IPTPP2/443-827/14-3/JSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP2/443-827/14-3/JSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. gmina
  3. odliczenie podatku
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ...jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina ...zamierza zrealizować własne zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „...”, który jest realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Województwo ... reprezentowane przez Urząd Marszałkowski, ..., Prokuratora Okręgowa w ... oraz 106 jednostek samorządu z województwa.... Przedmiotowy projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2007-2013 przy udziale wkładu własnego Gminy w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania z EFRR oraz pokrycia wszystkich kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją zadania w Gminie.

Głównym nadrzędnym celem Projektu jest podniesienie bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych, umożliwienie z korzystania z systemu dziedzinowych programów informatycznych, wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, ułatwienie pracy urzędom, stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi i tym samym usprawnienie obsługi interesantów. Założenia projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzonym ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. W zakres projektu wchodzą roboty budowlano-montażowe (w tym: wykonanie sieci LAN wraz z pasywnymi elementami sieciowymi oraz switchami), dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci JST (w tym: dostawa serwera do Systemów Dziedzinowych - SD i Elektronicznego Obiegu Dokumentów - EOD w obudowie wolnostojącej wraz z monitorem i skanerem do EOD oraz zasilacza awaryjnego UPS wolnostojącego - 1 szt. oraz dostaw stacji roboczych - komputerów wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, USB, monitorem do stacji roboczych - 13 szt., dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, i pozostałego sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem), dostawa i wdrażanie systemów SD i EOD (w tym: licencje, pakiet programów systemowych).

Nabyty w ramach programu sprzęt będzie wykorzystywany do działalności administracyjnej w ramach kompetencji Gminy. Realizowana inwestycja nie będzie generować w przyszłości żadnych dochodów dla Gminy. Realizowane w ramach projektu zadanie należy do sfery zadań własnych Gminy i wymienionym w katalogu zadań w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), tj. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Uzyskana w ramach projektu infrastruktura, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne stają się własnością Gminy.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt i technologia informatyczna usprawnią wykonanie zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez Gminę oraz nie będzie miał wpływu na czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a więc podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT lub zwolnionych z tego podatku.

Na stanowisku do obsługi umów cywilnoprawnych nie zostanie zainstalowany sprzęt komputerowy pochodzący z Projektu. Wszyscy Partnerzy Projektu „...”, w tym również Gmina ...finansują wyłącznie zadania własne na podstawie indywidualnie otrzymanych faktur VAT z zastosowaniem nr NIP właściwego dla danego Partnera. Pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Projekt, o którym mowa we wniosku, obejmuje działanie Gminy niepodlegające opodatkowaniu i należy do sfery zadań własnych wynikających z działalności publicznoprawnej JST. Biorąc pod uwagę art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług brak jest związku wchodzących w skład mienia towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Podstawą prawną działania Gminy jest Uchwała Rady Miejskiej z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „...” i zabezpieczenie wkładu własnego.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca doprecyzował, że wskazana we wniosku o wydanie opinii indywidulanej z dnia 23 września 2014 r. prawidłowa nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR brzmi: „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „...”, o którym mowa w poz. 68 wniosku, to jest wykonanie i zabezpieczenie sieci oraz zakup urządzeń do serwerowni i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Systemów Dziedzinowych i Elektronicznej Obsługi Dokumentów, będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych stawkami VAT.

Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci w budynku Urzędu Miasta i Gminy nie przyczynią się do wzrostu przychodów z umów cywilnoprawnych i nie mają wpływu na ułatwienie pracy pracownikom zaangażowanym do ich obsługi. Urządzenia są niezbędne dla funkcjonowania urzędu jako całości, a więc są związane z jego działalnością publicznoprawną. Nabywane urządzenia (w tym do serwerowni) oraz usługi uruchomione w ramach projektu Rozbudowy Infrastruktury Informatycznej JST (Systemy Dziedzinowe, Elektroniczna Obsługa Dokumentów) nie będą miały wpływu na wykonywanie przez Gminę czynności opodatkowanych i dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi na realizację tego zadania. Powyższe wynika z faktu, że nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina zamierza zrealizować własne zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „...”, który jest realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Województwo ...reprezentowane przez Urząd Marszałkowski, ..., Prokuratora Okręgowa w ... oraz 106 jednostek samorządu z województwa.... Przedmiotowy projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2007-2013 przy udziale wkładu własnego Gminy w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania z EFRR oraz pokrycia wszystkich kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją zadania w Gminie.

Nabyty w ramach programu sprzęt będzie wykorzystywany do działalności administracyjnej w ramach kompetencji Gminy. Realizowana inwestycja nie będzie generować w przyszłości żadnych dochodów dla Gminy. Realizowane w ramach projektu zadanie należy do sfery zadań własnych Gminy i wymienionym w katalogu zadań w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Uzyskana w ramach projektu infrastruktura, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne stają się własnością Gminy. Zakupiony w ramach projektu sprzęt i technologia informatyczna usprawnią wykonanie zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez Gminę oraz nie będzie miał wpływu na czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a więc podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT lub zwolnionych z tego podatku. Na stanowisku do obsługi umów cywilnoprawnych nie zostanie zainstalowany sprzęt komputerowy pochodzący z Projektu. Wszyscy Partnerzy Projektu „...”, w tym również Gmina finansują wyłącznie zadania własne na podstawie indywidualnie otrzymanych faktur VAT z zastosowaniem nr NIP właściwego dla danego Partnera. Pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Projekt, o którym mowa we wniosku, obejmuje działanie Gminy niepodlegające opodatkowaniu i należy do sfery zadań własnych wynikających z działalności publicznoprawnej JST. Biorąc pod uwagę art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług brak jest związku wchodzących w skład mienia towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – dokonywane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projekt. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.