IPTPP2/443-765/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
IPTPP2/443-765/14-4/JSzinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zadania 6 i 10 projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zadania 6 i 10 projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jej działalność obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również niepodlegający i zwolniony z opodatkowania tym podatkiem. Działalność statutowa, niepodlegająca opodatkowaniu, to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe finansowane z dotacji. Odpłatna działalność to przede wszystkim usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (zajęcia na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych itp.). Uczelnia wykonuje również działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą na wynajmie lokali, badaniach wykonywanych na zlecenie. Uczelnia VAT rozlicza proporcją wyliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie obrotu osiągniętego w 2013 r., która wynosi 30%. Podatek VAT Wnioskodawca odlicza również na zasadach przyporządkowania zakupów do sprzedaży opodatkowanej.

W dniu 19.12.2013 r. została zawarta Umowa pomiędzy sp. z o.o. i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pod nazwą: „...”. Pomiędzy liderem projektu (...) i wykonawcami: Politechnika ..., Politechnika ... Politechnika ... i ..., została zawarta Umowa Konsorcjum. Całkowita wartość projektu wynosi 23 754 635,37 zł, dofinansowanie NCBiR – 14 252 697,50 zł. Koszty zadań wykonywanych przez uczelnie są dofinansowane w 100% przez NCBiR, natomiast wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców (...) wynosi nie więcej niż 60%. Politechnika ... na realizację Zadania 6. „...” i Zadania 10. „....” ma przyznane środki w kwocie 1 907 600 zł.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadania 6 i 10 projektu są wystawione na Wnioskodawcę. Zgodnie z zapisami umowy konsorcjum, wraz załącznikami zawierającymi harmonogram i kosztorys, Uczelnia otrzymuje środki finansowe od Lidera, który otrzymuje dotację z NCBiR. Zadania realizowane przez Wnioskodawcę obejmują program badań mający na celu umożliwienie zastosowania natryskanych zimnym gazem powłok antykorozyjnych i regeneracyjnych na elementach samolotów, śmigłowców oraz silników będzie realizowany w dwóch kolejnych etapach, z których pierwszy obejmie badania laboratoryjne, a drugi etap będzie dotyczył proces obróbki powłok, badania właściwości po obróbce oraz przykłady możliwości aplikacji w lotnictwie:

Zadanie 6 obejmuje:

 • ocenę aktualnego stanu wiedzy w zakresie powłok antykorozyjnych i regeneracyjnych natryskanych zimnym gazem,
 • badania właściwości proszków do procesu natryskiwania zimnym gazem (morfologia ziaren, rozkład granulometryczny, właściwości chemiczne i fizyczne),
 • badania właściwości materiałów stanowiących podłoże dla powłok natryskanych zimnym gazem (twardość, moduł ...),
 • badanie wpływu parametrów natryskiwania (temperatura, ciśnienie, rodzaj gazu, odległość natryskiwania, wydatek proszku, typ dyszy, prędkość przesuw i skok dyszy) i innych czynników (topografia i temperatura powierzchni) na właściwość powłok w celu osiągnięcia ich optymalnych właściwości. Optymalizacja właściwości powłok zostanie przeprowadzona metodą ... Metoda obejmuje kilka procedur, pozwalających na dobranie takich parametrów procesu, przy których uzyskuje się wymagana jakość powłoki i przy których proces natryskiwania zimnym gazem jest jednocześnie jak najmniej wrażliwy na działanie zakłóceń,
 • analiza mikrostruktury powłok i ich składu chemicznego i fazowego,
 • badania właściwości powłok (adhezja, mikrotwardość, moduł ..., test zarysowania (scrath-test), antykorozja, naprężenia własne, stan powierzchni).

Zadanie 10 obejmuje:

 • badania właściwości powłok po obróbce mechanicznej (adhezja, mikrotwardość, antykorozja, naprężenia własne),
 • opracowanie procesu natryskiwania powłok antykorozyjnych i regeneracyjnych dla wybranych aplikacji w lotnictwie,
 • określenie parametrów natryskiwania dla ekonomicznej oceny procesu (sprawność natryskiwania, zużycie gazów, czasochłonność).

Powłoki do badań laboratoryjnych i aplikacyjnych zostaną wykonane na stanowisku do natryskiwania zimnym gazem pracującym na azocie i helu, które znajduje się w Laboratorium.

Pozostałe zadania projektu wykonywane są przez konsorcjantów i zakres ich prac może być udostępniony jedynie przez lidera projektu.

Zgodnie z zapisami Umowy Konsorcjum Lider (...) zachowuje pełne prawo do własności intelektualnej (wynalazków, patentów, praw autorskich, praw własności przemysłowej, know how itp.) wytworzonych w trakcie realizacji Projektu. Uczelnia ma prawo - w zakresie prowadzonych przez nią badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych – do publikowania wyników Projektu na konferencjach, seminariach, z zastrzeżeniem zakazu wykorzystania informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Uczelnia zachowuje prawo do wykorzystania nowej wiedzy, zdobytej w trakcie realizacji projektu, jedynie w ramach prowadzonej niekomercyjnej działalności dydaktycznej.

W piśmie z dnia 3 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Politechnice, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji projektu - zgodnie z zapisami Umowy Konsorcjum - należą do Koordynatora projektu ... Koordynator zachowuje pełne prawo do wszelkich wynalazków, patentów, oprogramowania, praw autorskich, praw własności przemysłowej, znaków towarowych, know-how wytworzonych w trakcie realizacji projektu. Partner naukowy zachowuje prawo do publikowania wyników Projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych z zastrzeżeniem zakazu wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Koordynatora. Wykonane wyniki badań będą przekazywane Liderowi projektu ... nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy będzie przysługiwało prawo podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wszystkich zakupów, dokonywanych w związku z realizacją Zadania 6 i 10 projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanych Zadań 6 i 10 projektu „...”, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o kwotę podatku, gdyż Uczelnia nie będzie dokonywać sprzedaży wykonanych badań, a jedynie wniesie je do projektu - zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu. Uczelnia wykona badania laboratoryjne, a w drugim etapie proces obróbki powłok, badania właściwości po obróbce oraz poda przykłady możliwości wykorzystania aplikacji w lotnictwie. Badania laboratoryjne i aplikacyjne zostaną wykonane na stanowisku do natryskiwania zimnym gazem pracującym na azocie i helu. Wyniki badań zostaną wykorzystane przez ... do dalszych badań pod kątem innowacyjnych technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb produkcji lotniczej.

Zgodnie z zapisami Umowy Konsorcjum Lider (...) zachowuje pełne prawo do własności intelektualnej (wynalazków, patentów, praw autorskich, praw własności przemysłowej, know how itp.) wytworzonych w trakcie realizacji Projektu. Uczelnia ma prawo - w zakresie prowadzonych przez nią badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych – do publikowania wyników Projektu na konferencjach, seminariach, z zastrzeżeniem zakazu wykorzystania informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Uczelnia zachowuje prawo do wykorzystania nowej wiedzy, zdobytej w trakcie realizacji projektu, jedynie w ramach prowadzonej niekomercyjnej działalności dydaktycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. W dniu 19.12.2013 r. została zawarta Umowa pomiędzy sp. z o.o. i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pod nazwą: „...”. Pomiędzy liderem projektu (...) i wykonawcami: Politechnika ..., Politechnika ..., Politechnika ... i ..., została zawarta Umowa Konsorcjum. Koszty zadań wykonywanych przez uczelnie są dofinansowane w 100% przez NCBiR, natomiast wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców (...) wynosi nie więcej niż 60%. Politechnika na realizację Zadania 6. „...” i Zadania 10. „...” ma przyznane środki w kwocie 1 907 600 zł. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadania 6 i 10 projektu są wystawione na Wnioskodawcę. Zgodnie z zapisami umowy konsorcjum, wraz załącznikami zawierającymi harmonogram i kosztorys, Uczelnia otrzymuje środki finansowe od Lidera, który otrzymuje dotację z NCBiR.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Politechnice, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji projektu - zgodnie z zapisami Umowy Konsorcjum - należą do Koordynatora projektu ... Koordynator zachowuje pełne prawo do wszelkich wynalazków, patentów, oprogramowania, praw autorskich, praw własności przemysłowej, znaków towarowych, know-how wytworzonych w trakcie realizacji projektu. Partner naukowy zachowuje prawo do publikowania wyników Projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych z zastrzeżeniem zakazu wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Koordynatora. Wykonane wyniki badań będą przekazywane Liderowi projektu ... nieodpłatnie.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Zainteresowanemu, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zadania 6 i 10 projektu pn. „...”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Zainteresowanemu, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.