IPTPP2/443-834/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
IPTPP2/443-834/14-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest też czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje drugą transzę zadania pn. „.... Operacja realizowana jest przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przedmiotem projektu jest budowa 58 sztuk przydomowych oczyszczalni dla tych mieszkańców Gminy, którzy zawarli z gminą ... umowy cywilnoprawne. Na podstawie tychże umów mieszkańcy partycypują w kosztach inwestycji. Warunkiem koniecznym do wybudowania oczyszczalni na posesji danego mieszkańca jest wpłata udziału finansowego na rachunek Gminy. Od wpłat dokonywanych przez mieszkańców na wyodrębniony rachunek bankowy odprowadzany jest podatek VAT w wysokości 23 %.

Po zakończeniu budowy przydomowe oczyszczalnie zostaną własnością Gminy przez okres 5 lat i na ten okres zostaną oddane w użyczenie właścicielom nieruchomości na których powstały, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej. Za te czynności właściciele nieruchomości będą wnosić do Gminy opłatę roczną. Na tę okoliczność zostanie wystawiona faktura VAT. Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków będą ponosili biorący w użyczenie mieszkańcy. Po upływie 5 lat przydomowe oczyszczalnie będą przekazywane na własność właścicielom nieruchomości.

W piśmie z dnia 29 stycznia 2015 r., będącym uzupełnieniem przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Po wybudowaniu przydomowe oczyszczalnie, jako rzeczy ruchome, będą własnością Gminy, która udostępni je w użyczenie Dysponentom posesji na okres pełnych 5 lat kalendarzowych od dnia ich przekazania. Oddanie w użyczenie nastąpi na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej zawartej między Gminą a mieszkańcami-uczestnikami projektu inwestycyjnego. Po upływie pięciu lat oczyszczalnie staną się własnością Dysponentów posesji, na której zostały wybudowane.
 2. Gmina będzie dokonywała budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach należących do indywidualnych użytkowników-dysponentów posesji.
 3. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy, dla tych którzy zechcą z takiej oferty Gminy skorzystać. Dokonanie wpłaty przez Dysponenta posesji na wyodrębniony rachunek Gminy jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w projekcie objęcia danego gospodarstwa inwestycją.
 4. Dysponenci posesji zobowiązani zostali do udziału w kosztach wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 3 400 zł.
 5. Warunki umowy na wykonanie oczyszczalni są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, którzy biorą udział w przedsięwzięciu.
 6. Kwota wpłaty udziału finansowego dla poszczególnych Dysponentów posesji-uczestników projektu jest taka sama.
 7. Dysponent posesji zobowiązał się do partycypowania w kosztach realizacji zadania. Warunkiem koniecznym do wybudowania oczyszczalni na posesji danego mieszkańca – jest wpłata udziału finansowego na rachunek Gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec nie dokona wpłat na realizację przedmiotowej inwestycji – Gmina nie będzie budowała przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości należącej do niego.
 8. Wystawiane faktury VAT – dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – będą wystawiane na Gminę.
 9. Dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Pomiędzy Gminą będącą czynnym podatnikiem VAT a użytkownikiem zawierana jest umowa cywilnoprawna. (Mieszkańcy partycypują w kosztach budowy inwestycji – wpłacają zaliczki a niedokonanie wpłaty decyduje o rozwiązaniu umowy. Od wpłat odprowadzany jest podatek VAT do Urzędu Skarbowego). Towary i usługi nabywane w związku z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków służą czynnościom opodatkowanym tym podatkiem, gdyż wybudowanie oczyszczalni na posesjach mieszkańców, stanowi czynność opodatkowaną, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.Po zakończeniu inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków będą na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej oddane w użyczenie właścicielom nieruchomości na okres lat 5-ciu.Za te czynności właściciele posesji będą wnosić do Gminy opłatę roczną, która zostanie udokumentowana wystawioną fakturą VAT. Podatek należny z tej faktury zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego.
 10. Po upływie 5 lat przydomowe oczyszczalnie będą przekazane na własność indywidualnym użytkownikom nieodpłatnie. Wnoszone przez indywidualnych użytkowników wpłaty stanowią w istocie zapłatę za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ... ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach otrzymanych od wykonawców w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym wyżej zdarzeniu istnieje związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). A to jest warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Pomiędzy Gminą będącą czynnym podatnikiem VAT a użytkownikiem zawierana jest umowa cywilnoprawna. Mieszkańcy partycypują w kosztach budowy inwestycji - wpłacają zaliczki, a niedokonanie wpłaty decyduje o rozwiązaniu umowy. Towary i usługi nabywane w związku z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków służą czynnościom opodatkowanym tym podatkiem, gdyż wybudowanie oczyszczalni na posesjach mieszkańców, stanowi czynność opodatkowaną, o której mowa w art. 5 ust. l pkt 1 ustawy o VAT.

Nabywane towary i usługi w ramach realizacji inwestycji będą wykorzystywane do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Faktury od Wykonawców dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - będą wystawione na Gminę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje drugą transzę zadania pn. „.... Operacja realizowana jest przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przedmiotem projektu jest budowa 58 sztuk przydomowych oczyszczalni dla tych mieszkańców Gminy, którzy zawarli z gminą ... umowy cywilnoprawne. Na podstawie tychże umów mieszkańcy partycypują w kosztach inwestycji. Warunkiem koniecznym do wybudowania oczyszczalni na posesji danego mieszkańca jest wpłata udziału finansowego na rachunek Gminy. Od wpłat dokonywanych przez mieszkańców na wyodrębniony rachunek bankowy odprowadzany jest podatek VAT w wysokości 23 %.

Po zakończeniu budowy przydomowe oczyszczalnie zostaną własnością Gminy przez okres 5 lat i na ten okres zostaną oddane w użyczenie właścicielom nieruchomości na których powstały, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej. Za te czynności właściciele nieruchomości będą wnosić do Gminy opłatę roczną. Na tę okoliczność zostanie wystawiona faktura VAT. Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków będą ponosili biorący w użyczenie mieszkańcy. Po upływie 5 lat przydomowe oczyszczalnie będą przekazywane na własność właścicielom nieruchomości. Po wybudowaniu przydomowe oczyszczalnie, jako rzeczy ruchome, będą własnością Gminy, która udostępni je w użyczenie Dysponentom posesji na okres pełnych 5 lat kalendarzowych od dnia ich przekazania. Oddanie w użyczenie nastąpi na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej zawartej między Gminą a mieszkańcami-uczestnikami projektu inwestycyjnego. Po upływie pięciu lat oczyszczalnie staną się własnością Dysponentów posesji, na której zostały wybudowane.

Gmina będzie dokonywała budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach należących do indywidualnych użytkowników-dysponentów posesji. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy, dla tych którzy zechcą z takiej oferty Gminy skorzystać. Dokonanie wpłaty przez Dysponenta posesji na wyodrębniony rachunek Gminy jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w projekcie objęcia danego gospodarstwa inwestycją. Dysponenci posesji zobowiązani zostali do udziału w kosztach wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 3 400 zł. Warunki umowy na wykonanie oczyszczalni są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, którzy biorą udział w przedsięwzięciu. Kwota wpłaty udziału finansowego dla poszczególnych Dysponentów posesji-uczestników projektu jest taka sama. Dysponent posesji zobowiązał się do partycypowania w kosztach realizacji zadania. Warunkiem koniecznym do wybudowania oczyszczalni na posesji danego mieszkańca – jest wpłata udziału finansowego na rachunek Gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec nie dokona wpłat na realizację przedmiotowej inwestycji – Gmina nie będzie budowała przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości należącej do niego. Wystawiane faktury VAT dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji inwestycji będą wystawiane na Gminę. Dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Po upływie 5 lat przydomowe oczyszczalnie będą przekazane na własność indywidualnym użytkownikom nieodpłatnie. Wnoszone przez indywidualnych użytkowników wpłaty stanowią w istocie zapłatę za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie usługa budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dokonanie wpłaty przez właściciela nieruchomości jest obligatoryjnym warunkiem realizacji inwestycji.

Z powyższego wynika więc, że kwoty uiszczane przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę przedmiotowej inwestycji będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy.

W tym kontekście, należy stwierdzić, że wpłaty mieszkańców będą pozostawały w bezpośrednim związku z ww. świadczeniem usług, które będzie realizowane na rzecz tychże mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne nie będą pozostawały „w oderwaniu” od czynności, które zostaną wykonane przez Wnioskodawcę – będzie zachodził bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, iż we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca.

A zatem, analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w ww. przypadku zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ wydatki poniesione z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - jak wskazał Wnioskodawca - związane będą z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym, Gmina będzie miała prawo do obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Powyższe prawo będzie przysługiwać pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP1/443-23/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/443-1294/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.