IPTPP2/443-899/14-4/JS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP2/443-899/14-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku).

W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji Projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu przyznano dofinansowanie na realizację Projektu współpracy w ramach programu Osi 4 „Leader”, działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, pt. „...” wraz z dwoma Grupami ...: K. oraz Z.

W ramach Projektu były organizowane spotkania informacyjne, pokazy kulinarne w każdej gminie Powiatu ..., udział w targach, organizację festiwalu kulinariów i sztuki ludowej na terenie każdej z partnerskich Grup, cykl programów telewizyjnych, artykułów prasowych, spotów reklamowych, wydanie kalendarzy, ulotek oraz przewodników kulinarnych niezbędnych do rozpowszechnienia informacji o Projekcie wśród dużej ilości mieszkańców.

W ramach Projektu zostały poniesione wydatki:

 • koszty delegacji,
 • koszty pokazu kulinarnego,
 • koszty degustacji produktów regionalnych,
 • opracowanie logo Projektu,
 • opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych,
 • wydruk kalendarza,
 • wynajem powierzchni wystawienniczej na targach,
 • transport wykonawców,
 • noclegi,
 • wyżywienie,
 • wynajem stoisk,
 • wynajem zaplecza do organizacji festiwalu,
 • przygotowanie bilbordów,
 • cykl programów w TVP ...,
 • opracowanie i wydruk publikacji kulinarnej.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie ... nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a w ramach działania nie będzie prowadzona sprzedaż, dotacja przekazana będzie na podstawie „Wniosku o płatność”. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług, uiszczony w związku z podniesieniem kosztów dotyczących realizacji Projektu współpracy. Planowana dotacja służyć będzie dofinansowaniu tzw. wydatków kwalifikowalnych. Wydatki te objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Partner Projektu współpracy nr 2, czyli Z., odpowiedzialny jest za:

 1. przygotowanie we współpracy z Partnerami Projektu „Wniosku o przyznanie pomocy” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 dla Projektu pt. „...”;
 2. realizację zadań, o których mowa w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy w zakresie:
  1. wspólnego dokonania wyboru wykonawców w porozumieniu z Partnerami na realizację zadań wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
  2. bezpośredni nadzór nad wykonaniem następujących numerów zadań wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy: 1, 3, 5, 6c, 7a, 7d, 7e, 7f, 10, 11c, 12c, 13, 15, 18, 20;
 3. opracowanie we współpracy z Partnerami Projektu wskaźników monitorowania Projektu, procedury monitorowania oraz ewaluacji Projektu;
 4. koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) zadań realizowanych w ramach Projektu w części dotyczącej Partnera;
 5. zapewnienie sprawnego systemu komunikacji między Partnerami Projektu;
 6. pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją Projektu i udostępnianie ww. dokumentów.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane są na Wnioskodawcę.

Zgodnie z umową o wspólnej realizacji Projektu współpracy pt. „...” zawartą dnia 1 sierpnia 2013 roku, Stowarzyszenie K. jest koordynatorem Projektu współpracy będącego przedmiotem niniejszego wniosku.

Koordynator (Lider) Projektu współpracy odpowiedzialny jest za:

 1. przygotowanie i złożenie we współpracy z Partnerami Projektu „Wniosku o przyznanie pomocy” pt. „...” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013;
 2. realizację zadań, o których mowa w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy w zakresie:
  1. wspólnego dokonania wyboru wykonawców w porozumieniu z partnerami na realizację zadań wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
  2. bezpośredni nadzór nad wykonaniem następujących numerów zadań wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy: 2, 6a, 7b, 7f, 8, 11a, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
 3. reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Wdrażającą Projekt – Urzędem Marszałkowskim Województwa ... w ...
 4. opracowanie we współpracy z Partnerami Projektu wskaźników monitorowania Projektu, procedury monitorowania oraz ewaluacji Projektu;
 5. koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) zadań realizowanych w ramach Projektu;
 6. zapewnienie sprawnego systemu komunikacji między Partnerami Projektu;
 7. pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
 8. promocję Projektu na obszarze działania K.

Koordynator Projektu współpracy wyznacza p. ..., jako osobę odpowiedzialną za koordynację, nadzór wdrażania, finansowania oraz promocję i monitorowanie Projektu.

Partner Projektu współpracy nr 1 odpowiedzialny jest za:

 1. przygotowanie we współpracy z Partnerami Projektu „Wniosku o przyznanie pomocy” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 dla Projektu pt. „...”;
 2. opracowanie we współpracy z koordynatorem Projektu wskaźników monitorowania Projektu, procedury monitorowania oraz ewaluacji Projektu;
 3. realizację zadań, o których mowa w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy w zakresie:
  1. wspólnego dokonania wyboru wykonawców w porozumieniu z partnerami na realizację zadań wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
  2. bezpośredniego nadzoru nad wykonaniem następujących numerów zadań wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy: 4, 6b, 7c, 7f, 9, 11b, 12b, 13, 14, 15, 16, 17;
 4. koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) zadań realizowanych w ramach Projektu w części dotyczącej Partnera;
 5. zapewnienie sprawnego systemu komunikacji między Partnerami Projektu;
 6. pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją Projektu i udostępnianie ww. dokumentów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując operację polegającą na realizacji Projektu współpracy pt. „...” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Leader” Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. programu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku działaniem. Zdaniem Stowarzyszenia prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją programu nie będzie przysługiwało.

Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, iż partnerzy nie będą przekazywali własnych środków finansowych na rzecz Lidera Projektu. Środki dofinansowania unijnego wpłyną na konto ... (Wnioskodawcy) – konto specjalnie utworzone do ww. Projektu współpracy. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją będą wystawione na Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary i usługi na rzecz Beneficjentów biorących udział w Projekcie – Beneficjenci w Projekcie będą brali udział bezpłatnie. Stowarzyszenie nie będzie pobierało żadnych opłat od Beneficjentów Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji Projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu przyznano dofinansowanie na realizację Projektu współpracy w ramach programu Osi 4 „Leader”, działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, pt. „...” wraz z dwoma Grupami ...: K. oraz Z. W ramach Projektu były organizowane spotkania informacyjne, pokazy kulinarne w każdej gminie Powiatu ..., udział w targach, organizację festiwalu kulinariów i sztuki ludowej na terenie każdej z partnerskich Grup, cykl programów telewizyjnych, artykułów prasowych, spotów reklamowych, wydanie kalendarzy, ulotek oraz przewodników kulinarnych niezbędnych do rozpowszechnienia informacji o Projekcie wśród dużej ilości mieszkańców. W ramach Projektu zostały poniesione wydatki: koszty delegacji, koszty pokazu kulinarnego, koszty degustacji produktów regionalnych, opracowanie logo Projektu, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk kalendarza, wynajem powierzchni wystawienniczej na targach, transport wykonawców, noclegi, wyżywienie, wynajem stoisk, wynajem zaplecza do organizacji festiwalu, przygotowanie bilbordów, cykl programów w ..., opracowanie i wydruk publikacji kulinarnej. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a w ramach działania nie będzie prowadzona sprzedaż, dotacja przekazana będzie na podstawie „Wniosku o płatność”. Planowana dotacja służyć będzie dofinansowaniu tzw. wydatków kwalifikowalnych. Wydatki te objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane są na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego Projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego Projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.