IPTPP2/443-841/14-6/JS | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP2/443-841/14-6/JSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) oraz 2 lutego 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 16 stycznia 2015 r. oraz 2 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik – sp. z o.o. (Wnioskodawca) jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (Województwo – 81,43% kapitału zakładowego, Politechnika – 18,57% kapitału zakładowego). Celem statutowym Spółki jest:

 1. prowadzenie działań w zakresie:
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działań w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej, przy ich organizacyjnym i rachunkowym wyodrębnieniu,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • oświaty i wychowania;
 1. realizacja zadań publicznych w zakresie:
  • pobudzenie aktywności gospodarczej w sferze nowych technologii i innowacji, realizacja strategii regionalnej w tym zakresie,
  • ukierunkowanie i skoncentrowanie wysiłków podmiotów lokalnych pracujących w zakresie nowych technologii lub zainteresowania ich wspieraniem (jednostki nauko-badawcze, samorząd terytorialny, lokalne urzędy i instytucje rządowe, samorząd gospodarczy i podmioty wspierające przedsiębiorczość, komercyjne podmioty gospodarcze),
  • wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie ich konkurencyjności (dostęp do systemów informacji, doradztwa technologiczne),
  • wspieranie samorządu lokalnego w zakresie nowoczesnych form inwestowania – Wnioskodawca będzie współpracować z samorządem także w sferze procesów innowacyjno-wdrożeniowych dotyczących np. wojewódzkich i lokalnych inwestycjach ekologicznych, inwestycji w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii itp.,
  • modernizację i restrukturyzację tradycyjnych sektorów gospodarki regionu,
  • pozyskiwanie wsparcia dla regionu ze strony instytucji zagranicznych, międzynarodowych, rządowych i pozarządowych o zasięgu ogólnokrajowym, statutowo zajmującymi się i wspierającymi finansowo i technicznie rozwój technologiczny i innowacyjność,
  • współpraca międzynarodowa w tworzeniu nowych form produkujących w oparciu o nowoczesną technologię z udziałem kapitałowym Wnioskodawcy w firmach,
  • współpraca z sektorem bankowym i funduszami inwestycyjnymi przy realizowaniu konkretnych projektów,
  • formułowanie oczekiwać przemysłu lokalnego wobec nauki, pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy przemysłem a placówkami badawczo-wdrożeniowymi,
  • wymiana doświadczeń, organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów poświęconych tematyce współpracy nauki z gospodarką, działalność promocyjna, wydawnicza i informacyjna,
  • wspieranie i obsługa firm i jednostek badawczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, propagowanie wiedzy technicznej i innowacyjnej poprzez organizowanie szkoleń i doradztwo.

Działalność statutowa wskazana powyżej finansowana jest z dotacji unijnych, które pokrywają wyłącznie koszty związane z projektami realizowanymi przez Spółkę, a dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną), ponieważ nie ma kwoty należnej. Realizowane zadania nie były przedmiotem sprzedaży, odpłatnej dostawy czy odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Zgodnie z umowami o dofinansowanie, zawartymi z odpowiednimi Instytucjami Wdrażającymi (PARP, WUP, MF) wsparcie na realizację tych projektów Wnioskodawca otrzymuje w następujących formach:

 1. w formie płatności ze środków europejskich,
 2. w formie dotacji celowych z budżetu krajowego.

Spółka nie otrzymuje więc wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów realizowanego projektu w postaci dotacji. Działalność statutowa Spółki współfinansowana z projektów unijnych nie może przynosić zysku. Działalność statutowa opisana powyżej nie stanowi więc obrotu będącego podstawą opodatkowania w świetle art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Obok działalności statutowej Spółka prowadzi równolegle działalność komercyjną stanowiącą obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011.177.1054 j.t. ze zm.).

Wnioskodawca planuje nabycie towarów i usług związanych z realizacją przez Spółkę przedsięwzięcia udostępnienia budynku w ramach realizacji projektu pn. „...” przeznaczonego do prowadzenia statutowej działalności niekomercyjnej.

Dom autonomiczny służyć będzie dalszym projektom badawczym, testowaniu nowych rozwiązań energetycznych oraz będzie też obiektem pokazowym w ramach prowadzonej przez spółkę działalności statutowej, która to działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 5 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011.177.1054 j.t. ze zm.). W związku z tym Spółce nie będzie przysługiwało w tym zakresie prawo odliczenia podatku VAT naliczanego przy realizacji przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji budowy domu będzie współfinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działanie 2.1 „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"”.

Istotnym elementem budżetu projektu wpływającym na kwotę przyznanego dofinansowania jest prawo odliczenia podatku VAT (23%) naliczanego przy realizacji inwestycji budowy domu, wówczas kwota podatku VAT jest kosztem kwalifikowalnym projektu, który można objąć wnioskiem o współfinansowanie. W przypadku, gdyby Spółka posiadała prawo odliczenia podatku VAT naliczanego przy realizacji przedsięwzięcia budowy domu, wówczas kwota podatku VAT nie byłaby kosztem kwalifikowalnym i nie można by jej objąć wnioskiem o współfinansowanie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Nabywane w związku z realizacją projektu towary i usługi będą służyć tak czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (usługi kształcenia zawodowego, usługi świadczone przez jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym) jak też niepodlegające opodatkowaniu (działalność statutowa Spółki, szczegółowo opisana we wniosku ORD-IN, niestanowiąca obrotu będącego podstawą opodatkowania w świetle art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizowanego projektu będą wystawiane na Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 lutego 2015 r.).

Czy Spółka ma prawo w świetle art. 86 do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 lutego 2015 r.), nie przysługuje prawo w świetle art. 86 do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia budowy domu, który wykorzystywany będzie jedynie do działalności statutowej, niestanowiącej obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011.177.1054 j.t. ze zm.). W związku z powyższym VAT będzie w tym przypadku kosztem kwalifikowalnym w opisanym we wniosku projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (Województwo – 81,43% kapitału zakładowego, Politechnika – 18,57% kapitału zakładowego). Celem statutowym Spółki jest prowadzenie działań w zakresie m.in. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działań w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, oświaty i wychowania; realizacja zadań publicznych w zakresie m.in. pobudzenie aktywności gospodarczej w sferze nowych technologii i innowacji, realizacja strategii regionalnej w tym zakresie, wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie ich konkurencyjności, wspieranie samorządu lokalnego w zakresie nowoczesnych form inwestowania – Wnioskodawca będzie współpracować z samorządem także w sferze procesów innowacyjno-wdrożeniowych dotyczących np. wojewódzkich i lokalnych inwestycjach ekologicznych, inwestycji w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii itp., modernizację i restrukturyzację tradycyjnych sektorów gospodarki regionu, pozyskiwanie wsparcia dla regionu ze strony instytucji zagranicznych, międzynarodowych, rządowych i pozarządowych o zasięgu ogólnokrajowym, statutowo zajmującymi się i wspierającymi finansowo i technicznie rozwój technologiczny i innowacyjność, współpraca międzynarodowa w tworzeniu nowych form produkujących w oparciu o nowoczesną technologię z udziałem kapitałowym Wnioskodawcy w firmach, współpraca z sektorem bankowym i funduszami inwestycyjnymi przy realizowaniu konkretnych projektów, pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy przemysłem a placówkami badawczo-wdrożeniowymi, działalność promocyjna, wydawnicza i informacyjna, wspieranie i obsługa firm i jednostek badawczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, propagowanie wiedzy technicznej i innowacyjnej poprzez organizowanie szkoleń i doradztwo.

Działalność statutowa wskazana powyżej finansowana jest z dotacji unijnych, które pokrywają wyłącznie koszty związane z projektami realizowanymi przez Spółkę, a dofinansowanie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną), ponieważ nie ma kwoty należnej. Realizowane zadania nie były przedmiotem sprzedaży, odpłatnej dostawy czy odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Zgodnie z umowami o dofinansowanie, zawartymi z odpowiednimi Instytucjami Wdrażającymi (PARP, WUP, MF) wsparcie na realizację tych projektów Wnioskodawca otrzymuje w następujących formach: w formie płatności ze środków europejskich, w formie dotacji celowych z budżetu krajowego. Spółka nie otrzymuje więc wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów realizowanego projektu w postaci dotacji. Działalność statutowa Spółki współfinansowana z projektów unijnych nie może przynosić zysku. Działalność statutowa opisana powyżej nie stanowi więc obrotu będącego podstawą opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Obok działalności statutowej Spółka prowadzi równolegle działalność komercyjną stanowiącą obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle przepisów ww. ustawy.

Wnioskodawca planuje nabycie towarów i usług związanych z realizacją przez Spółkę przedsięwzięcia udostępnienia budynku w ramach realizacji projektu pn. „...” przeznaczonego do prowadzenia statutowej działalności niekomercyjnej. Dom autonomiczny służyć będzie dalszym projektom badawczym, testowaniu nowych rozwiązań energetycznych oraz będzie też obiektem pokazowym w ramach prowadzonej przez spółkę działalności statutowej, która to działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym Spółce nie będzie przysługiwało w tym zakresie prawo odliczenia podatku VAT naliczanego przy realizacji przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji budowy domu będzie współfinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, działanie 2.1 „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"”.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Nabywane w związku z realizacją projektu towary i usługi będą służyć tak czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (usługi kształcenia zawodowego, usługi świadczone przez jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym) jak też niepodlegające opodatkowaniu (wyżej opisana działalność statutowa Spółki, niestanowiąca obrotu będącego podstawą opodatkowania w świetle ustawy o podatku od towarów i usług). Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizowanego projektu będą wystawiane na Spółkę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – nabyte towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/443-1470/14/UH | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/443-829/14/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.