IPTPP2/443-828/14-2/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu
IPTPP2/443-828/14-2/AJBinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pt: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pt: „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... (Wnioskodawca) jest Stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. l ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535). Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Urzędzie Skarbowym i posiada nr NIP ... i nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z czym nie może go odzyskać. W bieżącym roku ... podpisała umowę na realizację projektu pt: „...” o akronimie .... Jest to umowa na realizację projektu współpracy w ramach działania 421 – Wdrażanie projektów współpracy i w najbliższym czasie będzie się ubiegać o zwrot środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 Oś IV Leader. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem poprzez zachowanie, ochronę i promocję produktów regionalnych i lokalnych. Powyższy projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem .... W ramach zaplanowanych kosztów znalazły się koszty na utworzenie strony internetowej, koszt tłumaczenia strony na język angielski, zakup roll-up, wykonanie filmu promocyjnego, wykonanie duplikacji filmu na płytach DVD, koszt opracowania i wydruku publikacji oraz ulotek promocyjnych. W ramach działań promocyjnych zaplanowano udział w targach turystycznych. W związku z powyższym udziałem ... planuje ponieść wydatki na transport, nocleg i wyżywienie dla personelu biorącego udział w targach ze strony LGD, a ponadto zakup miejsca wystawienniczego, dekoracji stoiska, zakup produktów regionalnych. W ramach powyższego projektu zaplanowano również wydatki na organizację warsztatów z wikliny, rogożyny, kompozycji z ziół i kwiatów oraz warsztaty kulinarne. W związku z powyższym działaniem ... poniesie wydatki na opłacenie trenerów, zakup materiałów oraz innych niezbędnych produktów do organizacji warsztatów, zakup cateringu dla uczestników warsztatów. Wszystkie dokumenty poświadczające poniesione wydatki tj. faktury, rachunki będą wystawiane na .... Ponadto wszystkie nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych.

Powyższe wydatki zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.06.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętej PROW 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu współpracy pt: „...”, który jest współfinansowany dotacją pochodzącą ze środków unijnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z tym, iż Lokalna Grupa Działania nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu współpracy „...”, który jest współfinansowany dotacją pochodzącą ze środków unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca podpisał umowę na realizację projektu pt: „...” o akronimie .... Jest to umowa na realizację projektu współpracy w ramach działania 421 – Wdrażanie projektów współpracy i w najbliższym czasie będzie się ubiegać o zwrot środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 Oś IV Leader. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem poprzez zachowanie, ochronę i promocję produktów regionalnych i lokalnych. Powyższy projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem .... W ramach zaplanowanych kosztów znalazły się koszty na utworzenie strony internetowej, koszt tłumaczenia strony na język angielski, zakup roll-up, wykonanie filmu promocyjnego, wykonanie duplikacji filmu na płytach DVD, koszt opracowania i wydruku publikacji oraz ulotek promocyjnych. W ramach działań promocyjnych zaplanowano udział w targach turystycznych. W związku z powyższym udziałem ... planuje ponieść wydatki na transport, nocleg i wyżywienie dla personelu biorącego udział w targach ze strony LGD, a ponadto zakup miejsca wystawienniczego, dekoracji stoiska, zakup produktów regionalnych. W ramach powyższego projektu zaplanowano również wydatki na organizację warsztatów z wikliny, rogożyny, kompozycji z ziół i kwiatów oraz warsztaty kulinarne. W związku z powyższym działaniem ... poniesie wydatki na opłacenie trenerów, zakup materiałów oraz innych niezbędnych produktów do organizacji warsztatów, zakup cateringu dla uczestników warsztatów. Wszystkie dokumenty poświadczające poniesione wydatki tj. faktury, rachunki będą wystawiane na .... Ponadto wszystkie nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych. Powyższe wydatki zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.06.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętej PROW 2007-2013.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pt: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.