka w myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu Uczelni.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ opodatkowane podatkiem od towarów i usług, towary i usługi zakupione do realizacji projektu nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawową funkcją Uniwersytetu jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka. Uniwersytet realizuje swoje zadania w sposób określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w statucie Uczelni. Statutową działalność Uniwersytetu ... stanowi świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU 85), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku od towarów i usług.

Uniwersytet realizuje następujący projekt: „...”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013, realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2015 r. Celem projektu jest: uruchomienie punktu (dalej jako Biuro) informacyjno-konsultacyjnego dla Imigrantów z państw trzecich przebywających na terenie Polski. Punkt ten działa w obiekcie dydaktycznym, którego Wnioskodawca jest właścicielem. Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby fizyczne (studenci lub inne osoby, które zadeklarowały udział w projekcie), które w ramach projektu otrzymają nieodpłatną pomoc w postaci podnoszenia wiedzy, kwalifikacji oraz świadomości w obszarze polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terytorium UE. Biuro ma również za zadanie poprawić dostęp Obywateli Państw Trzecich do publicznych i prywatnych dóbr i usług, umożliwiać usługi tłumaczeniowe i prawne.

Wydatki na rzecz projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku są wykorzystywane przez Uniwersytet do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku są wykorzystywane przez Uniwersytet do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.