IPTPP2/443-880/14-6/JSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP2/443-880/14-6/JSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) oraz z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 4 lutego 2015 r. oraz z dnia 19 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, zadanego pytania oraz własnego stanowiska, a także wskazanie, że Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji wyłącznie w zakresie stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 4 lutego 2015 r.).

Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w ... jest osobą prawną partycypującą w Programie Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego. Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w ... na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „...”, w ramach którego przeprowadzi remont pomieszczenia polegający na położeniu glazury i terakoty oraz zakupieniu i zamontowaniu okapu przyściennego. Celem realizowanej przez Wnioskodawcę operacji jest remont i modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy w budynku OSP. Po zakończeniu inwestycji pomieszczenie będzie służyć społeczności jako miejsce spotkań mieszkańców, rozwijania zainteresowań. OSP nie będzie pobierała opłat za udostępnienie pomieszczenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w ... jest organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego, prowadzącą jedynie działalność statutową, która zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Usługi statutowe są świadczone nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W ramach planowanych zakupów, które stanowić będą koszty refundowane z UE występuje podatek VAT, np. w ramach zakupu robót budowlanych, zakup okapu przyściennego w budynku OSP. Zakupy te nie będą podlegały opodatkowaniu, nie będą generowały przychodu. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową, generującą przychody. Faktury dokumentujące wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Wydatki na realizację przedmiotowego projektu objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług służących realizacji projektu pn. „...”. Dlatego też Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Ochotnicza Straż Pożarna może zaliczyć poniesione wydatki brutto w ramach realizowanego wniosku jako koszt kwalifikowalny, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 4 lutego 2015 r.).

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczanego w związku z realizacją Małego Projektu pt. „...” w ramach Działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 4 lutego 2015 r.), nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 o podatku od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku i nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” na tzw. „małe projekty” przez OSP, których zakres i kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868) finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest uznawana za podatnika VAT.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ... o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii Rozwoju” tzw. Małych Projektów przez Ochotniczą Straż Pożarną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną partycypującą w Programie Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego. Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w ... na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „...”, w ramach którego przeprowadzi remont pomieszczenia polegający na położeniu glazury i terakoty oraz zakupieniu i zamontowaniu okapu przyściennego. Celem realizowanej przez Wnioskodawcę operacji jest remont i modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy w budynku OSP. Po zakończeniu inwestycji pomieszczenie będzie służyć społeczności jako miejsce spotkań mieszkańców, rozwijania zainteresowań. OSP nie będzie pobierała opłat za udostępnienie pomieszczenia.

Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego, prowadzącą jedynie działalność statutową, która zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Usługi statutowe są świadczone nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Zakupy dokonywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową, generującą przychody. Faktury dokumentujące wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zakupy dokonywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.